Select Page

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF - businesstk.com

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی

1-4-8کلیات

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی در انطباق با الزامات هستند.
سازمان باید در موارد زیر، کنترل هایی برای کاربرد در تأمین بیرونی فرآیندها، محصولات و خدمات تعیین نماید:
الف محصولات و خدمات تأمین کنندگان بیرونی که به منظور الحاق به محصولات و خدمات سازمان در نظر گرفته شده اند؛

ب محصولات و خدماتی که توسط تأمین کنندگان بیرونی و به نمایندگی از سازمان، به طور مستقیم به مشتری/ مشتریان ارائه می شود.

پ یک فرآیند یا بخشی از یک فرآیند ارائه شده از تأمین کنندگان بیرونی، به عنوان نتیجه تصمیم سازمان

سازمان باید معیارهای ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد تأمین کنندگان بیرونی را، برمبنای توانایی ایشان در تأمین فرآیندها یا محصولات یا خدمات مبتنی بر الزامات؛ تعیین و استفاده نماید.
سازمان باید اطلاعات مکتوب این فعالیت ها و هر گونه اقدامات ناشی از این ارزیابی ها را حفظ نماید.

1-1-4-8کلیات، تکمیلی

سازمان باید تمام محصولات و خدماتی که بر الزامات مشتری تأثیرگذارند را مانند مونتاژ اجزاء، مرتب سازی، طبقه بندی، دوباره کاری، و خدمات کالیبراسیون را در دامنه ی تعریف شده ی خود از محصولات، فرآیندها و خدمات فراهم شده ی بیرونی در نظر گیرد.

2-1-4-8فرآیند انتخاب تامین کنندگان

سازمان باید یک فرآیند انتخاب تأمین کننده را تدوین نموده باشد. فرآیند انتخاب باید شامل موارد زیر باشد:

الف ارزیابی ریسک تأمین کنندگان انتخاب شده برای انطباق و عرضه بدون وقفه ی محصول برای مشتریان خود؛

ب کیفیت و عملکرد تحویل مناسب؛

پ ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت تأمین کننده؛

ت تصمیم گیری چندتخصصی؛ و

ث یک ارزیابی از قابلیت های توسعه نرم افزار، حسب کاربرد.

سایر معیارهای انتخاب تأمین کنندگان که بایستی در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

•حجم کسب وکار در صنعت خودرو (مستقل و به عنوان درصدی از کل کسب وکار)؛
•ثبات اقتصادی؛
•محصولات، مواد، یا خدمات ترکیبی خریداری شده؛

•فن آوری مورد نیاز (محصول یا فرآیندِ)؛
•کفایت منابع در دسترس (برای مثال: کارکنان، زیرساخت)؛
•قابلیت های طراحی و توسعه (از جمله مدیریت پروژه)؛

•قابلیت تولید؛
•فرآیند مدیریت تغییر؛
•طرح ریزی تداوم کسب وکار (به عنوان مثال، آمادگی در برابر سوانح، طرح اقتضایی)؛

•فرآیندهای لجستیکی؛
•خدمات مشتری

3-1-4-8منابع مستقیم مشتری (همچنین شناخته شده تحت عنوان “خرید مستقیم”)

هنگامی که توسط مشتری مشخص شده باشد، سازمان باید محصولات، مواد یا خدمات از منابع مستقیم مشتری خریداری نماید.
تمامی الزامات بخش 4-8 (به جز الزامات ،IATF 16949بخش 2-1-4-8) برای کنترل منابع مستقیم مشتری توسط سازمان قابل اجرا هستند مگر اینکه توافقات مشخصی به نحوی دیگر در قرارداد بین سازمان و مشتری تعریف شده باشد.

2-4-8نوع و میزان کنترل

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده ی بیرونی اثرات منفی بر توانایی سازمان در ارائه ی دائمی محصولات و خدمات منطبق به مشتریان ندارد.

سازمان باید:

الف اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای ارائه شده ی بیرونی تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت ایشان ابقاء شده است؛

ب هر دو نوع کنترل که به منظور استفاده در مورد تأمین کننده ی بیرونی و به منظور استفاده در نتایج خروجی مورد انتظارند، تعریف شده اند؛

پ توجه به:
1) تأثیر بالقوه فرآیندها، محصولات و خدمات ارائه شده ی بیرونی در توانایی سازمان برای برآورده سازی دائمی الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی دارای کاربرد؛
2) اثربخشی کنترل های استفاده شده توسط تأمین کننده ی بیرونی؛

ت تعیین تصدیق، یا فعالیت های دیگر، که برای حصول اطمینان از برآورده سازی الزامات فرآیندها، محصولات و خدمات.

1-2-4-8نوع و میزان کنترل-تکمیلی

سازمان باید فرآیندی مدون برای شناسایی فرآیندهای برون سپاری شده و انتخاب نوع و میزان کنترل مورد استفاده به منظور تصدیق تطابق محصولات، فرآیندها و خدمات فراهم آوری شده بیرونی با الزامات داخلی (سازمانی) و مشتری داشته باشد.
این فرآیند باید شامل معیارها و اقدامات تشدید یا کاهش نوع و میزان کنترل و فعالیت های توسعه بر اساس عملکرد تأمین کننده و ارزیابی ریسک محصولات، مواد یا خدمات باشد.

2-2-4-8الزامات قانونی و مقرراتی

سازمان باید فرآیند خود را برای حصول اطمینان از این که محصولات، فرآیندها و خدمات خریداری شده، مطابق با الزامات جاری قانونی و مقرراتی قابل اجرا در کشور دریافت کننده، کشور مسیر ارسال، و کشور مقصد مشتری، اگر ارائه شده باشد؛ تدوین نماید.
در صورتی که مشتری کنترل های ویژه ای برای برخی از محصولات موضوع الزامات قانونی و مقرراتی تعریف نموده باشد، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که آن ها مطابق با تعاریف، از جمله نزد تأمین کنندگان، پیاده سازی شده و نگهداری می شوند.

3-2-4-8توسعه ی سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده

سازمان باید تأمین کنندگان محصولات و خدمات صنعت خودرو را ملزم به توسعه، پیاده سازی و بهبود یک سیستم مدیریت کیفیت گواهی شده با ایزو 9001نماید، مگر اینکه شکل دیگری توسط مشتری مجاز شده باشد (نظیر مورد الف مندرج در زیر)؛
با هدف نهایی تبدیل گواهی به این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو. در مواردی که به شکل دیگری توسط مشتری مشخص شده باشد، مراحل زیر باید برای دستیابی به این الزام استفاده شود:

الف انطباق با ایزو 9001از طریق ممیزی شخص دوم؛

ب صدور گواهینامه ی ایزو 9001از طریق ممیزی شخص ثالث؛ مگر اینکه به شکل دیگری توسط مشتری مشخص شده باشد؛

تأمین کننده ی سازمان باید انطباق با ایزو 9001را از طریق حفظ گواهینامه شخص ثالث صادر شده توسط یک مرجع صدور گواهینامه دارای نماد مجاز و عضو رسمی ( IAF MLAمقررات رسمیت چند جانبه ی انجمن بین المللی اعتباربخشی) به اثبات رساند که دامنه ی اصلی گواهینامه شامل گواهی سیستم مدیریت مبتنی بر ISO/IEC 17021باشد.

پ گواهینامه ی ایزو 9001ضمن انطباق با سایر الزامات تعیین شده ی سیستم مدیریت کیفیت (مانند حداقل الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو برای تأمین کنندگان جزء–MAQMSRیا معادل آن) از طریق ممیزی شخص دوم

ت گواهینامه ی ایزو 9001ضمن برآورده سازی الزامات IATF 16949از طریق ممیزی شخص دوم

ث گواهینامه ی IATF 16949از طریق ممیزی شخص ثالث (گواهینامه ی معتبر IATF 16949شخص ثالث صادر شده توسط یک مرجع صدور گواهینامه ی IATFبه رسمیت شناخته شده)

1-3-2-4-8نرم افزار محصول محور خودرو یا خودرو محصولات خودرویی با نرم افزار تعبیه شده

سازمان باید تأمین کنندگان نرم افزار محصول محور خودرویی خود یا محصولات خودرو با نرم افزار تعبیه شده را ملزم به به پیاده سازی و حفظ فرآیندی برای تضمین کیفیت نرم افزار برای محصولات خود نماید.

روش شناسی ارزیابی توسعه نرم افزار باید به منظور ارزیابی فرآیند توسعه ی نرم افزار تأمین کننده استفاده شده باشد.
با استفاده از اولویت بندی مبتنی بر ریسک و تاثیر بالقوه ی آن بر مشتری، سازمان باید تأمین کننده را ملزم به حفظ اطلاعات مستند خودارزیابی قابلیت نرم افزار نماید.

4-2-4-2پایش تامین کننده

سازمان باید یک فرآیند مدون و معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان را به منظور اطمینان از تطابق محصولات، فرآیندها و خدمات فراهم آوری شده ی بیرونی با الزامات مشتری داخلی و بیرونی داشته باشد.

لااقل، شاخص های عملکردی تأمین کننده زیر باید پایش شده باشد:

الف انطباق محصول تحویلی با الزامات؛
ب اختلالات برای مشتری در کارخانه ی دریافت، از جمله بارانداز و محل قرنطینه؛

پ عملکرد تحویل زمان بندی شده؛
ت تعداد تکرار کرایه ی اضافی حمل

اگر توسط مشتری ارائه شده باشد، حسب اقتضاء سازمان همچنین باید موارد زیر را در پایش عملکرد تأمین کنندگان خود در نظر گرفته باشد:

ث اطلاعیه های وضعیت ویژه مشتری مربوط به کیفیت یا مسائل تحویل؛
د بازگشت از فروش، گارانتی، اقدامات در عرصه ی مصرف و فراخوانی ها

1-4-2-4-8ممیزی های طرف دوم

سازمان باید یک فرایند ممیزی طرف دوم را در رویکرد مدیریت تأمین کنندگان خود در نظر گرفته باشد. ممیزی طرف دوم ممکن است برای موارد زیر استفاده شده باشد:

الف ارزیابی ریسک تأمین کننده؛

ب پایش تأمین کننده؛

پ توسعه ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین کننده؛

ت ممیزی محصول؛

ث ممیزی فرآیند

بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله الزامات ایمنی و (یا) قانونی محصول، عملکرد تأمین کننده، و سطح صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، لااقل، سازمان باید معیار برای تعیین نیاز، نوع، تواتر، و دامنه ی ممیزی شخص دوم را مستند نماید.

سازمان باید سوابق گزارش ممیزی طرف دوم را حفظ نماید. چنانچه دامنه ی ممیزی طرف دوم ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت تأمین کننده باشد، در ادامه رویکرد باید هماهنگ با رویکرد فرآیندی خودرو باشد.

توجه راهنمایی میتواند از راهنمای ممیزی IATFو ایزو 19011برداشت شود.

5-2-4-8توسعه ی تامین کننده

سازمان باید اولویت، نوع، میزان، و زمان مورد نیاز برای اقدامات توسعه تأمین کنندگان فعال را تعیین نماید. ورودی های تعیین شده باید شامل موارد زیر باشد اما محدود به آن ها نمی شود:

الف مسائل مربوط به عملکرد شناسایی شده در پایش تأمین کننده (بخش 8-4-2-4را ببینید)
ب یافته های ممیزی طرف دوم (بخش 8-4-2-4-1را ببینید)

پ وضعیت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شخص ثالث؛
ت تجزیه و تحلیل ریسک

سازمان باید اقدامات لازم برای حل و فصل مسائل باز (ناموفق) عملکرد و پیگیری فرصت های بهبود مستمر را پیاده سازی نماید.

3-4-8اطلاعات تامین کنندگان بیرونی

سازمان باید از کفایت اولیه نیازمندی ها پیش از ارتباطات با تأمین کنندگان بیرونی اطمینان حاصل نماید.

سازمان باید در مورد نیازمندی های زیر با تأمین کنندگان بیرونی ارتباط داشته باشد:

الف فرآیندها، محصولات و خدماتی که ارائه شده اند؛

ب تصویب:

1) محصولات و خدمات؛
2) روش ها، فرآیندها و تجهیزات؛
3) زمان ارائه محصولات و خدمات؛

پ صلاحیت، شامل هرگونه شایستگی مورد نیاز افراد؛

ت تعامل تأمین کنندگان بیرونی با سازمان؛

ث کنترل و پایش عملکرد تأمین کنندگان بیرونی که باید توسط سازمان اعمال شود؛

د فعالیت هایی که سازمان، یا مشتری ایشان، در نظر دارد در محل تأمین کنندگان بیرونی تصدیق یا صحه گذاری نماید.

1-3-4-8اطلاعات فراهم آورندگان بیرونی-تکمیلی

سازمان باید تمام الزامات دارای کاربرد قانونی و مقرراتی و مشخصات ویژه محصول و فرآیند را به تأمین کنندگان خود تسرّی داده و تأمین کنندگان را ملزم به انتقال جریان تمامی الزامات دارای کاربرد به پایین زنجیره ی تأمین تا نقطه تولید نماید.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی در انطباق با الزامات …

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF
فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF
محصولات و خدمات بیرونی استاندارد IATF
خدمات بیرونی استاندارد IATF
کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

رویکرد فرآیندی استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

رویکرد فرآیندی استاندارد ISO 9001

رویکرد فرآیندی استاندارد ISO 9001 استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015 امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER)

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) نمایشگاه تجهیزات آب آسیا نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در شهر...
شیرآلات شودر- businesstk.com

شیرآلات شودر- چون جزییات مهم است

شیرآلات شودر- چون جزییات مهم است شیرآلات شودر- شرکت صنایع توسعه ساختمان آروشا سهامی خاص معرفی شیرآلات شودر شیرآلات شودر، از سال...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian