Select Page

رویکرد فرآیندی استاندارد IATF 16949

رویکرد فرآیندی استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

رویکرد فرآیندی استاندارد IATF 16949

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

0-3- رویکرد فرآیندی

0-3-1- عمومی

این استاندارد بین المللی اتخاذ یک رویکرد فرآیندی را هنگام توسعه، پیاده سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده سازی الزامات مشتری ترویج می نماید.
الزامات خاص مربوط به اتخاذ رویکرد فرآیندی در بند 4-4گنجانده شده است.

درک و مدیریت فرآیندهای متعامل به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر کمک می نماید.
این رویکرد سازمان را قادر به کنترل تعاملات و وابستگی های مشترک بین فرآیندهای سیستم می نماید، به نحوی که بتوان عملکرد کلی سازمان را افزایش داد.
رویکرد فرآیندی شامل تعریف نظام مند و مدیریت فرآیندها و تعاملات آن ها، به نحوی است که برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بر مبنای خط مشی کیفیت و مقاصد راهبردی سازمان مناسب باشد.
مدیریت فرآیندها و سیستم به طور کلی می تواند با استفاده از چرخه ی PDCA (2-3-0 را ببینید)با تمرکز کلی در تفکر مبتنی بر ریسک( 3-3-0را ببینید) با هدف بهره گیری از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب انجام شود.

استفاده از رویکرد فرآیندی سیستم مدیریت کیفیت را قادر – به موارد زیر – می سازد:
الف- درک و سازگاری در برآورده سازی الزامات؛
ب- رسیدگی به فرآیندها از نظر ارزش افزوده؛
پ- دستیابی به عملکرد مؤثر فرآیند؛
ت- بهبود فرآیندها بر مبنای ارزیابی داده ها و اطلاعات.

نقاط بررسی پایش و اندازه گیری، که برای کنترل ضروری هستند، برای هر فرآیند تعیین شده است و مبتنی بر ریسک ها مربوطه متفاوت خواهد بود.

0-3-2- چرخه ی طرح، اجرا، بررسی، اقدام

چرخه PDCAمی تواند به طور کامل برای تمامی فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت به کار رود.
چرخه PDCAرا می توان به طور خلاصه به شرح زیر تشریح نمود:

طرح :

ایجاد اهداف سیستم و فرآیندهای آن و منابع مورد نیاز برای ارائه نتایج مطابق با الزامات مشتریان و سیاستهای سازمان؛

اجرا :

پیاده سازی آنچه که طرح ریزی شده است؛

بررسی :

پایش و (در صورت کاربرد) اندازه گیری فرآیندها، محصولات و خدمات به دست آمده و خدمات در مقابل سیاست ها، اهداف و الزامات و گزارش نتایج؛

اقدام :

اقدامات به منظور بهبود عملکرد، در صورت لزوم.

0-3-3- تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروری است.

مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه های قبلی این استاندارد بین المللی به طور ضمنی آمده بود، برای مثال اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حذف عدم انطباق های بالقوه، تجزیه وتحلیل هر عدم انطباق وقوع یافته، و اقدام برای جلوگیری از وقوع مجدد اثرات عدم انطباق ها.

جهت انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، سازمان به طرح ریزی و پیاده سازی اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها نیاز دارد.

رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها پایه ای برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیری از اثرات منفی ایجاد می نماید.
فرصت ها می توانند نتیجه ی یک وضعیت مطلوب برای دستیابی به نتیجه ی مورد انتظار باشند، به عنوان نمونه، مجموعه ای از شرایط که به سازمان اجازه جذب مشتریان را می دهد، توسعه محصولات و خدمات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد.

اقدامات رسیدگی به فرصت ها نیز می تواند شامل توجه به ریسک های مرتبط باشد. ریسک مؤثر بر عدم اطمینان و هر نوع عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.
انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می تواند یک فرصت فراهم نماید، اما نه اینکه همه ی اثرات مثبت ریسک ها در فرصت ها لحاظ شوند.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
رویکرد فرآیندی استاندارد IATF 16949 به درک و مدیریت فرآیندهای متعامل به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر کمک می نماید.

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

رویکرد فرآیندی استاندارد IATF
فرآیندی استاندارد IATF
رویکرد فرآیندی استاندارد IATF 16949
فرآیندی سیستم مدیریت
سیستم مدیریت کیفیت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

منابع در استاندارد IATF - businesstk.com

منابع در استاندارد IATF

منابع در استاندارد IATF استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016) امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی - https://businesstk.com/

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی ۲۰۲۲ ISM

نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی ۲۰۲۲ ISM نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی ۲۰۲۲ ISM Middle East نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی ۲۰۲۲ (ISM Middle...
سرمایه داروسازی دکتر عبیدی

سرمایه داروسازی دکتر عبیدی 1401/06/02

سرمایه داروسازی دکتر عبیدی 1401/06/02   صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت داروسازی دکتر عبیدی - نماد: دعبید در اجرای قانون بازار...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian