Select Page
استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک با تکنیک ANP

استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک با تکنیک ANP

استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک با تکنیک ANP

تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به‌وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)

 

 

امروزه یك پروژه در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسك های فراوانی مواجـه مـی شـود كه در صورت مواجه با هر یك از آن ها باید نتایج ناشی از آن ها، ارزیـابی و بررسـی شـود.

مدیریت ریسك فرآیند نظام یافته ی شناسایی، تحلیل و واكنش به ریسك پروژه است. این مدیریت متضمن بیشـینه نمـودن احتمـال و پیامـدهای رویـدادهای مثبـت و كمینـه نمـودن احتمال و پیامدهای رویدادهای منفی در راستای اهداف پروژه است.

مـدیریت ریسـك مانند یك “رادار جلـو بـین” عمـل كـرده و آینـده غیرقطعـی را جسـت و جـو مـی كنـد تـا چیزهایی را كه ممكن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آن هـا اجتنـاب شـود یـا فرصتی مهم كشف شود.

ممكن اسـت تشـخیص آخـرین جزییـات هـر آینـده غیرقطعـی ای شدنی نباشد، ولی فرآیند ریسك افشاكردن محیط های غیر قطعـی خـاص و تعیـین بهتـرین مسیر برای ادامه كار را هدف قرار می دهد.

بـه عـلاوه، هـر زمـان مـدیران بـا فعالیـت هـایی از قبیـل شناسـایی، دسـته بنـدی، انتخـاب و اولویت بندی سروكار داشته باشند با یـك مسـئله تصـمیم گیـری روبـرو هسـتند. اسـتفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه MADM می تواند روشی مناسب برای پاسخگـویی به این مسئله باشد.

در مدیریت ریسك و در بخش پاسخگویی بـه ریسـك نیـز یـك مسـئله تصمیم گیری وجود دارد. می توان گفت تصمیم گیری در مورد پاسخ به یك ریسـك یـك مسئله تصمیم گیری چند معیاره است.

استراتژی پاسخ به ریسک

استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک با تکنیک ANP

 

پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک با تکنیک ANP

همچنین با توجه به ارتباط درونی بین معیارها اسـتفاده از روش  ANPبرای پاسخگویی به ریسك، مناسبتر از تكنیك AHP خواهـد بـود؛ زیـرا تكنیك  ANPیك روش تكامل یافته تری نسبت بـه تكنیـك  AHPاسـت. درواقـع فرآینـد تجزیه و تحلیل شبكه ای، باعث بهبود فرآیند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی از طریق جایگزینی شبكه به جای سلسله مراتب می شود.

مدیریت ریسك امروزه كتاب راهنمای پیكره دانش مدیریت پروژه PMBOK یكی از معتبرترین مراجع موجود در زمینه مدیریت پروژه محسوب می شود. رویكرد فرآیندگرا و دسته بندی مناسب موضوعات در حوزه های نُه گانه دانشی، این استاندارد را به شـدت مـورد توجـه اهـالی فـن قرارداده است. یكی از این حوزه های دانشی، مدیریت ریسك است.

تعاریف مدیریت ریسک

در ادامه چند تعریف در مورد مدیریت ریسك ارایه شده است:

 • كلیم و لودین، برای مدیریت ریسك فرآیندی چهار مرحلهای را معرفی كـردهانـد (شناسایی، تحلیل، كنترل و گزارش) كه در موازات چهار قدم معروف دمینگ در مدیریت پروژه قرار می گیرند.
 • مدیریت ریسك پروژه عبارت اسـت از »كلیـه ی فرآینـدهای مـرتبط بـا شناسـایی، تحلیل و پاسـخگـویی بـه هرگونـه عـدم اطمینـان كـه شـامل حداكثرسـازی نتـایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است.

مؤسسه مـدیریت پـروژه، در كتـاب پیكـره دانـش مـدیریت پـروژه، بـرای فرآینـد مدیریت ریسك پروژه شش فاز را معرفی كردهاست:

الف) برنامه ریزی مدیریت ریسك:

در برنامه ریزی مدیریت ریسك نحوه ساختاردهی و انجام شناسایی، تحلیل كیفی و كمی، برنامه ریزی واكـنش، كنتـرل و نظـارت ریسـك در طول چرخه حیات پروژه تشریح می شود.

ب) شناسایی ریسك:

این زیر فرآینـد شـامل تعیـین ریسـك هـای محتمـل و مستندسـازی ویژگی های آن ها است. ریسك ها می توانند در دسته های ریسك، شناسایی و سازماندهی شوند.

جدول دسته بندي ريسك ها

نوع ريسك مصاديق
ريسك هاي فني اهـداف عملكـرد نـامعقول، تغييـر در فـن آوري مـورد اسـتفاده يـا در استانداردهاي صنعت در حين پروژه.
ريسك هاي مديريت پروژه تخصيص ناكافي زمان و منابع، استفاده ضعيف از ديسـيپلين هـاي مـديريت پروژه.
ريسك هاي سازماني اهداف هزينه، زمان و محدوده كه ذاتاً ناسازگار مي باشـند، فقـدان اولويـت بندي پروژه ها، عدم كفايت يا وقفه در سرمايه گذاري اوليـه و تعـارض هـاي منبعي با ساير پروژه هاي سازمان.
ريسك هاي خارجي تغيير محيط قانوني يا مقرراتي، مسايل كارگري، تغيير اولويت هاي كارفرما، ريسك آب و هوا.
ريسك هاي مربوط به حوادث قهري از جمله زلزله، سيل و آشوب هاي مدني

  

می توان برای دسته بندی ریسك ها از ساختار شكست ریسـك RBS نیـز اسـتفاده كـرد. ساختار شكست ریسك ساختاری سلسله مراتبـی منبـع گـرا بـرای دسـته بنـدی ریسـك هـای موجود در پروژه است.

ج) تحلیـل كیفـی ریسـك:

تحلیـل كیفـی ریسـك یـك راه تعیـین اهمیـت پـرداختن بـه ریسك های خاص و بحرانی است. در این تحلیل دو عنصـراحتمـال وقـوع و تـأثیر ریسـك بسیار مهم است. احتمال و تأثیر ریسك می توانند با واژه های كیفـی مثـل بسـیار بـالا، بـالا، متوسط، پایین و بسیار پایین توصیف گردند سپس توسط تقسیم بنـدی اسـتاندارد  PMBOK كمی شوند.

پس از محاسبه دو عامل احتمال و درجه تأثیر كل می توان از طریق ماتریس احتمال × تأثیر درجه بحرانی بودن یك ریسك را مشخص كرد.

د) تحلیل كمی ریسك:

فرآیند تحلیل كمی ریسك، تحلیل عـددی احتمـال هـر ریسـك بحرانی و پیامدهای آن بر اهداف پروژه را در نظر می گیرد. این مرحله از فرآینـد مـدیریت ریسك را مـی تـوان مرحلـه تبـدیل برنامـه از حالـت قطعـی بـه احتمـالی دانسـت. ابزارهـا و تكنیك هایی برای تحلیل كمی ریسك وجود دارند كه شامل: مصاحبه، تحلیـل حساسـیت، تحلیل درخت تصمیم و شبیه سازی هستند.

و) برنامه ریزی واكـنش بـه ریسـك:

برنامـه ریـزی واكـنش بـه ریسـك فرآینـد تكـوین انتخاب هـا و تعیـین اقـداماتی بـرای كـاهش تهدیـدها بـر اهـداف پـروژه اسـت.

اسـتاندارد  PMBOKچهار راهبرد برای پاسخ به ریسك ارایه كرده است:

جدول استراتژي هاي پاسخ به ريسك

نوع استراتژي تعريف
اجتناب اجتناب عبارت است از تغيير برنامه پروژه براي حذف ريسك يا حفظ اهداف پروژه از تأثير ريسك.
انتقال انتقال ريسك درصدد انتقال پيامد يك ريسك همراه با مالكيت واكنش آن به شخص ثالث است.
تعديل تعديل خواستاركاهش احتمال و يا پيامدهاي يك رويداد داراي ريسك، تا يـك آسـتانه قابـل پـذيرش
است.
پذيرش پذيرش نمايانگر اين است كه تيم پروژه تصميم دارد برنامه ي پروژه را در مواجهه با يك ريسك تغييـر
ندهد يا اين كه قادر به شناسايي هيچ راهبرد واكنش مناسب ديگري نيست.

  

ی) كنترل و نظارت ریسـك:

كنتـرل و نظـارت ریسـك فرآینـد پیگیـری ریسـك هـای شناسایی شده، نظارت بر ریسك های باقیمانده و شناسایی ریسك های جدید، اطمینـان از اجرای برنامه های ریسك و ارزیابی اثربخشی آن ها در كاهش ریسك است.

فرآیند تجزیه و تحلیل شبكه ای ANP

فرآیند تجزیه و تحلیل شبكه ای یا  ANP یكی از تكنیـك هـای تصـمیم گیـری چنـد معیـاره است كه توسط آقای ساعتی به منظور ارایه راهحلی برای آن دسته از مسایل تصمیم گیری چند معیاره كه روابط و همبستگی متقابل در میان سطوح تصمیم گیـری هـدف، معیارهـای تصمیم گیری و زیرمعیارهای آن، آلترناتیوها وجود دارد، ارایه شده است. فرآیند تجزیـه و تحلیل شبكه ای بسط تكنیك برنامه ریزی سلسله مراتبی یا  AHP است.

تكنیك  AHP در سال  1980 توسط آقای ساعتی برای حل مسایل تصمیم گیری چند معیاره ارایه شده است. فرضیه اساسی این تكنیك این است كه روابط میان سطوح تصمیم گیری به صورت یك طرفه و سلسله مراتبی است. یعنی هر سطح تصمیم گیری تنهـا بـه سـطح بـالایی وابسته است.

اما نمی توان بسیاری از مسایل تصمیم گیری چند معیاره را به دلیـل وابسـتگی هـای درونـی و بیرونی و روابط و تعاملات میـان عناصـر خوشـه هـا در سـطوح تصـمیم گیـری، بـه صـورت ساختار سلسله مراتبی در نظر گرفت.

بنابراین تكنیك  ANP با چارچوب جامع و فراگیر، تمامی تعاملات و روابـط میـان سـطوح تصمیم گیری را كه تشكیل یك سـاختار شـبكه ای مـی دهـد، مـی توانـد در نظـرگیـرد.

خوشه ها معرف سطوح تصمیم گیری اند و خطوط مستقیم یا كمان ها تعاملات میـان سـطوح تصمیم گیری را نشان می دهند. جهت كمان ها وابستگی را مشخص می كنـد و لـوپ هـا نیـز وابستگی درونی عناصر هر خوشه را نشان می دهد.

در تكنیك  ANP برای نشان دادن تعاملات و وابسـتگی هـای میـان سـطوح تصـمیم گیـری، تعیین اهمیت نسبی معیارها و اولویت بندی آلترناتیوهای مسئله تصمیم گیری از سوپرماتریس استفاده می شود.

یك سوپرماتریس در حقیقت یك ماتریس جزءبنـدی شـده اسـت كـه در آن هـر بخـش از مـاتریس، رابطـه میـان  2گـره سـطح تصـمیم گیـری را در كـل مسـئله تصمیم گیری نشان می دهد. بنابراین تكنیك  ANP با چارچوب جامع و فراگیر، تمامی تعاملات و روابـط میـان سـطوح تصمیم گیری را كه تشكیل یك سـاختار شـبكه ای مـی دهـد، مـی توانـد در نظـرگیـرد.

خوشه ها معرف سطوح تصمیم گیری اند و خطوط مستقیم یا كمان ها تعاملات میـان سـطوح تصمیم گیری را نشان می دهند. جهت كمان ها وابستگی را مشخص می كنـد و لـوپ هـا نیـز وابستگی درونی عناصر هر خوشه را نشان می دهد.

در مورد آنالیز ریسك در پژوهشی، فرآیند ریسك در پروژه تأمین تجهیزات  475 ایسـتگاه  CNGبه صورت كامل انجام شده اسـت كـه در آن ریسـك هـای پـروژه مذكورشناسـایی، دسته بندی و تحلیل شده اند و استراتژی های پاسخ تعیین شده اند.

در بخش رتبه بندی ریسك روش های دیگری علاوه بر فرآیند مدیریت ریسـك اسـتاندارد  PMBOKارایه شـده اسـت كـه یكـی از ایـن روش هـا اسـتفاده از روش تجزیـه و تحلیـل شكست ریسك است كه در پژوهشی این روش ارایه شده است.

همچنین، در پژوهشی رتبه بندی ریسك های پروژه از طریق روش ها و تكنیك های مختلف تصمیم گیری چندشاخصه بررسی شده است. مطالعه موردی ارایـه شـده در ایـن تحقیـق بـه رتبه بندی ریسك ها از طریق روش تاپسیس پرداخته است و همچنین تكنیك  ANP یكی از تكنیك های مؤثر به منظور رتبه بندی ریسك های پروژه معرفی شده است.

در مورد تكنیك  ANPمقاله ها و پژوهش های زیادی به منظور حل مسایل پیچیده مـدیریتی وجود دارد. به عنوان مثال در پژوهشی، ارزیابی تأمین كنندگان در یك شركت الكترونیكـی با توجه به این تكنیك انجام شده است. معیارهای ارزیـابی در ایـن پـژوهش بـه سـه بخـش توانایی تولید، سیستم كیفیت و ساختار تجاری تقسیم شده اند.

در پژوهش دیگری انتخاب استراتژی مدیریت دانش با توجه به تكنیك  ANP  انجـام شـده است. سه استراتژی سیستم گرا، انسان گـرا و اسـتراتژی دینامیـك بـه عنـوان سـه آالترنـاتیو و همچنین معیارهای: پشتیبانی، ارتباطات، فرهنگ، عوامل انگیزشی، زمان و هزینه نیز به عنوان معیارهای تصمیم گیری تعیین شده اند.

در مقاله ای محقیقین به بررسی یك مسئله تصمیم گیری برای انتخاب یك شهر از سـه شـهر آنتالیا، استانبول و ازمیر پرداخته و با توجه به معیارهای شهرت، دارا بودن هتل های مجهـز و وجود بیمارستان های كافی، شهر مناسب را انتخاب نموده اند.

در مدیریت ریسك آنچه مهم است تمركز بـر ریسـك هـای بحرانـی اسـت، چـرا كـه اثـر بسیاری از ریسك ها بر روی اهداف پـروژه نـاچیز بـوده و در واقـع عامـل اصـلی تـأخیر در اجرای پروژه و در نتیجه افزایش هزینه پروژه، ریسك های بحرانی اسـت.

بنـابراین یكـی از مسایل مهم در مدیریت ریسك شناسـایی ریسـك هـای بحرانـی، بـه خصـوص اصـلی تـرین ریسك پروژه است. اما از طرف دیگر زمانی مدیریت ریسك یـك پـروژه اثـربخش اسـت كه راهبرد پاسخ به ریسك های بحرانی نیز اثربخش باشد، بنـابراین انتخـاب یـك راه حـل و استراتژی پاسخ به ریسك مناسب، الزامی است.

در این پـژوهش بـه منظـور ایـن كـه بتـوان اثربخشی مدیریت ریسك را افزایش داد، تلاش میشود تا به سـؤالات زیـر پاسـخ مناسـبی داده شود:

 1. اصلی ترین ریسك پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی كدام است؟
 2. پاسخ ها و راه حل های مربوط به اصلی ترین ریسك چیست؟
 3. معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب پاسخ ها چیست؟
 4. بهترین راهبرد برای پاسخگویی به اصلی ترین ریسك چیست؟

در این پژوهش از منابع كتابخانه ای، اینترنت و همچنین مستندات موجـود در شـركت مـتن (مهندسی و توسعه شركت نفت) استفاده شده است. پروژه توسعه میدان نفتی آزادگـان كـه توسط برخی از كارشناسان این شركت مدیریت می شود، در اسـتان خوزسـتان و در فاصـله یكصد كیلومتری از شهر اهواز و درمجاورت مرز عراق قرار دارد.

در قسمت تحلیل كیفی، پرسشـنامه موجـود در ایـن پـژوهش، پرسشـنامه بـاز و در قسـمت شناسایی ریسك ها و یافتن پاسخ مناسب برای ریسك، مصاحبه از نوع انعطاف پذیر یـا آزاد بوده است. برای تعیین معیارها و روابط بـین آن هـا نیـز از تكنیـك گـروه اسـمی اسـتفاده و همچنین مقایسات زوجی از طریق مصاحبه با خبرگان انجام شده است.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل كارشناسان و مدیران میانی و ارشد پروژه توسـعه میـدان نفتی آزادگان در شركت مهندسی و توسعه شركت نفت است كه تعـداد آنهـا بـه 100 نفـر مــی رســد.

در بخــش تحلیــل كیفــی ریســك بــرای تعیــین تــابع توزیــع احتمــال مقــدار “احتمال×تأثیر” برای هر ریسك و رتبه بندی آن ها، از اطلاعات حدود  30 نفـر از خبرگـان در پروژه مذكور استفاده شده است.

اما در تصـمیم گیـری در مـورد انتخـاب بهتـرین پاسـخ برای اصلیترین ریسك از كارشناسـانی كمـك گرفتـه شـد كـه در واقـع مـدیران ارشـد و اجرایی مربوط به این پروژه بودند كه تعداد آن ها به  5 نفر می رسید.

شناسایی ریسك های پروژه و رتبه بندی آن ها

در این قسمت باكمك از ساختار شكست ریسك، نظرهای خبرگان و مدیران پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان، فهرستی از ریسك هایی كه ممكن اسـت در طـول اجـرای پـروژه رخ دهند، جمع آوری شد. این لیست در اختیار مدیران و خبرگان شركت قرارگرفت و از آن ها خواسته شد تا احتمال وقوع، تأثیر هزینه ای و زمانی هر ریسك را مشخص كنند. سپس تـأثیر كل هر یك از ریسك ها به دست آمد.

پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه مقدار احتمال × تأثیر برای هر ریسك و وارد كـردن اطلاعات به نرمافزار  ،Arena تابع توزیع مربوط به هر ریسك مشخص شـد و ریسـك هـا بـا توجه به میانگین و انحراف معیارشان با هـم مقایسـه شـدند و  10ریسـك، بحرانـی شـناخته شدند.

تعیین راهبردهای پاسخ برای اصلیترین ریسك پروژه

در پـروژه توسـعه میـدان نفتـی آزادگــان شـمالی، محـدودیت كـالا و تجهیــزات و لــزوم به كارگیری از حداكثر توانمندی برای توسعه میادین نفتی، با توجه به مشترك بودن مخازن نفتی به عنوان چالش پیش رو در امر توسعه میادین نفتی به شمار مـی رود.

كـالا و تجهیـزات پروژه در قالب دو بخش -1حفاری  -2سطح الارضی و تأسیسات، دسته بندی شده انـد كـه با توجه به استاندارد ملی نفت، بعضی از تجهیـزات سـطح الارضـی از قبیـل ورق لولـه هـای انتقـال نفـت در قالـب اسـتاندارد مزبـور جهـت نفـت تـرش بایــد تـأمین شـود.

بـا توجـه بـه محدودیت های سیاسی كه از سوی غرب به بهانه استفاده دوگانه كالاهای مزبـور در بخـش نیروگاه های هسته ای به كشور تحمیل شده است، در عمل تأمین این كالاها با مشكل جـدی مواجه شده است. در این راستا تیم مدیریت پروژه راه حل های زیر برای مقابله با این ریسك تعیین كرده اند:

 • تأمین كالاهای مزبور از طریق پرداخت نقدی و اعمال هزینه سربار، كـه البتـه ایـن راهبرد دارای ریسك بوده؛ زیرا استفاده از خدمات بیمه و بانك در این استراتژی امكان پذیر نیست.
 • تأمین كالا از طریق اعتبار اسنادی بـا مقصـد كشـورهـای همسـایه و حمـل مجـدد دریایی / هوایی به مقصد سایت. در این روش هزینه حمل و نقل بالا می رود.
 • استفاده از كالا و تجهیزات مشابه از طریق یك واسـطه از سـوی كشـورهای نظیـر چین و اروپای شرقی اما با كیفیت پایین تر
تشكیل مدل تصمیم گیری مربوط به اصلی ترین ریسك پروژه

همان طور كه اشاره شد، تكنیك تصمیم گیری استفاده شده در این پژوهش، تكنیك ANP است. برای این منظور ابتدا باید معیارهای تصـمیم را مشـخص كـرد، تعـدادی معیـار توسـط آقای هیلسون مشخص شده اندكه دو معیار از این معیارها كه اهمیـت كمـی بودنـد، از طریق وزن دهی در تكنیك گـروه اسـمی حـذف شـدند.

عـلاوه بـر آن توضـیحاتی بـه معیارها اضافه شد كه در پروژه های صنعت نفت باید در نظر گرفت. راه حل های مربوط به اصلی ترین ریسك این پروژه نیز در مرحله قبل مشخص شده اند. پـس از این كه معیارها و راه حل ها مشخص شد، بایـد مـدل شـماتیك و روابـط بـین معیـارهـا را تعیین كرد، این كار نیز توسط تكنیك گروه اسمی انجام شد.

تعیین وزن نهایی راهبردهای مربوط به اصلی ترین ریسك

پس از این كه مدل و همچنین روابط بـین معیـارهـا مشـخص شـدند، مقایسـات زوجـی در اختیار  5 نفر از خبرگان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد تا ضریب ارجحیـت هـر یـك از معیارها و پاسخ ها را با توجه به مقیاس  1تا  9انتخاب كنند.

به دلیل این كه مقایسات زوجـی پنج بار انجـام شـده اسـت، ابتـدا از هـر یـك از مقـادیر، میـانگین هندسـی گرفتـه و سـپس اطلاعات وارد نرم افزار  Super Decisions شده است

نتیجه گیری

در این پژوهش با اسـتفاده از رویكـرد اسـتاندارد  PMBOK فرآینـد مـدیریت ریسـك، بـه صورت مطالعه موردی در شركت مهندسی و توسعه شركت نفت و بر روی پـروژه توسـعه میدان نفتی آزادگان به صورت اجمالی انجام شد.

همچنین، در زیر فرآیند پاسـخگـویی بـه ریسك نیز یك مسئله تصمیم گیری وجود داشت، یعنـی انتخـاب یـك پاسـخ از بـین چنـد پاسخ مربوط به یك ریسك. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از تكنیك ANP به بررسی این موضوع پرداخته و راهحل مناسب برای ریسك مربـوط انتخـاب شـود.

بـدین منظور هر یك از سؤالات پژوهش به ترتیب زیر پاسخ داده شدند:

 • در سؤال اول، اصلی ترین ریسك پروژه با استفاده از پرسشنامه و نرمافزار Arena تعیین شـد كه عنوان این ریسك “محدودیت های موجود تأمین كالا و تجهیزات” است.
 • در سؤال دوم خواسته شده بود كه راهبردهای پاسخ برای اصلی ترین ریسك مشخص شـود كه پس از انجام مصاحبه با خبرگان پاسخ های مربوط به هر ریسك بحرانی شناسایی شدند. مهمترین استراتژیهای پاسخ بـرای مهـم تـرین ریسـك شـامل پرداخـت نقـدی، اعتبـارات اسنادی، خرید از چین یا كشورهای اروپایی بودند.
 • سؤال سوم به دنبال معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب راهبردهای پاسخ بود، كه از طریق تكنیك گروه اسمی و معیارهایی كه توسط آقای هیلسون در زمینه خصوصیات یك پاسخ ریسك مناسب ارایه شده است، پنج معیـار تصـمیم گیـری “اسـتطاعت اجـرا، قابلیـت انجام، قابلیت دستیابی، اثربخشی پاسخ و تخصیص دادن و پذیرفتن” تعیین شدند.
 • در نهایـت در سـؤال چهـارم، اسـتراتژی”پرداخـت نقـدی” بـه عنـوان بهتـرین راهبـرد بـرای پاسخگویی بـه اصـلی تـرین ریسـك، توسـط نـرمافـزار Super Decisions و بـا اسـتفاده از مقایسات زوجی مربوط به مدل تشكیل شده، مشخص شد.

مدل تصمیم گیری پیشنهاد شده در این مقاله قابلیت تعمیم در انتخاب راهبرد مناسـب بـرای ریسك های بحرانی دیگر در این پروژه و همچنین پروژه های مشابه را در شركت مهندسـی و توسعه شركت نفت دارد. همچنین شركت های فعال در پروژه های مربوط به صنعت نفـت می توانند این مدل پیشنهادی را در شركت خود تعدیل و از آن استفاده كنند.

 

دانلود pdf کامل مقاله

 

 

نویسندگان:

بهروز دری؛ احسان حمزه‌ای

دانشگاه شهید بهشتی

منبع

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

 

نشریه

مدیریت صنعتی

لینک چکیده مقاله Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

مشاوره صنایع معدنی، فلزات، نفت و پتروشیمی

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

خدمات واحد مستقل خدمات استراتژی

خدمات واحد مستقل حسابداری مدیریت

خدمات مشاوره استراتژی

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره طرح کسب و کار Business Model

 

شرح مختصر – استراتژی پاسخ به ریسک به عنوان یک مسئله مهم در مدیریت ریسك شناسـایی ریسـك هـای بحرانـی، بـه خصـوص اصـلی تـرین ریسك پروژه است. اما از طرف دیگر زمانی مدیریت ریسك یـك پـروژه اثـربخش اسـت كه راهبرد پاسخ به ریسك های بحرانی نیز اثربخش باشد، بنـابراین انتخـاب یـك راه حـل و استراتژی پاسخ به ریسك مناسب، الزامی است

 

Keywords:  استراتژی پاسخ به ریسک ، مدیریت ریسک ، تکنیک ANP ، توسعه میدان نفتی ، تصمیم گیری

 

قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه های تولید برق

قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه های تولید برق

قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه های تولید برق

 

اهمیت مدیریت گاز طبیعی

 

گاز طبیعی دارای فواید زیست محیطی فراوان به ویژه کاهش بالقوه انتشار دی اکسید کربن و کاهش آلودگی هوا هست، همچنین این منبع عاری از دی اکسید گوگرد بوده و مقدار بسیار اندکی از اکسید نیتروژن را در هنگام سوختن منتشر می کند؛

بنابراین با اطمینان می توان گفت که نقش این منبع انرژی در بخش تولید برق توسط نیروگاه ها پررنگ تر می شود. براساس آمارهای جهانی، خاورمیانه بیشترین ذخایر گاز را در خود جای داده است که بیشترین ذخایر این منطقه متعلق  به ایران است.

پس از ایران اروپا و اوراسیا از بیشترین ذخایر گازی برخوردارند. از سوی دیگر طرح های توسعه گاز نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و قابل توجه در زمان های مشخص است. لذا مکانیسم قیمت گذاری در صنعت گاز طبیعی بایستی به گونه ای تعریف شود که بتواند جوابگوی تمام و یا بخشی از این سرمایه گذاری ها باشد.

قیمت گذاری گاز طبیعی

قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت گذاری هزینه نهایی، ساختار قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت های رمزی

 

قیمت گذاری گاز طبیعی

قیمت گذاری گاز طبیعی یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد یک کشور به شمار می رود. نگهداری و استفاده مناسب از ع همنابیدروکربوری (با درنظر گرفتن حق  آیندگان) مقوله ای است که حساسیت نسبت به قیمت گذاری گاز در سطح کلان را بیشتر می نماید.

زیرا منافع حاصل از قیمت گذاری مناسب گاز طبیعی در هر یک از بخش های مصرف کننده نه تنها بر منافع صنعت گاز بلکه بر منافع ملی کشور نیز تأثیر قطعی خواهد داشت. اما قیمت گذاری انرژی با هدف حصول به کارایی اقتصادی با اهداف توزیعی جامعه مغایرت دارد.

این امر با عنوان “شکست بازار ” در اقتصاد مشهور می باشد. سیاست گذاران انرژی کشور می توانند در مرحله دوم تنظیم  مکانیسم قیمت گذاری، از طریق  ابزارهای مناسب مالی و پولی این مغایرت ها را تا حد امکان به حداقل برسانند.

روش قیمت گذاری رمزی که در این مطالعه از آن استفاده شده و در ادامه بیان خواهد شد، یکی از روش های بهینه سازی نوك دوم است که در آن رفاه اقتصادی در شرایطی به حداکثر می رسد که در عین حال صنعت از سود (حداقل یا صفر) اقتصادی برخوردار باشد.

اگر تقاضای کالای تولیدی صنعت به زمان بستگی نداشته باشد، قیمتهای رمزی به سادگی از حداکثر سازی مازاد مصرف کننده (1CS) در کاربردهای مختلف و مازاد تولیدکننده (2PS) به دست می آید.

 

ساختار قیمت گذاری گاز طبیعی

در این مطالعه هدف بررسی ساختار تقاضای گاز طبیعی توسط نیروگاه ها، بررسی ساختار قیمت گذاری گاز طبیعی با تأکید بر بخش نیروگاه ها و استخراج قیمت بهینه گاز طبیعی برای بخش نیروگاه ها است.

بنابراین مطالعه حاضر به صورت زیر ساماندهی شده است: در قسمت اول مبانی نظری قیمت گذاری رمزی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای اعمال این روش قیمت گذاری به کشش های تقاضای گاز و هزینه نهایی تولید گاز نیاز داریم.

لذا برای به دست آوردن کشش تقاضای گاز سیستم معادلات همزمان تقاضای مشتقه گاز نیروگاهی تصریح و مدل برآورد می شود. در قسمت دوم جهت برآورد تابع تولید گاز طبیعی از مطالعه صادقی یگانه1390 که با حمایت شرکت ملی گاز ایران به انجام رسیده است، استفاده می شود.

پس از به دست آوردن کشش نهاده نیروی کار، سرمایه و خوراک پالایشگاه های تولید گاز مقدار بازدهی نسبت به مقیاس به دست می آید. با استفاده از اطلاعات سازمان انرژی های نو هزینه تمام شده هر مترمکعب گاز بر مقدار بازدهی نسبت به مقیاس تقسیم شده تا هزینه نهایی تولید گاز طبیعی به دست آید.

در بخش آخر با استفاده از مقدار به دست آمده برای هزینه نهایی تولید گاز، قیمت رمزی گاز تحویلی به نیروگاه ها محاسبه می شود.

قیمت گذاری گاز طبیعی در ایران

در ایران گاز طبیعی، از منظر بخش عرضه، تولید و استخراج گاز از میادین در قالب یک ساختار انحصاری انجام می پذیرد و دولت متصدی امور تولید و استخراج گاز است. توزیع گاز در میان مشترکین مصرف کننده نهایی و مشتقه گاز نیز به عهده شرکت ملی گاز ایران است.

روند قیمت های اعمالی روی گاز تحویلی به نیروگاه های کشور دارای دو بخش است که بخش اول از سال 1370تا 1388و بخش دوم از سال 1389تا 1395یعنی پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها را در برمی گیرد.

قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها از 3 ریال برای هر مترمکعب در سال 1370 به 11 ریال در سال 1376 و 49 ریال در سال 1386 رسیده است. اما از سال 1389 و با اعمال قیمت حامل های انرژی براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، به استثنای سال 1390 و  قیمت 700 ریالی، در باقی سال ها قیمت 800 ریال برای هر مترمعکب گاز تحویلی به نیروگاه ها اعمال شده است.

براساس ارقام ترازنامه انرژی سال ،1395 پیش از سال ،1389 قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها با متوسط نرخ رشد سالانه 17.82 درصد افزایش یافته است. اگر قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها را با گاز تحویلی به سایر مصرف کنندگان مقایسه کنیم آنگاه مشاهده می شود که این قیمت نسبت به سایر بخش ها، قیمت پایین تری است.

براساس آمارهای ترازنامه انرژی سال 1395 بالاترین قیمت متوسط فروش گاز طبیعی به بخش حمل و نقل با قیمت 4500 ریال بر مترمعکب و کمترین قیمت متوسط بعد از نیروگاه ها برای بخشهای آموزشی، ورزشی و مذهبی با قیمت 805 ریال بر مترمکعب بوده است.

لذا می توان نتیجه گرفت که دولت به مثابه متصدی انحصاری تولید، انتقال و تحویل گاز طبیعی، از سیاست اعمال تبعیض قیمتی استفاده می کند که ملاحظات تقویت پیامدهای مثبت خارجی (مانند اعمال تعرفه پایین برای بخش آموزشی و ورزشی)، ملاحظات حمایتی (مانند تعرفه پایین سازمان های خیریه) و ملاحظات توزیعی یا حمایتی سوبسیدی (مانند قیمت به نسبت کمتر برای نانوایی های سنتی) در اتخاذ این رویکرد مؤثرند.

قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها نیز از منظر جایگاه گاز طبیعی به عنوان نهاده مورد نیاز آن ها برای تولید برق قابل تحلیل است.

در جدیدترین رویکرد قیمت گذاری گاز کشور برای بخش تولید برق، براساس مصوبه جلسه هیئت وزیران به تاریخ 1396/12/27 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده اول قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب ،)1388 قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3و 1 تصویب نامه شماره 26096ت 1930ه مورخ 4اردیبهشت سال ،1394 به میزان پانزده درصد افزایش یافت.

 

قیمت گذاری هزینه نهایی

اصلاح قیمت گاز طبیعی و سایر حامل های انرژی چند سالی است که از مهمترین چالش های اقتصادی کشور به شمار می رود. در این راستا مطالعات متعددی در خصوص قیمت گذاری گاز طبیعی، برق و … به روش های مختلف از جمله روش رمزی جهت استفاده در بخش های مختلف مصرف کننده صورت گرفته است که در ادامه خلاصه ای از آن ها بیان می شود.

از لحاظ نظری ثابت شده که اگر شرایط بهینگی اول در سایر بخش های اقتصاد برقرار باشد، آنچه رفاه را به حداکثر می رساند، روش قیمت گذاری هزینه نهایی است. به این معنی که اگر قیمت، مساوی هزینه نهایی برقرار شود، اضافه رفاه به معنی مجموع مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده در حداکثر است.

ولی مشکل این شیوه قیمت گذاری این است که در صورتی رفاه در قالب این روش به حیداکثر می رسد که تمام شرایط بهینه پارتو در بخش های دیگر اقتصاد تأمین شده باشد.

نظریات اقتصاد خرد خاطر نشان می سازد که انحصارگر تمایل دارد تا قیمیت کالایش را بالاتر از هزینه نهایی تولید آن تعیین کند و مقادیر کمتری نسبت به حالت رقابتی کالا عرضه کند زیرا در غیر این صورت سودش کاهش خواهد یافت.

قیمت های رمزی

براساس این نظریات وقتی می توان بنگاهی را وادار نمود که قیمت کالای خود را برابر هزینه نهایی تولید قرار دهد که دارای شرایط رقابتی باشد. صنایعی که انحصاری هستند و از طرفی شرایط بهینه پارتو در تمام بخش های اقتصاد فراهم نیست.

بنگاه ها ناگزیر به اعمال شیوه هایی از قیمت گذاری هستند که ضمن عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر نماید. به این منظور راه حلی که پیشنهاد می شود اضافه کردن یک قید بودجه است به طوریکه بنگاه در نقطه سر به سر قرار گیرد.

به بیانی دیگر، تدوین کنندگان مقررات باید یک مجموعه بهینه از قیمت ها را به نام “قیمت های بهینه دوم” با توجه به قید سر به سری تعیین نمایند. این قیمت ها به قیمت های رمزی معروف شده اند.

با توجه به صنایع گاز، فرض می شود که صنعت گاز گروهی از مصرف کنندگان را شامل می شود و تقاضای هر گروه به هم وابسته نیستند.از این رو کشش های متقاطع تقاضا صفر می باشند. قیمت های رمزی نیازمند داشتن هزینه نهایی و همچنین کشش قیمتی تقاضاست.

توجه به توضیحات بالا نشان می دهد که در این تحقی توجه به اهداف و انگیزه های طرف های سه گانه ذیربط در اقتصاد گاز یعنی: تولید (و توزیع) کننده گاز (شرکت های ملی نفت و گاز،) مصرف کننده گاز (بخشهای مصرفی مانند خانوار، صنعت، پتروشیمی، برق، تجاری، کشاورزی و صادرات) می باشد.

و نیز سیاست گذار (در اینجا دولت به عنوان مالک منابع گاز به نمایندگی از سوی مردم ایران) در چارچوب مبانی نظری اقتصاد منابع پایانپذیر (در اینجا گاز طبیعی) و تجربیات جهانی قیمت گذاری گاز، در نظر گرفته شده است.

روش قیمت گذاری  رمزی، روشی است که در آن رفاه اقتصادی در شرایطی به حداکثر می رسد که در عین حال صنعت از سود (حداقل یا صفر) اقتصادی برخوردار باشد.

اگر تقاضای کالای تولیدی صنعت به زمان بستگی نداشته باشد، قیمت های رمزی به سادگی از حداکثر سازی مازاد مصرف کننده (2)CS در کاربردهای مختلف و مازاد تولیدکننده (3)PS به دست می آید.

در این مطالعه از یکی از شکل های شناخته شده رمزی استفاده می شود که در آن فرض بر کشش های متقاطع قیمتی صفر است تا بتوان قواعد قیمت گذاری را به راحتی استخراج کرد.

همچنین فرض می گردد که گاز موردنظر مشمول مقررات است و به وسیله مصرف کنندگان برای هدف تولید برق توسط نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

 

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

کلید واژه:   گاز طبیعی نیروگاه برق قیمت گذاری رمزی تقاضای مشتقه

نویسندگان:   موسوی میرحسین, دهنوی جلال, نعمتیان نگین*

* دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه مدیریت بازرگانی

لینک چکیده مقاله

Source link

 

 

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

نویسندگان:   حسینی علی, اکبری حسین, بهرامی عباس*, کرمعلی فهیمه

* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده: عوامل سازمانی یکی از موارد اساسی ایجاد اعمال نا ایمن و شرایط نامناسب محیط کار هستند. جایی که نقص فنی یا خطای ساده انسانی به تنهایی نمی تواند به عنوان توضیحی در رخداد حوادث باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ بود. روش پژوهش: این مطالعه توصیفی در سال 1399 در کارخانه های صنایع سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان انجام شد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز و چک لیست ایمنی و بهداشتELMERI استفاده شد. حجم نمونه شامل 90 کارخانه تولید سنگ بود.

پس از جمع آوری اطلاعات، نمرات هرکدام از پرسشنامه ها محاسبه شده و به مبنای 100 تبدیل شد. برای متغیرهای کمی، آزمون های T مستقل و ANOVA مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون کای اسکوئر برای متغیرهای کیفی استفاده شد. برای تحلیل چند متغیره، رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشت می تواند با اصلاح وضعیت ساختار سازمانی بهبود یابد.

سازمان های با پیچیدگی افقی و عمودی، تمرکز، دستورالعمل ها، مکاتبات رسمی، قوانین و مقررات بیشتر، نقش موثری بر وضعیت ایمنی و بهداشت دارند.

کلید واژه:   ایمنی بهداشت ساختار سازمانی صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی

ابعاد ساختار سازمانی

 

مقدمه:

براساس اعلام سازمان بین المللی كار، سالانه  337 میلیون حادثه شغلی در سراسر جهان رخ می دهد و در نتیجه این حوادث،  2 میلیون و  31۰ هزار نفر فوت می كنند و  16۰ میلیون نفر زخمی می شوند. خسارت مالی ناشی از حوادث شغلی  1.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

این در حالی است كه سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند كه فقط  25 درصد از آسیب های ناشی از كار و  5 درصد بیماری در منطقه ثبت شده است همچنین برآورد شده است كه صدمات ناشی از كار سالانه بیش از  13۰ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه دارد.

هزینه های ناشی از حوادث شغلی در بخش هزینه های مستقیم، شامل هزینه های درمانی، معلولیت، غرامت و هزینه های دادگاه می باشد و هزینه های غیرمستقیم، شامل از دست دادن روزهای كاری، مكث در تولید پس از حادثه، آسیب به ماشین آلات یا توقف استفاده از این ماشین ها و همچنین از دست دادن اعتبار برای شركت بوده كه در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل مطالعه ای مربوط به هزینه ها و برنامه های پیشگیری در محل كار نشان داد كه به ازای هر یک دلار هزینه ای كه صرف برنامه های جامع سلامت و پیشگیری در محل كار می شود، هزینه های پزشكی 3.27 دلار و هزینه های غیبت از كار  2.73 دلار كاهش می یابد.

در محیط های شغلی كنونی جایی كه نقص فنی یا خطای ساده انسانی نمی تواند توضیحی در رخداد حوادث بزرگ باشد، عوامل سازمانی به طور بالقوه می تواند باعث ایجاد شرایط ناایمن شده و در ایجاد اعمال ناامن تاثیرگذار باشد.

در مطالعات گذشته، برخی از عوامل سازمانی شامل توانمندسازی و تشویق نیروی كار و نیز روابط خوب كاركنان و مدیریت به عنوان عوامل بهبود دهنده محیط كار شناخته شده است.

یكی از این عوامل تاثیرگذار، ساختار سازمانی می باشد كه الگو، نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزا یک سازمان را برقرار می سازد. در واقع تفاوت در ساختار سازمان ها ناشی از تفاوت در رسمیت، تمركز و پیچیدگی است.

رسمیت به مجموعه مقررات، شرح وظایف، دستورالعمل ها و فرمان هایی كه كاركنان سازمان ها باید آنها را اجرا نمایند، اطلاق می گردد. پیچیدگی به میزان پراكندگی و تلفیق در داخل سازمان مربوط می شود و تمركز به مفهوم تصمیم گیری رسمی در یک فرد، واحد یا سطح سازمان است.

در مطالعه   Wilsonو همكاران در سال  ،2۰۰4 تاثیر ویژگی های كار از جمله سیاست ها، رویه ها و اقداماتی كه سازمان برای بهبود خود در نظر می گیرند، بر سلامت و رفاه كاركنان به خوبی مشخص شده است.

در مطالعه   Van Den Berg و  همكاران مشخص شد كه عوامل مختلف سازمانی مثل رسمیت و تمركز می تواند به استرس و بیماری های شغلی دیگر منجر شود و استرس منجر به كاهش توانایی كار می شود كه تاثیر منفی بر تولید سازمان می گذارد.

با توجه به رشد جمعیت، تقاضا برای سنگ و فرآوردههای سنگی به عنوان مصالح ساختمانی و مواد خام برای ساخت جاده ها، ساختمان ها، پل ها و غیره به صورت قابل توجهی رشد كرده است.

همچنین در این صنایع بی احتیاطی و عدم رعایت ایمنی و اصول بهداشت محیط كار می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری شود. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه مجله تحقیقات پزشكی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

استراتژی توسعه صادرات در بازارهای خارجی در صنعت پتروشیمی

استراتژی توسعه صادرات در بازارهای خارجی در صنعت پتروشیمی

استراتژی توسعه صادرات در بازارهای خارجی در صنعت پتروشیمی

ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی ها ی توسعه صادرات در بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاد (مطالعه موردی شرکت‌های پتروشیمی ایران)

 

نویسندگان:  مناف زاده هیر محمدعلی, شافعی رضا*, فاطمی عادل

 

چکیده:  در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین خدمات مشاوره استراتژیهای توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد.

جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش 14 نفر متخصص می باشد.

ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند  کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاد در صنعت پتروشیمی منجر شد.

 

کلید واژه:  استراتژی، توسعه صادرات، بازار، پتروشیمی، صادرات غیر نفتی

استراتژی توسعه صادرات

استراتژی توسعه صادرات

مقدمه: ورود به بازارهای بین المللی فرآیند  برنامه ریزی و اداره کردن مبادلات مابین مرزهای ملی است تا اهداف افراد و سازمان ها برآورده شود بازارهای داخلی و خارجی، دارای تفاوتهایی هستند که ازجمله آن ها می توان تفاوت های محیطی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد.

تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و فنّاوری، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. یک شرکت، هراندازه که دارای منابع و ظرفیت زیادی باشد، نمی تواند به تنهایی پاسخگوی تمام مشتریان باشد.

مشتریان سرتاسر دنیا بسیار زیاد هستند و نیازها و خواسته های آن ها بسیار متفاوت میباشد. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی تأمین تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکانپذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تدوین استراتژی های توسعه بازار خارجی تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات موردنیاز مصرفکنندگان هدف را با توجه به منابع خود تأمین کند.

در دهه‌های اخیر، ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده است.دهه اخیر به دلیل جهانی شدن و رقابت در کسب وکارها از دهه های قبل متمایز شده است بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و فنّاوری به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند.

به طور همزمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی بین کشورها منجر به القای ابزارهای حمایتگرا و رفع موانع تجاری شده است. درنتیجه، در عمل تقریباً تمامی شرکت ها بدون توجه به ریشه ملی، اندازه یا نوع صنعت هم اکنون با این واقعیت مواجه شده و دریافته اند که، مشارکت نکردن در بازارهای جهانی یک انتخاب طولانی مدت نخواهد بود.

1401 01 31 دکمه ادامه مطلب 002

دانلود pdf کامل مقاله

 

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه)

 

لینک چکیده مقاله

Source link

1400 06 17 نوآوری 002

1401 01 31 دکمه مشاهده 002

استراتژی توسعه صادرات

 

استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.

استراتژی توسعه صادرات

استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.

استراتژی توسعه صادرات

استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.

استراتژی توسعه صادرات

استراتژی توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابیر و تمهیداتی که برای دستیابی به اهداف توسعه صادرات طراحی و اجرا می شود.

افزایش درآمدهای صادراتی کشور، گسترش و تنوع بازارهای هدف، افزایش تنوع کالاها و خدمات صادراتی، افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، افزایش تولیدات صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات صادراتی.

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.

 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

 

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی، (به انگلیسی: Petrochemical industry) بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. البته برخی از ترکیبات شیمیایی ساخته‌شده از نفت و گاز از سایر سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ یا منابع تجدیدپذیر مانند ذرت، میوه خرما یا نیشکر نیز به‌دست می‌آیند.

امروزه فراورده‌های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسائل نقلیه، نقش ارزنده‌ای دارد.

فرآورده‌های نفتی در تهیه سوخت موشک های هدایت کننده، فضانوردها و ماهواره‌ها و حتی در ساخت بسیاری از قطعات داخلی آن‌ها کاربرد اساسی دارد. مادهٔ اولیهٔ بیشتر داروها و حتی آنتی‌بیوتیک‌ها از ترکیبات نفتی مشتق می‌شود.

دید کلی صنایع پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و جانوری به‌دست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روزافزونی پیدا کرده‌است.

 

مشاوره مدیریت

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی، (به انگلیسی: Petrochemical industry) بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. البته برخی از ترکیبات شیمیایی ساخته‌شده از نفت و گاز از سایر سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ یا منابع تجدیدپذیر مانند ذرت، میوه خرما یا نیشکر نیز به‌دست می‌آیند.

امروزه فراورده‌های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسائل نقلیه، نقش ارزنده‌ای دارد.

فرآورده‌های نفتی در تهیه سوخت موشک های هدایت کننده، فضانوردها و ماهواره‌ها و حتی در ساخت بسیاری از قطعات داخلی آن‌ها کاربرد اساسی دارد. مادهٔ اولیهٔ بیشتر داروها و حتی آنتی‌بیوتیک‌ها از ترکیبات نفتی مشتق می‌شود.

دید کلی صنایع پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و جانوری به‌دست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روزافزونی پیدا کرده‌است.

مشاوره مدیریت

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

خدمات مشاوره استراتژی

استراتژی، یک بازار گسترده (تقاضای زیاد) را هدف قرار داده و کمترین قیمت ممکن ارائه می‌شود. برای این کار یا هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته می‌شود یا بر سهم بازار بیشتر با متوسط قیمت صنعت تاکید می‌شود. در هر صورت، نکته این است که هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته شوند.

شرکتهایی که این استراتژی را به کار می‌گیرند، معمولاً سرمایه‌ مالی قابل توجه، تدارکات کارآمد و هزینه‌های کمی در تامین مواد و نیروی کار دارند. این شرکتها، به طور کلی بر فرآیندهای داخلی تمرکز دارند.

 

هدف از استفاده این استراتژی، دستیابی به کمترین هزینه تولید در صنعت است. روش سنتی برای دستیابی به این هدف «تولید انبوه» است که صرفه‌جویی به مقیاس به دست می‌آید. چرا رهبری هزینه مهم است؟

اکثر بخشهایی که در بازارهای مختلف وجود دارند، با تأکید بر کمترین هزینه تأمین می‌شوند. اگر قیمت فروش به دست آمده حداقل باشد، چیزی نزدیک به متوسط قیمت بازار خواهد بود، آنگاه تولید کننده کم هزینه از بهترین سود برخوردار خواهد شد.

 

این استراتژی معمولاً در شرکتهای بزرگ که محصولات «استاندارد» ارائه می‌دهند، کاربرد بیشتری دارد. در این حالت محصولات با تمایز نسبتاً کمی عرضه می‌شوند که برای اکثر مشتریان قابل قبول است. گاهی اوقات، یک رهبر کم‌هزینه برای به حداکثر رساندن فروش، تخفیف هم می‌دهد، به ویژه اگر مزیت هزینه قابل توجهی نسبت به دیگران داشته باشد. این کار زمانی انجام می‌شود که بازیگر بخواهد سهم بازار خود را بیشتر کند.

خدمات مشاوره استراتژی

استراتژی، یک بازار گسترده (تقاضای زیاد) را هدف قرار داده و کمترین قیمت ممکن ارائه می‌شود. برای این کار یا هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته می‌شود یا بر سهم بازار بیشتر با متوسط قیمت صنعت تاکید می‌شود. در هر صورت، نکته این است که هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته شوند.

شرکتهایی که این استراتژی را به کار می‌گیرند، معمولاً سرمایه‌ مالی قابل توجه، تدارکات کارآمد و هزینه‌های کمی در تامین مواد و نیروی کار دارند. این شرکتها، به طور کلی بر فرآیندهای داخلی تمرکز دارند.

 

هدف از استفاده این استراتژی، دستیابی به کمترین هزینه تولید در صنعت است. روش سنتی برای دستیابی به این هدف «تولید انبوه» است که صرفه‌جویی به مقیاس به دست می‌آید. چرا رهبری هزینه مهم است؟

اکثر بخشهایی که در بازارهای مختلف وجود دارند، با تأکید بر کمترین هزینه تأمین می‌شوند. اگر قیمت فروش به دست آمده حداقل باشد، چیزی نزدیک به متوسط قیمت بازار خواهد بود، آنگاه تولید کننده کم هزینه از بهترین سود برخوردار خواهد شد.

 

این استراتژی معمولاً در شرکتهای بزرگ که محصولات «استاندارد» ارائه می‌دهند، کاربرد بیشتری دارد. در این حالت محصولات با تمایز نسبتاً کمی عرضه می‌شوند که برای اکثر مشتریان قابل قبول است. گاهی اوقات، یک رهبر کم‌هزینه برای به حداکثر رساندن فروش، تخفیف هم می‌دهد، به ویژه اگر مزیت هزینه قابل توجهی نسبت به دیگران داشته باشد. این کار زمانی انجام می‌شود که بازیگر بخواهد سهم بازار خود را بیشتر کند.

استراتژی، یک بازار گسترده (تقاضای زیاد) را هدف قرار داده و کمترین قیمت ممکن ارائه می‌شود. برای این کار یا هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته می‌شود یا بر سهم بازار بیشتر با متوسط قیمت صنعت تاکید می‌شود. در هر صورت، نکته این است که هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته شوند.

شرکتهایی که این استراتژی را به کار می‌گیرند، معمولاً سرمایه‌ مالی قابل توجه، تدارکات کارآمد و هزینه‌های کمی در تامین مواد و نیروی کار دارند. این شرکتها، به طور کلی بر فرآیندهای داخلی تمرکز دارند.

 

هدف از استفاده این استراتژی، دستیابی به کمترین هزینه تولید در صنعت است. روش سنتی برای دستیابی به این هدف «تولید انبوه» است که صرفه‌جویی به مقیاس به دست می‌آید. چرا رهبری هزینه مهم است؟

اکثر بخشهایی که در بازارهای مختلف وجود دارند، با تأکید بر کمترین هزینه تأمین می‌شوند. اگر قیمت فروش به دست آمده حداقل باشد، چیزی نزدیک به متوسط قیمت بازار خواهد بود، آنگاه تولید کننده کم هزینه از بهترین سود برخوردار خواهد شد.

 

این استراتژی معمولاً در شرکتهای بزرگ که محصولات «استاندارد» ارائه می‌دهند، کاربرد بیشتری دارد. در این حالت محصولات با تمایز نسبتاً کمی عرضه می‌شوند که برای اکثر مشتریان قابل قبول است. گاهی اوقات، یک رهبر کم‌هزینه برای به حداکثر رساندن فروش، تخفیف هم می‌دهد، به ویژه اگر مزیت هزینه قابل توجهی نسبت به دیگران داشته باشد. این کار زمانی انجام می‌شود که بازیگر بخواهد سهم بازار خود را بیشتر کند.

 

استراتژی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

استراتژی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

استراتژی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی             صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی                صنعت پتروشیمی پتروشیمی صادرات غیر نفتی

 

بازار خارجی

بازار خارجی

بازار خارجی

بازار خارجی

بازار خارجی

 

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

توسعه محصول جدید و نقش ساختار سازمان در مدیریت تکوین صنایع خودروسازی

توسعه محصول جدید و نقش ساختار سازمان در مدیریت تکوین صنایع خودروسازی

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید و نقش حوزه های سازمانی در مدیریت تکوین محصول جدید (با رویکرد صنایع خودروسازی ایران)

 

نویسندگان:   سیدحسینی سیدمحمد, زمانی فرزام*

 

آدرس:  * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 

چکیده:   با ورود به هزاره جدید میلادی، شرکت ها با افزایش فشارهای رقابتی روبرو شده اند، این رقابت باعث بوجود آمدن چالش های متعددی برای شرکت ها شده است. «توسعه محصول جدید» از مهم ترین این چالش ها است. موضوع «توسعه محصول جدید، موضوعی چند تخصصی است که در تحقیقات متعددی بحث شده است. اما این تحقیقات به بررسی عمیق همزمان تخصص های مختلف و نقش آن ها در توسعه محصول جدید نپرداخته اند. با در نظر گرفتن این خلا، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بخش های مختلف شرکت در فرایند توسعه محصول جدید و مدیریت این فرایند نوشته شده است.در ضمن بررسی های انجام شده از نقش حوزه های مختلف در فرایند توسعه محصول جدید، مدلی نیز ارائه شده است که نقش وظایف مختلف سازمانی را در توسعه محصول جدید بصورت یکپارچه به هم پیوند می زند. یکپارچگی مدل و لحاظ نمودن همه حوزه های سازمانی موضوعی است که در تحقیقات پیشین به آن پرداخته نشده است.این مدل دارای چهار بخش عملیات، مالی، نیروی انسانی و بازاریابی است. نقطه اتصال این چهار بخش، مهم ترین اهداف توسعه محصول جدید است. این اهداف عبارتند از اینکه محصول جدید در چارچوب هزینه های تعیین شده توسعه پیدا کند، کیفیت مطلوب را داشته باشد و بموقع برای عرضه به بازار آماده شود.پژوهش حاضر با توجه به هدفی که دنبال می کند، کاربردی و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (همبستگی) است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه، و روش تحلیل آن رگرسیون چند متغیره و از نوع سلسه مراتبی است. آزمون مدل طراحی شده، در صنعت خودروسازی ایران و از طریق گردآوری اطلاعات مربوط به 122 پروژه واجد شرایط مطرح شده جهت اعتبار تحقیق انجام شدند.مهمترین نتایج این تحقیق که می تواند کاربرد ارزشمندی در مدیریت پروژه های توسعه محصول جدید داشته عبارتند از:همزمانی فعالیت ها و رسمی بودن فعالیت های توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارند.استفاده از ساختار سازمانی مناسب رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارد.تحقق اهد توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با موفقیت محصول در بازار (موفقیت در فروش و رضایت مشتریان) دارد.

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

 

مقدمه
با ورود به هزاره جدید میلادی، شركت ها با افزایش فشارهای رقابتی روبه‌رو خواهند بود. این رقابت چالش های متعددی را پیش روی “تولید كننده – بازاریابان” قرار می دهد.  ” توسعه محصول جدید” یكی از مهمترین این چالش ها است. علت اهمیت این چالش، نیاز به بقا، پویایی بازارها، كاهش ریسك ناشی از تك محصول بودن، اشباع بازارها و از همه مهمتر كاهش چرخه عمر محصول است. تولید كنندگان امروزه با مشكلاتی از قبیل عدم وجود تقاضای بازار و بی ثباتی آن روبرو هستند. همچنین محصولات بازار قبل از این كه چرخه خود را به پایان برسانند با محصولات جدید یا بهبود یافته مواجه میشوند. با توجه به افزایش رقابت، فلسفه “تولید ناب” 1به عنوان موضوعی مهم برای شركتها مطرح شده و ضامن بقای آنها است. تولید ناب مقولهای است كه از مرحله “توسعه محصول جدید” شروع میشود. چرا كه عمده ترین هزینه های مرتبط با هر محصول در مرحله توسعه از مجموعه مراحل چرخه عمر محصول روی میدهد. ) (Wadhwani, 1999 همچنین جنبه های كیفی محصول در این مرحله شكل میگیرد. به این دلیل باید مدل مدیریتی را به صورت نظام مند و مستدل طراحی و بكه ار گرفت تا بتوان مرحله “توسعه محصول جدید” را به گونهای كارا و اثربخش مدیریت نمود. این مدل باید ضامن موفقیت محصول در بازار باشد.

دانلود pdf کامل مقاله

 

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه

لینک چکیده مقاله

Source link

کلید واژه:   توسعه محصول جدید(Q1)مدیریت محصول(Q2)نوآوری محصول(Q1)مدیریت چرخه حیات محصول(Q2)

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت 

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
نوآوری محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول
مدیریت چرخه حیات محصول

افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار

 

EnglishPersian