Select Page

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات

1-3-8کلیات

سازمان باید به منظور حصول اطمینان از تامین محصولات و خدمات بعدی، یک فرآیند طراحی و توسعه را ایحجاد و نگهداری نماید.

2-3-8طرح ریزی طراحی و توسعه

سازمان باید در تعیین مراحل و کنترل ها برای طراحی و توسعه موارد زیر را در نظر گیرد:

الف) ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت های طراحی و توسعه
ب) مراحل مورد نیاز فرآیند از جمله بازنگری های طراحی و توسعه قابل کاربرد

ج) فعالیت های تصدیق و صحه گذاری ضروری در طراحی و توسعه
د) مسئولیت ها و اختیارات مورد بحث در فرآیند طراحی و توسعه

ه) منابع مورد نیاز داخلی و بیرونی برای طراحی و توسعه محصولات و خدمات
و) نیاز به کنترل ارتباط بین افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه

ز) نیاز به مشارکت مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعه
ح) الزامات برای فراهم نمودن محصولات و خدمات بعدی

ط) سطحی از کنترل که مشتریان و سایر طرف های ذینفع مرتبط، از فرآیند طراحی و توسعه انتظار دارند.
ی) اطلاعات مستند مورد نیاز جهت اثبات اینکه الزامات طراحی و توسعه برآورده شده اند.

3-3-8ورودی های طراحی و توسعه

سازمان باید الزامات ضروری برای هر یک از انواع محصولات و خدماتی که باید طراحی و توسعه داده شود را تعیین نماید.سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف) الزامات کارکردی و عملکردی

ب) اطلاعات حاصله از فعالیت های طراحی و توسعه مشابه قبلی

ج) الزامات قانونی و مقرراتی

د) استانداردها یا آئین نامه ای که سازمان متعهد به اجرای آن ها شده است

ه) عواقب بالقوه شکست ناشی از ماهیت محصولات و خدمات

ورودی ها باید برای مقاصد طراحی و توسعه کافی، کامل و بدون ابهام باشند.
تعارض بین ورودی های طراحی و توسعه باید حل و فصل شود.
سازمان باید اطلاعات مستند ورودی های طراحی و توسعه را حفظ نماید.

4-3-8کنترل های طراحی و توسعه

سازمان باید بر فرآیند طراحی و توسعه کنترل هایی اعمال نماید تا اطمینان حاصل نماید که:

الف) نتایجی که به دست می آید، تعریف می شود

ب) بازنگری ها به منظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه برای برآورده نمودن الزامات انجام شده است.

ج) به منظور حصول اطمینان از اینکه خروجی های طراحی و توسعه الزامات ورودی را برآورده می نماید، فعالیت های تصدیق انجام می شود.

د) به منظور حصول اطمینان از اینکه محصولات و خدمات نتیجه شده، الزامات مربوط به کاربرد مشخص شده و استفاده مورد نظر را برآورده می نمایند، فعالیت های صحه گذاری انجام می شود.

ه) اقدامات ضروری بر روی مشکلات شناسایی شده در طی فعالیت های بازنگری یا تصدیق و صحه گذاری، انجام می شود.

و) اطلاعات مستند این فعالیت ها حفظ می شود.

یادآوری: بازنگری ها، تصدیق و صحه گذاری طراحی و توسعه مقاصد متمایزی دارند. بسته به اینکه برای محصولات و خدمات سازمان به چه صورت مناسب باشد، این فعالیت ها می توانند به صورت جداگانه و یا ترکیبی انجام شود.

5-3-8خروجی های طراحی و توسعه

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی های طراحی و توسعه:

الف) الزامات ورودی را برآورده می کند

ب) برای فرآیندهای بعدی تامین محصولات و خدمات کافی می باشد

ج) در موارد مقتضی، شامل الزامات پایش و اندازه گیری و معیارهای پذیرش باشند یا به آن ها ارجاع دهند.

د) ویژگی های محصولات و خدمات برای مقصود مورد نظر و استفاده ایمن و صحیح از آن ها ضروری هستند را مشخص می نمایند.

سازمان باید اطلاعات مستند خروجی های طراحی و توسعه را حفظ نماید.

6-3-8تغییرات طراحی و توسعه

سازمان باید تغییرات انجام شده درحین و یا پس از طراحی و توسعه محصولات و خدمات را به میزانی که اطمینان حاصل نماید هیچ تاثیر منفی بر انطباق با الزامات وجود ندارد، شناسایی، بازنگری و کنترل نماید.

سازمان باید اطلاعات مستند مربوط به موارد زیر را حفظ نماید:

الف) تغییرات طراحی و توسعه

ب) نتایج بازنگری ها

ج) مجوز تغییرات

د) اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001، سازمان باید در تعیین مراحل و کنترل ها برای طراحی و توسعه موارد زیر را در نظر گیرد: الف) ماهیت، مدت زمان و…

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001
توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001
محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001
طراحی و توسعه محصولات و خدمات
توسعه محصولات و خدمات

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

بازاریابی شخصی سازی شده - -https://businesstk.com/

بازاریابی شخصی سازی شده – استراتژی بازاریابی B2B

بازاریابی شخصی سازی شده - استراتژی بازاریابی B2B بازاریابی شخصی سازی شده یکی از 7 ایده مناسب استراتژی بازاریابی B2B و استراتژی...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه گل و گیاه دبی

نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) 2022

نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) 2022 نمایشگاه گل و گیاه دبی 2022 نمایشگاه گل و گیاه دبی (IPM) از ۰۱ الی ۰۳ آذر ۱۴۰۱ در شهر دبی کشور...
سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21 - https://businesstk.com/

سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21

سرمایه شرکت پالايش نفت تهران 1401/06/21 صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران موضوع: صدور مجوز افزایش...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian