Select Page

ارائه محصولات و خدمات استاندارد IATF

ارائه محصولات و خدمات استاندارد IATF - businesstk.com

ارائه محصولات و خدمات استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

6-8ارائه محصولات و خدمات

سازمان باید ترتیبات طرح ریزی شده ای به منظور تصدیق برآورده سازی الزامات توسط محصول و خدمات مورد نیاز را در مراحل مناسب پیاده سازی نماید.
محصولات و خدمات نباید تا زمانی که ترتیبات طرح ریزی شده به طور رضایت بخشی تکمیل شده باشند، ترخیص شوند؛ مگر اینکه توسط یک مقام دارای اختیار، یا حسب مورد مشتری، تأیید شده باشند.
سازمان باید اطلاعات مکتوب در مورد ترخیص محصولات و خدمات را حفظ کند. اطلاعات مکتوب باید شامل موارد زیر باشد:

الف شواهد انطباق با معیارهای پذیرش؛
ب قابلیت ردیابی به شخص/ اشخاص دارای اختیار ترخیص.

1-6-8ارائه محصولات و خدمات-تکمیلی

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ترتیبات طرح ریزی شده به منظور تصدیق الزامات محصول و خدمات مبتنی بر طرح کنترل برآورده شده و بر اساس آنچه که در برنامه های کنترل مشخص شده است، مستندسازی شده اند. (ضمیمه الف را ببینید)
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ترتیبات طرح ریزی شده برای ارائه ی اولیه محصولات و خدمات مشتمل بر تأیید محصول یا خدمات می باشد.
بر اساس استاندارد ایزو ، 9001بخش ،8-5-6سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تایید محصول یا خدمات پس از تغییرات نسبت به ارائه ی اولیه، انجام می شود.

2-6-8بازرسی طرح و آزمون عملکردی

یک بازرسی جامع ابعادی و تایید عملکردی باید برای استانداردهای مهندسی مواد و عملکردی مشتری دارای کاربرد برای هر محصول مطابق آنچه که در برنامه ی کنترل مشخص شده است؛ انجام شود. نتایج باید برای بازنگری مشتری در دسترس باشد.
توجه 1بازرسی طرح یک اندازه گیری کامل از تمام ابعاد محصول نشان داده شده در سابقه (سوابق) طراحی است.
توجه 2تواتر بازرسی طرح توسط مشتری تعیین می شود.

3-6-8مشخصات ظاهری

برای سازمان های تولیدکننده ی قطعاتی که توسط مشتری به عنوان “اقلام ظاهری” تعیین شده اند سازمان باید موارد زیر را فراهم نماید:

الف منابع مناسب، از جمله نور، برای ارزیابی؛

ب نمونه های شاهد برای رنگ، دانه بندی، براقیت، درخشش فلزی، بافت، وضوح تصویرDOI و در موارد مقتضی، فناوری لمسی

پ نگهداری و کنترل نمونه های شاهد ظاهری و تجهیزات ارزیابی؛

ت تصدیق این که پرسنل مجری ارزیابی ظاهری دارای صلاحیت بوده و واجد شرایط انجام این کار هستند.

4-6-8تأیید و پذیرش انطباق محصولات و خدمات خارجی فراهم شده ی بیرونی

سازمان باید فرآیند برای اطمینان از کیفیت فرآیندها، محصولات و خدمات فراهم آوری شده بیرونی با استفاده از یک یا چند روش زیر داشته باشد:

الف دریافت و ارزیابی داده های آماری ارائه شده توسط تأمین کننده به سازمان؛

ب دریافت بازرسی و (یا) آزمون، مانند نمونه برداری بر اساس عملکرد؛

پ ارزیابی ها یا ممیزی های طرف دوم یا شخص ثالث از محل های تولید تأمین کننده به همراه سوابق قابل پذیرش بودن انطباق محصولات تحویل شده با الزامات؛

ت ارزیابی قطعات توسط یک آزمایشگاه مستقل؛

ث هر روش دیگر توافق شده با مشتری.

5-6-8انطباق قانونی و مقرراتی

قبل از ارائه ی محصولات فراهم آوری شده بیرونی به جریان تولید، سازمان باید تصدیق نماید و توانایی فراهم سازی شواهدی از انطباق فرآیندها، محصولات و خدمات فراهم آوری شده بیرونی
با الزامات قابل اجرای قانونی، مقرراتی، و در صورت ارائه، سایر الزامات کشورهایی که تولید در آنجا انجام شده است و در کشورهای شناسایی شده ی مقصد مشتری را داشته باشد.

6-6-8معیارهای پذیرش

معیار پذیرش باید توسط سازمان تعیین شده و در صورت لزوم یا حسب اقتضا، توسط مشتری تأیید شده باشد. برای نمونه برداری داده های وصفی، سطح پذیرش باید نقص صفر (بند 9-1-1-1را ببینید) باشد.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
ارائه محصولات و خدمات استاندارد IATF، سازمان باید ترتیبات طرح ریزی شده ای به منظور تصدیق برآورده سازی الزامات توسط محصول و خدمات مورد نیاز را در مراحل مناسب…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
ارائه محصولات و خدمات استاندارد IATF
محصولات و خدمات استاندارد IATF
خدمات استاندارد IATF
ارائه محصولات و خدمات
آزمون عملکردی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

استراتژی های بازاریابی B2B

استراتژی های بازاریابی B2B با 7 ایده مناسب

استراتژی های بازاریابی B2B با 7  ایده مناسب 7 ایده مناسب و استراتژی متمایز در سال 2022 برای استراتژی بازاریابی B2B و بازاریابی...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ - businesstk.com

نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی   نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲Unicera نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول۲۰۲۲ ترکیه(Unicera)...
افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401 - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر 28 آذر 1401 اطلاعیه شماره 972593 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian