Select Page

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF - businesstk.com

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -8عملیات

1-8طرح ریزی و کنترل اجرایی

سازمان باید فرآیندهای موردنیاز ( 4-4را ببینید) برای برآورده سازی الزامات فراهم آوری محصولات و خدمات و پیاده سازی اقدامات تعیین شده در بند 6را ضمن توجه به موارد زیر طرح ریزی، پیاده سازی و کنترل نماید:

الف تعیین معیارهای مربوط به:
1) مراحل؛
2) )پذیرش محصولات و خدمات؛

ب تعیین منابع مورد نیاز برای دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛

پ پیاده سازی کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛

ت تعیین و نگهداشتن اطلاعات مکتوب در حد مورد نیاز برای:
1) حصول اطمینان از اجرای فرآیندها بر اساس ترتیبات طرح ریزی شده،
2) اثبات انطباق محصولات و فرآیندها با الزامات.

تبصره ”نگهداشتن“ به هر دو معنی نگهداری و حفاظت از اطلاعات مکتوب است.
خروجی این برنامه ریزی باید متناسب با عملیات سازمان باشد.
سازمان باید تغییرات طرح ریزی شده را کنترل و پیامدهای تغییرات ناخواسته را بررسی نموده، و حسب اقتضا، عوارض ناخواسته را کاهش دهد.
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای برون سپاری شده تحت کنترل هستند (4-8را ببینید)

1-1-8طرح ریزی و کنترل عملیاتی – تکمیلی

هنگام طرح ریزی تحقق محصول، موارد زیر باید در نظر گرفته شده باشند:

الف الزامات مشتری برای محصول و مشخصات فنّی؛
ب الزامات لجستیکی؛
پ امکان سنجی تولید؛

ت برنامه ریزی پروژه (اشاره شده در ایزو ، 9001بخش 2-3-8)
ث معیار پذیرش.

منابع مشخص شده در بخش 1-8پ به فعالیت های تأیید، صحه گذاری، پایش، اندازه گیری، بازرسی، و آزمون خاص محصولات و معیارهای پذیرش محصول اشاره می نماید.

2-1-8رازداری

سازمان باید از محرمانه بودن محصولات قراردادی مشتری و پروژه های در حال توسعه، از جمله اطلاعات مربوط به محصول، اطمینان داشته باشد.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF، سازمان باید فرآیندهای موردنیاز برای برآورده سازی الزامات فراهم آوری محصولات و خدمات و پیاده سازی اقدامات…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF
طرح ریزی و کنترل
کنترل اجرایی استاندارد IATF
طرح ریزی و کنترل اجرایی
طرح ریزی

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

اطلاعات مستند استاندارد ISO 9001 - usinesstk.com

اطلاعات مستند استاندارد ISO 9001

اطلاعات مستند استاندارد ISO 9001 استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015 امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld

نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت Creativeworld نمایشگاه کاردستی و سرگرمی فرانکفورت (Creativeworld) 2023 نمایشگاه کاردستی و...
سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا 1401/06/20 - https://businesstk.com

سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا 1401/06/20

سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا 1401/06/20   صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا - نماد: ساینا در اجرای قانون...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian