Select Page

ارتباط ISO 9001 با استانداردهای سیستم مدیریت

ارتباط ISO 9001 با استانداردهای سیستم مدیریت - businesstk.com

ارتباط ISO 9001 با استانداردهای سیستم مدیریت

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO) به منظور بهبود هم ترازی میان استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت بکار گرفته می شود (رجوع کنید.بند الف.ا)
این استاندارد بین المللی یک سازمان را قادر می سازد از رویکرد فرآیندی در کنار چرخه PDCAو تفکر مبتنی بر ریسک برای هم ترازی یا یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات دیگر استانداردهای سیستم مدیریت استفاده نماید.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهای ISO 9000و ISO 9004ارتباط دارد:
• ISO 9000 سیستم های مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان پیش زمینه ضروری برای درک و استقرار صحیح این استاندارد بین المللی را فراهم می کند.

• ISO 9004 مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان- یک رویکرد مدیریت کیفیت- راهنمایی برای سازمان هایی است که برای پیشرفت فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی را انتخاب می کنند.

پیوست ب- جزئیات سایر استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت که توسط ISO/TC176توسعه یافته اند را فراهم می آورد.

این استاندارد بین المللی، الزامات مشخص شده در سایر سیستم های مدیریتی را شامل نمی شود مانند مدیریت زیست محیطی، بهداشت شغلی و مدیریت ایمنی، یا مدیریت مالی است را در برنمی گیرد.

بر مبنای این استاندارد بین المللی، برای تعدادی از صنایع، استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص آن صنایع تدوین شده است.
برخی از این استانداردها، الزامات اضافه تری برای سیستم های مدیریت کیفیت مشخص کرده اند، در حالی که برخی از این استانداردها به ارائه راهنمایی به منظور به کارگیری این استانداردها،
به ارائه راهنمایی به منظور به کارگیری این استاندارد بین المللی در آن بخش های خاص محدود شده اند.
یک ماتریس نشان دهنده ارتباط متقابل میان بندهای این ویرایش استاندارد بین المللی و ویرایش قبلی آن(ISO9001:2008) را می توان بر روی وب سایت کمیته فنی ISO/TC176C2به آدرس زیر یافت:
http://www.iso.org/tc176jsc02/public

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

ارتباط ISO 9001 با استانداردهای سیستم مدیریت، این استاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO) به منظور بهبود …

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

ارتباط ISO 9001 با استانداردهای سیستم مدیریت
استانداردهای سیستم مدیریت
استاندارد بین المللی
سازمان بین المللی استانداردسازی
سیستم مدیریت کیفیت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

حسابداری مدیریت - https://businesstk.com

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت چیست؟ حسابداری مدیریت علاوه بر تمرکز روی عملیات داخلی سازمان، شرکت و کسب و کار، نگاهی به آینده...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER)

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) نمایشگاه تجهیزات آب آسیا نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در شهر...
شرکت گلدیس کاشی - https://businesstk.com/

شرکت گلدیس کاشی – رویاهایت را کاشی کن

شرکت گلدیس کاشی - رویاهایت را کاشی کن   شرکت گلدیس کاشی یزد سهامی خاص تعداد کارکنان گلدیس کاشی از 201 تا 500 نفر صنعت گلدیس...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian