Select Page
قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش های اقتصـادی، مـالی و غیرمالی، تصمیم می گیرند.

اطلاعات برای تصمیم گیری

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در تصمیم هایشان، علاوه بر اطلاعـات مالی، اطلاعات غیرمالی مانند اطلاعات كاركنان، عملكرد اجتماعی و زیست محیطی و دارایی های نامشهود را دخالت می دهند. مدیران می توانند برای شفاف تر شـدن اطلاعـات، اطلاعـات مـالی و غیرمالی واقعیت های اقتصادی شركت را به طور اختیاری از طریق گزارشگری مالی افشا كنند.

گزارشگری مالی سنتی

پژوهش های سال های اخیر، نشان داده است چارچوب گزارشگری مالی سنتی توانـایی ارائـه اطلاعات كاملی از فعالیت های شركت را ندارد.

بر اساس شواهد تجربـی، اطلاعات مهمی مانند اطلاعات دارایی های نامشهود، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شركت، سازوكارهای حاكمیت شركتی و چشم اندازهای آینده فعالیت های شـركت، در گزارشـگری سـنتی جایگاهی ندارد.

از این رو، در راستای رفع نقص های گزارشـگری سـنتی، انجمـن هـای حرفـه ای حسابداری، بورس های اوراق بهادار و شركت هـای رتبـه بنـدی بـین المللـی، بـا تـدوین الگوهـا و چارچوب هایی برای افشای اختیاری، به مدیران پیشنهاد كرده اند در حد امكان، نیازهای اطلاعاتی ذینفعان را به كمك آن ها برطرف كنند.

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

در ایران نیـز پـژوهش هـایی در زمینـه افشـای اختیـاری صورت گرفته است كه برخی معیارهایی مانند پیش بینی سود مدیران، شاخص های پیشنهادی بوتوسان و معیـار جنسن را برای اندازه گیری افشای اختیاری به كار برده انـد و برخی دیگر فقط یكی از ابعاد افشای اختیاری همچـون سـرمایه فكـری و حسابداری اجتماعی را در بررسی افشـای اختیاری لحاظ كرده اند؛

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه گوناگونی دارد كـه انـدازه گیـری آن بـر حسب الگویی جامع، می تواند نتایج كامـل و شـفاف تـری از اهمیـت افشـای اختیـاری در بهبـود شفافیت اطلاعاتی ارائه دهد.

افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

در حالیكه افشای اختیاری ابعاد گوناگونی دارد كـه انـدازه گیـری آن بـر حسب الگویی جامع، می تواند نتایج كامـل و شـفاف تـری از اهمیـت افشـای اختیـاری در بهبـود شفافیت اطلاعاتی ارائه دهد. سؤال اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود:

آیا افشای اختیاری مدیران از محتوای ارزشی و فزایندهای در بازار سرمایه ایران برخـوردار اسـت؟

تحقیقـات در ادبیـات افشـای اختیـاری نشـان می دهد مدیران در راستای پاسـخگویی بـه نیازهـای اطلاعـاتی ذینفعـان، بـا افشـای اختیـاری اطلاعات مالی و غیرمالی تلاش می كنند شفافیت اطلاعاتی را افزایش دهند و هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالكان و مدیران را كاهش داده و بر اتكاپذیری اطلاعات بیفزایند.

بر این اسـاس، انتظار می رود استفاده از اطلاعاتی كه مدیران به طور داوطلبانه افشـا مـی كننـد، بـه دلیـل كـارایی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران مفید باشد.

یافته های این پـژوهش مـی توانـد بـرآوردی معقـول و منطقی از سطح افشای اختیاری مدیران و كارایی اطلاعـاتی آنـان ارائـه دهـد.

ایـن پـژوهش بـا به كارگیری الگوی جامعی از ابعاد گوناگون افشای اختیـاری در انـدازه گیـری افشـای اختیـاری و درونزا فرض كردن متغیر افشای اختیاری در ارزش گذاری شركت ها، چشم انداز جدیدی در بررسی محتوای ارزشی افشای اختیاری ارائه می دهد.

پیشینه پژوهش یكی از حوزه های مهم تحقیقات حسابداری كه در كانون توجه محققـان داخلـی و خـارجی قـرار دارد، بررسی محتوای اطلاعاتی داده های حسابداری است. هدف این نوع تحقیقات، بررسـی ایـن موضوع است كه آیا نوع خاصی از داده هـای حسـابداری ماننـد سـود حسـابداری، اطلاعـاتی بـه مجموعه اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران می افزاید و آن هـا را در جهـت تصـمیم گیـری بهتـر رهنمون می كند؟

محتوای اطلاعاتی داده های حسابداری

این حوزه از تحقیقات با مطالعات بال و براون در سال 1968 و  بیور آغاز شد و پس از آن، رابطه متغیرهای حسابداری با ارزش بازار سهام شركت برای تحلیل كارایی اطلاعـاتی دادههای حسابداری بررسی شد. در این مدل، قیمت سهام شركت برحسب داده های مختلف حسـابداری توضـیح داده می شود.

 تحقیقات در حوزه محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری نشان می دهد، محققان برای ارزیـابی سطح آگاهی بخشی اطلاعات حسابداری، از مدل اولسون(1995)، مدل استون و هریس(1996)، مدل كولینز و همكاران(1994) و ارزش شركت استفاده می كنند. در ادامه به برخـی از تحقیقـات انجام شده درباره محتوای ارزشی افشای اختیاری اشاره می شود.

گلب و زاروئین در سال 2002 به بررسی ارتباط بین افشای اختیاری و قدرت آگـاهی بخشـی قیمـت سهام پرداختند. این پژوهش از مدل كولینز و همكاران در سال 1994 به منظور سنجش قـدرت آگـاهی قیمت سهام بهره برده است.

یافته های پژوهش نشان داد، در شركت هـایی كـه قیمـت سـهام از قدرت تبیین بیشتری برای سودآوری آتی شركت برخوردار است، سطح افشـای اطلاعـات بیشـتر است.

لو، كورتنی و حسین در سال 2006 به بررسی اثر افشای اختیاری بر رابطه بین بازده سهام بـا سـود جاری و آتی شركت پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهد شـركت هـایی بـا سـطح افشـای اختیاری زیاد، اطلاعات بیشتری درباره عملكرد آتی در بازده كنونی سهامشان منعكس می كنند.

در پژوهش بنكهچ و پلنبرگ در سال 2008 اثر افشای اختیاری بر رابطـه بـین بـازده و سـود آتـی بررسی شده است. یافته ها نشان داد افشای اختیاری، اثری در بهبود رابطه بازده سهام و سود آتی شركت ندارد.

حسینی و واكر در سال 2009 گزارش های الكترونیكی شركت های انگلیسی را به منظور اندازه گیـری سطح افشای اختیاری اطلاعات چشم انداز آتی بررسی كردند و نتیجه گرفتند سطح زیـاد افشـای اختیاری اطلاعات، توانایی بازار برای پیش بینی قیمـت سـهام برحسـب تغییـرات سـود را بهبـود می دهد.

حسن جورجینی و روملی در سال 2009 در بررسی رابطه افشای اختیاری و اجباری در شركت هـای مصری دریافتند، بین افشای اختیاری و ارزش شركت هیچگونه رابطه معناداری وجود نـدارد، امـا بین افشای اجباری و ارزش شركت، رابطه منفی و معناداری برقرار است.

لی در سال 2010 به بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری اطلاعات چشم انداز آتی پرداخـت و نتیجه گرفت، میزان افشای اطلاعات آتی با سودآوری آتی شركت رابطه مثبـت معنـاداری دارد و بازار از این اطلاعات برای تصمیم گیری بهره می برد.

وفایی، تیلور و احمد در سال 2011 به بررسی قیمت گذاری افشای سرمایه فكری برتر بـورس هـای استرالیا، هنـگ كنـگ، سـنگاپور و بریتانیـا پرداختنـد. آن هـا دریافتنـد افشـای سـرمایه فكـری در بورس های بریتانیا و هنگ كنگ، تأثیر مثبتی بر قیمـت سـهام شـركت هـا دارد و اسـتفاده از ایـن اطلاعات برای سرمایه گذاران مفید است.

آل. آكرا و جهانگیر علی در سال 2012 قیمت گـذاری افشـای اختیـاری در بـورس اردن را بررسـی كردنـد. آن هـا بـا كنتـرل اثـر درونزای افشـای اختیـاری بـر ارزش شـركت، از روش رگرسـیون دومرحله ای بهره بردند. یافته های آنان نشان رابطه مثبت و معناداری بین افشای اختیاری و ارزش شركت برقرار است.

وانگ و حسینی در سال 2013 به بررسی محتوای ارزشی افشای اختیاری اطلاعات چشم انـداز آتـی پرداختند. آن ها محتوای ارزشی افشای اختیاری را بر حسب توانایی قیمت سهام بـرای پـیش بینـی سود آتی ارزیابی كردند. یافته های پژوهش نشان داد سـازوكارهـای راهبـری شـركتی بـر سـطح افشای اختیاری اطلاعات تأثیر دارد و در این شركت ها، توانایی قیمت سهام برای پیش بینی سـود آتی بیشتر است.

سامدرام، استوارت، ویكارمانك و سیناكانو در سال 2014 محتوای ارزشی افشای سـرمایه انسـانی را در بورس مالزی بررسی كردند. یافته ها تأثیر مثبت افشای اختیاری سـرمایه انسـانی را بـر ارزش بازار شركت تأیید كرد.

مومن، عثمان و حسینی در سال 2015 محتوای ارزشی افشای اطلاعات ریسك را بررسـی كردنـد. شواهد نشان داد افشای اختیاری اطلاعات ریسك شركت به توانـایی بـازار در پـیش بینـی سـود سال های آتی كمك می كند.

خدامی پور و محرومی در سال 1391 به بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر مربوط بودن سود هر سهم پرداختند. آن ها سطح افشای اطلاعات را به كمك معیار جنسن اندازه گرفتند. نتایج نشـان داد افشای داوطلبانه، اثر معناداری بر مربوط بودن سود هر سهم ندارد.

پورحیدری و حسین پور در سال 1391 رابطه افشای اجباری و اختیاری را بـا ارزش شـركت بررسـی كردند. بر اساس یافته های آنان بین افشای اجباری و ارزش بازار سهام شركت ها، رابطه معناداری برقرار است؛ اما رابطه معناداری بین افشای اختیاری و ارزش بازار سهام وجود ندارد.

اسفه سالاری و زارعی در سال 1392 واكنش سرمایه گذاران به خالص دارایی هـای عملیـاتی و سـود عملیاتی غیرعادی را به كمك مدل فلتام و اولسون در شركت هـایی بـا تغییـر در افشـای اختیاری بررسی كردند. نتـایج نشـان داد مـدیران شركت هـایی كـه ارزش شركتشـان از جانـب سرمایه گذاران كم نمایی شده است، اقدام به افزایش افشای اختیاری اطلاعات كرده اند.

ولیپور و همكاران در سال 1393 به بررسی تأثیر افشای اختیاری بر مربـوط بـودن ارزش اطلاعـات حسابداری پرداختند و نتیجه گرفتند با افزایش سطح افشـای اختیـاری، مربـوط بـودن و محتـوای اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم افزایش می یابد؛ اما محتوای اطلاعاتی سود هـر سـهم در تمـام سطوح افشای اختیاری یكسان است.

پورحیدری و عرب آبادی در سال 1393 به بررسی رابطه تغییـرات قیمـت سـهام و افشـای اختیـاری مدیران پرداختند. محققان در این پژوهش، متغیر پیشبینی سود در بازه هفت روز پـس از اعـلام سود و زیان شركت را به عنوان افشای اختیاری اطلاعات در نظر گرفتند.

بررسی پیش بینـی هـای خوب و بد مدیران نشان داد مدیران برای حداكثرسازی قیمت سهام شركتشان، اخبار خوب را افشا كرده و اخبار بد را حفظ می كنند.

مهدوی، به پور و كاظم نژاد در سال 1393 به بررسی رابطه همزمان متغیرهای كیفیت افشا و عملكرد شركت های پذیرفته شده در بورس پرداختند. نتایج نشان داد شركت هایی كـه عملكـرد بیشـتری دارند، اطلاعات را با كیفیت بهتری افشا می كننـد و شـركت هـای بـزرگتـر، از كیفیـت افشـای اطلاعات مناسبتری برخوردارند.

مرور ادبیات پژوهش داخلی و خارجی نشان می دهـد سـرمایه گـذاران از اطلاعـات افشاشـده شركت ها در ارزشیابی سهام بهره می برند. در واقع، افشای اختیاری مدیران از محتوای اطلاعـاتی برخوردار است و كارایی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

               

نویسندگان

نازنین بشیری منش 1؛ علی رحمانی2؛ سید علی حسینیorcid 3؛ میر حسین موسوی4

1دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

4استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

کلید واژه:

ارزش شرکت؛ افشای اختیاری؛ بازده سهام؛ قیمت سهام

منبع

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

واحد مستقل مشاوره مدیریت

نشریه

بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی

لینک چکیده مقاله Source link

 

مشاوره مدیریت صنعت سرمایه‌گذاری، مالی، بانکداری و بیمه

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت(M&A)

ادج استراژی

محیط زیست

شرح مختصر – قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه گوناگونی دارد كـه انـدازه گیـری آن بـر حسب الگویی جامع، می تواند نتایج كامـل و شـفاف تـری از اهمیـت افشـای اختیـاری در بهبـود شفافیت اطلاعاتی ارائه دهد.

Keywords: قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه، بازار سرمایه ایران، بازار سرمایه، افشای اختیاری اطلاعات، مشاوره قیمت گذاری

ارزیابی عملکرد شعب بانک با تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه

ارزیابی عملکرد شعب بانک با تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه

ارزیابی عملکرد شعب بانک با تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه

ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه

 

تحقیقات بسیار زیادی در سـال هـای اخیـر در مـورد ماهیـت و روش شناسـی انـدازه گیـری عملكرد در سازمان ها انجام گردیده است.

نتایج این تحقیقات از این جهت ارزشمند اسـت كـه مـی تـوان وضـعیت فعلـی سـازمان هـا را درك نمـوده و همچنـین چـالش هـای آینـده اندازه گیری عملكرد را از آن طریق مورد بررسی قرار داد.

ریشه اصلی اندازه گیری عملكرد سـازمانی مـدرن بـه شـهر “ونیـز” در قـرن پـانزدهم بـر می گردد. در آن زمان مبانی حسابداری و دفتر داری دوبل ابداع شده بود.

اصل تعیین سود و كنترل جریان نقدی از عوامل اصلی اندازه گیری عملكرد تا اوایـل سـال 1990بودنـد، از آن زمان به بعد ویلیام دورانت موسس شركت جنرال موتورز این حقیقت را آشـكار نمـود كـه سود نتیجه فعالیت های حسابداری نیست بلكه پیامد یك جریان هزینه می باشد كـه در تمـام سازمان ها وجود دارد.

 

ارزیابی عملکرد شعب شرکت ها

حتی در دنیا شـركت هایی همچـون  Big Blue , IBM ,Questو غیـر و نیز به آن پرداخته اند. در نتیجه مطالعه عملكرد سازمانی مدت زیادی است كه هـسته اصـلی تحقیقات مدیریت را تشكیل می دهد.

در ســال 1984 گلــدرات و فیزیكــدانی بنــام كــوكس از سیــستم های منطقــی فیزیكــی اندازه گیری برای این موضوع استفاده نمودند. آنان تغییراتی را در مفاهیم مـورد اسـتفاده در سیستم های حسابداری صـنعتی ایجـاد كردنـد؛ سیـستم هایی كـه منـشاء اصـلی انـدازه گیـری عملكرد بشمار می رفتند.

آن ها پیشنهاد دادند كه اكثر رویكردهای كارا فقط بر روی فرآیند تمركز دارند و بدین جهت از معیارهایی كـه بـر موضـوعات فیزیكـی تـا موضـوعات مـالی تاكید دارند، استفاده كردند. این رویكرد منجـر بـه پیـدایش تئـوری محـدودیت و مفهـوم مدیریت محدودیت های فرآیند (گلوگاه ها) گردیـد.

آن هـا عقیـده داشـتند كـه مـی تـوان بـا تمركز بر افزایش ارزش ایجاد شده در سازمان (كه با ایجاد محـصول یـا خـدمت بـه دسـت می آید) و كاهش هزینه های عملیاتی (هزینه های ثابت) و كاهش سـرمایه گـذاری (كـاهش  وجودی ها) سود را افزایش داد. در سال 1987 كوپر و كاپلان، انتقاداتی را بر رویكردهای سنتی حـسابداری مـدیریت و حسابداری صنعتی وارد نمودند.

ارزیابی عملکرد شعب بانک

ارزیابی عملکرد شعب بانک با تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه

 

 

تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه

آنان از رویكردی استفاده كردند كه بعداً بنام فعالیـت بـر مبنای هزینه نام گرفت. در سال 1989 ماسكل ادعا كرد كه یكـی از نقـاط قـوت رویكرد   ABCانعطاف پذیری، پیچیدگی و بهبود مستمر می باشد.

گسترش مباحث مربـوط بـه انـدازه گیـری عملكـرد موجـب بكـارگیری نتـایج آن هـا در سازمان ها گردید. كاپلان و جانسون در سال 1987نشان دادند كه معیارهای سنتی عملكرد سازمانی با توجه به رشد سریع سازمان های مدرن، در حال منسوخ شدن می باشند.

در سال 1992هاریسون مشكلات اندازه گیری عملكرد را در مباحث تولید بـه موقـع، در سال 1993 لوسكمب در برنامه ریزی منابع ساخت و در سال  1995 اوكلند مشكلات اساسی اندازه گیری عملكرد را در محتوای مدیریت كیفیت فراگیر مورد بررسی قرار داد.

كاپلان و نورتون به این نتیجه رسـیدند كـه یـك سیـستم انـدازه گیـری عملكرد به ابزارهایی نیاز دارد كه منعكس كننـدة محـیط و عملكـرد سـازمان هـای گـسترده كنونی باشد. یكی از این معیارها مربوط به مـشتری اسـت كـه بـا اسـتفاده از آن هـا مـی تـوان ارزش های مورد انتظار او از سازمان را مشخص كرد.

معیار دیگر فرآیند داخلی بوده كه بـه دنبال اندازه گیری اثربخشی سازمان است. معیار سوم یادگیری می باشد كه در صدد بررسـی وضعیت كیفی نیروی انسانی و مسائل انگیزشی و رفتاری آنان است و نهایتاً چهارمین معیار، معیار مالی است كه ارزش ایجاد شده توسط یك سازمان را بـرای سـهامداران خـود مـورد ارزیابی قرار می دهد.

این مقاله در صدد ارائـه رویكـردی برای اصـلاح شـده برای ارزیابی عملکرد شعب بانک از كـارت امتیـازی متـوازن بـا هفـت چـشم انـداز مختلـف بـرای انـدازه گیـری عملكـرد شـعب بانـك و اسـتفاده از مـدل هـای تصمیم گیری چندشاخصه می باشد.

ارائه مدل كارت امتیاز متوازن پایدار در این مقاله شاخص های مورد بررسی برای ارزیابی عملكرد شعب بانك در هفت چشم انداز مختلف بر حسب آنچه در مدل زیر ارائه شده است مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار خواهد گرفت.

پس از آن با یك مدل سلسله مراتبی رابطه بـین شاخـص ها و زیـر شاخـص های تحقیق ارزیابی عملکرد شعب بانک را به منظور تشریح بهتر و ساده سازی مسیر ارزیابی عملكرد شعب بانك تبیین كرده تا با استفاده از آن امكان به كارگیری مدلهای  MADMو متدهای كمی برای تحلیـل نهـایی عملكرد و رتبه بندی شعب میسر گردد.

ازآنجایی كه می باید نتایج حاصل از حل مـدل، در حقیقت نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد شعب بانک در رسیدن به اهداف استراتژیك بانك یاری كننده باشد. مدل مذكور بر اساس چهارچوب خاص خود هفـت چـشم انـداز اساسـی را كـه یـك سازمان میبایست در قالب تئوریك به آن توجه داشته باشد در خود جـای داده اسـت.

 

کارت امتیازی متوازن

ایـن مدل برگرفته از تفكر  BScبـا توجـه بـه اصـلاح و بهبـود آن در سـه چـشم انـداز اجتمـاعی، محیطی و آینده نگری به صورت زیر تبیین گردیده است. با توجه به آنچه كه مدل  BScكاپلان و نورتـون بیـان مـی دارد چـشم انـداز یـادگیری و رشد ریشه درخت ارزیابی استراتژیك سازمان را تشكیل می دهد.

اگر هدف یـك سـازمان رشد درآمد و بهبود وضعیت مالی باشد این امر بـدون توجـه بـه رشـدكاركنان، سـازمان بـه مقصود نخواهد رسید. بدین ترتیب رضـایت بـالای كاركنـان و پرسـنل مـی توانـد منجـر بـه كارایی بهتر سیستم سازمانی در بخش های مالی، فرآیند و رسیدگی به درخواسـت های مـشتری گردد.

در واقع اگر بخواهیم نسبت های مالی مناسب تری به همراه رضایت بالاتر مشتری و سـطح مطلوب تر فرآیندهای داخلی داشته باشیم، این امر میسر نخواهد بود مگر اینكه فـضای داخلـی سازمان ایجاد این مهم یعنی ارزیابی عملکرد شعب بانک  را تسهیل نموده باشد.

به همین خاطر توجه به فضای درونی سـازمان و كاركنان آن ركن اساسی ارزیابی سازمانی و ارزیابی عملکرد شعب بانک در تحقق اهداف استراتژیك خواهد بود. در این مدل از منظركاركنان و همچنین مشتریان می تـوان وضـعیت سـازمان را ارزیـابی نمود، دستاوردهای سازمان و شعب بانك برای مشتریان چـه بـوده اسـت و در واقـع تـا چـه میزان فرهنگ مشتری مداری رونق یافته است.

چشم انداز فرآینـد داخلـی نیـز تـوان درونـی سیـستم را بررسـی مـی نمایـد. از طرفـی ضـعف هـای مـدل  BScدر ایـن مـدل بـا ایجـاد دو چشم انداز اجتماعی و محیطی برطرف شده است.

 

چشم انداز اجتماعی

در چشم انداز اجتماعی، سازمان خود را ملزم بـه رعایـت قـوانین و پاسـخگویی در قبـال جامعه می كند یعنی نه تنها می باید مشتری مداری را حفظ كند بلكه بـه جامعـه و اجتمـاعی كه حتی با او مراوده مالی ندارند ملزم به پاسخگویی است.

 

چشم انـداز محیطـی

در چشم انـداز محیطـی سـازمان خود را موظف به رعایت قوانین محیط پیرامون وحفظ محـیط زیـست دانـسته و ایـن عامـل موجب فرهنگ سازی و توجه بیشتر سازمان به سلامتی و بهداشـت محـیط مـی گـردد.

ایـن دوچشم انداز عوامل بهداشتی طرح شده توسط هرزبرگ را در رابطه با منابع انـسانی مطـرح می كند. عامل دیگری كه در مدل مذكور مورد توجه قرار گرفته است توجه به چـشم انـداز آینده نگری است.

 

چشم انداز آینده نگری

این عامل باعث می گردد كه عوامل ارزیابی از سمت و سوی گذشـته و توجه به پیامدهای مالی، به آینده نگری یعنی توجه به بخش تحقیـق و توسـعه و هزینـه هـای عاقبت اندیشی سازمان متمایل گردد.

 

 ارزیابی عملکرد شعب بانک ها با مدل New SBSc

تشریح مدل عملیاتی ارزیابی عملكرد شعب بانك ها برگرفته از مدل New SBSc مفهومی به منظور عملیاتی نمودن مـدل بیـان شده در ارزیابی شعب بانك ها، امكان ارائه آن به صورت سلسله مراتبی وجود دارد.

در سـطح یك، آرمان ارزیابی تحت “عنوان ارزیابی عملكرد شعب بانك ها” قرار می گیرد. در سطح دوم چشم اندازهای هفت گانه مطرح شده است كه شاخص های اصلی نیز نامیده می شـوند.

ایـن چشم اندازها اعم از چشم اندازهای چهارگانه  BScو همچنین چشمانداز  SBScبوده و علاوه بر آن چشم انداز آینده نگری را نیز مطرح می نماید. تركیب این چشم اندازها یـك دیـدگاه استراتژیك و همه جانبه را برای ارزیابی و نهایتاً توفیق طلبی به سازمان بدسـت خواهـد داد.

در سطح سوم شاخص های كلی و كلان برای عملیاتی نمودن و اندازه گیری كمـی در مـدل معرفی شده اند. با توجه به وجود چشم اندازهای مختلف راهی جز تعریف شاخص های كلی برای كمی نمودن آن ها نیست ولی اولین گام آن است كه به صـورت جـامع شـاخص هـایی بیان شده تا كه بر مبنای مفـاهیم تئوریـك  BScو SBScتعریـف گـردد.

بـدین ترتیـب 26 شاخص كلی تعریف شده است. البته ما در عمل برای ارزیابی شعب بانك ها در به علت عدم وجود داده های لازم در حوزة این تحقیق تنها از  16 شاخص استفاده شده است.

تصمیم ‌گیری چند شاخصه

از این شاخص ها 5 شاخص مربوط به چشم انداز مشتری 3 شاخص مربوط به چشم انـداز فرآیند داخلی، 4 شاخص مربوط به چشم انـداز یـادگیری و رشـد و 2 شـاخص مربـوط بـه چشم انداز آینـده نگـری بـوده و در چـشم انـدازهای محیطـی و اجتمـاعی مـی تـوان تمـامی شاخص های چهارچشم انداز مالی و مشتری، داخلی و یادگیری را در ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد ملاحظه قرار دارد.

در سطح چهارم 137 شاخص عملیاتی و فرعی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک معرفی شده كه عموماً جزیی از چهار چشم انـداز مـالی، مـشتری، داخلی و یادگیری بوده است. این شاخص ها به تفكیك مفـاهیم، سـازه و متغیـر مـی تواننـد تعیین و مشخص شوند.

 

ارزیابی عملکرد شعب با تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه

با توجه به توضیحات و شكل سلسله مراتبی مدل عملیـاتی ارزیـابی عملكرد، می توان تكنیك ها و فنـون مختلـف كمـی بـه ویـژه  MADMرا بـرای تحلیـل آن شناسایی كرد.

با توجه به ساختار این مدل برای ارزیابی عملکرد شعب بانک می توان از مدل های كمـی مختلـف ماننـد بـردار ویژه،  AHP گروهـی، روش مجمـوع وزیـن و رده بنـدی شـده و مـدل تخـصیص خطـی را استفاده كرد، البته به فراخـور هـر سـطح مـی تـوان وزن شـاخص هـای متعـدد تـا رسـیدن بـه چشم اندازها و نهایتاَ نتیجه ارزیابی با روش های مختلف مانند آنتروپی و بردار ویـژه بدسـت آورد.

كاربرد مدل  New SBScدر ارزیابی عملكرد شعب بانك این بخش به تشریح مـدل و ابعـاد مختلـف آن مـی پـردازد. بـدین جهـت اشـاره خاصـی بـه ابزارهایی كه در جمع آوری داده های مدل بكار رفته است خواهـد شـد.

در ایـن خـصوص سعی شده است در چهارچوب علمی مدل مفاهیم، سـازه هـا و متغیـرهـای مـدل مـشخص و معین برای ارزیابی عملکرد شعب بانک گردد. در این رابطه به عنوان نمونه 10 شعبه از بانك تحت بررسی قرار گرفتـه كـه بـا توجه به چهار چشم انداز و 16 شاخص كلی و 137 شاخص فرعی و متغییر مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است.

فهرست شـاخص هـا در جـدول 2 ارائـه گردیـده اسـت. همچنـین داده های بدست آمده از این شاخص های كمی و كیفی با توجه به  21 سناریو متشكل از  17 سناریو جبرانی و  4 سناریو غیر جبرانی بوده است.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

 

 

نویسندگان:

محمد رضا مهرگان ؛ حمید شاهبندرزاده

 

کلید واژه:

ارزیابی عملکرد؛ بانک؛ تکنیک بردا؛ تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه؛ کارت امتیازی متوازن

منبع

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

 

نشریه

تحقیقات مالی

لینک چکیده مقاله Source link

 

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

 

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

مشاوره صنعت سرمایه‌گذاری، مالی، بانکداری و بیمه

خدمات مشاوره استراتژی

واحد مستقل خدمات استراتژی

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

 

 

 

شرح مختصر- ارزیابی عملکرد شعب بانک با مدل تکنیک تصمیم ‌گیری چند شاخصه برگرفته از تفكر  BSc بـا توجـه بـه اصـلاح و بهبـود آن در سـه چـشم انـداز اجتمـاعی، محیطی و آینده نگری تبیین گردیده است.

 

 

 

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

استفاده از کار عاطفی برای افزایش عملکرد فروش؛ نقش ادراک از حمایت سازمانی

پیشرفت و توسعه صنعت بیمه با توسعه اقتصادی کشورها رابطه متقابل دارد، به طوری کـه پیشـرفت اقتصـادی، افـزایش مبادله ها و بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه صنعت بیمـه خواهـد شـد و در عـوض پیشـرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی موثر خواهد بود.

در شرکت های بیمه، نیروهای فروش برای نمایندگان و کارگزاران بیمه نقشی بسیار تعیین کننده و حیـاتی دارنـد. با اینکه برخی از پژوهشگران اهمیت مدیریت احساس ها و عواطف کارکنـان را در سـازمان هـای خـدماتی بیـان کرده اند، اما تشریح ارتباطی مسـتقیم بـین عملکـرد عـاطفی کارکنـان و نتـایج عملکـرد خـدمات و عملکـرد فـروش در شرکت های بیمه بسیار جالب و ارزشمند است.

کار عاطفی سازمانی

کـار عـاطفی زمـانی اتفـاق می افتد که کارکنان احساس های همسو و موافق با انتظارهای نقش کاری خود را نشان دهند. شـرکت هـای خدماتی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود و ارتباط رو در روی کارکنـان بـا خریـداران در رابطـه بـا نحـوه برخـورد کارکنان با مشتریان بسیار حساس هستند.

اهمیت این موضـوع در شـرکت هـای بیمـه بـه دلیـل حساسیت فروش خدمات بیمه ای در این شرکت ها به مراتب بیشتر است. علاوه بـر ایـن، نحـوه برخـورد نماینـدگان بیمـه هنگام فروش بیمه نامه و همچنین هنگام پرداخت خسارت و سعی در برخورد درست احساسی و عاطفی بـا شخصـی کـه دچار حادثه شده، در مراجعه های بعدی مشتریان تأثیر مهمی خواهد داشت.

از طرف دیگر، سازمان ها نیز اغلب از کارکنان خود انتظار دارند رفتارها و حتی عواطف و احساس هایی را بروز دهند که با قواعد و هنجارهای مـد نظـر سـازمان مطـابق باشد. نکته مهم این است که گاهی عواطف و احساس های کارکنان با هنجارها و قواعد مد نظر سازمان مطابق نیست.

در این وضعیت به نظر می رسد که اگر کارکنان قادر باشند عواطف و احساس های خود را مطابق با خواسته های سـازمان بـه نمایش بگذارند از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر، به نظر مـی رسـد کارکنـانی کـه ادراک مثبتـی از حمایت سازمان دارند، بیشتر از سایر کارکنان به مدیریت و تنظیم عواطف و احساس های خود بـرای رسـیدن بـه اهـداف سازمانی متعهد هستند.

حمایت سازمانی ادراک شده سازهای روانشناختی است که بـه معنـای بـاور عمـومی کارکنـان بـه ارزشمند تلقی شدن نقش آنها از سوی کارفرمایان و میزان توجه کارفرمایان به رفاه آن ها است. به نظر می رسد حمایت سازمانی ادراک شده باعث می شود کارکنان به این باور برسند که لازم است رفتارها و حتـی عواطـف خود را مطابق با شرایط کاری و سازمانی تعدیل کنند تا سازمان بتواند به عملکرد بهتری دست پیدا کند.

با این توضیح ها، این مسئله مطرح می شود که اگر کارکنان از توانمندی کنترل و تعدیل عواطف و احساس های خود مطابق با الزام های سازمان و نقش برخوردار باشند، عملکرد کاری آن ها چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد و اینکـه آیـا ادراک از حمایت سازمانی این رابطه را تعدیل می کند یا خیر.

پـژوهش حاضـر سـعی دارد ایـن مسـئله را در صـنعت بیمـه و در خصوص نمایندگی های بیمه انجام دهد و از آنجا که عملکرد فروش نمایندگی های بیمه عنصر اصلی عملکرد کاری آن هـا است به این مسئله پرداخته می شود.

که آیا برخورداری از ویژگی های کار عاطفی در عملکرد فروش نماینـدگی هـای بیمـه تاثیرگذار خواهد بود یا خیر و کدام یک از ابعاد و ویژگی های کار عاطفی تأثیر بیشتری بر عملکرد فروش نماینـدگی هـای بیمه خواهند داشت. ضمن اینکه در رابطه نقش ادراک از حمایت سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر بررسی می شود.

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

استفاده از کار عاطفی برای افزایش عملکرد فروش؛ نقش ادراک از حمایت سازمانی

 

 نیروی کار عاطفی

به طور کلی، تلاش کارکنان برای نشان دادن عواطف و احساس های مورد انتظار سازمانی هنگام رویارویی با مشتری کـار عاطفی نامیده می شود. نیروی کار عـاطفی کارکنـانی هسـتند کـه در پاسـخ بـه هنجارهـای سازمانی، عواطف و احساس های خود را کنترل کرده و تغییر می دهند تا بتوانند در کار خود موفق باشند.

در تقسیم بندی های اولیه ابعاد کار عاطفی شامل اقدام ظاهری و اقدام عمیق بود و پژوهشگران متعاقباً دو بعد دیگر شامل نمایش خودکار عواطف و تنوع نمایش عواطف را به ابعاد ذکرشده اضافه کردند. در اقدام ظاهری عواطف واقعی فرد بدون تغییر می ماند؛ اما فرد وانمود می کند که مطابق با قواعد و هنجارهای لازم رفتار می کند.

اقدام عمیق به معنای تلاش فعالانه و واقعی برای ایجاد احساس ها و عواطف مـد نظـر سازمان توسط کارکنان است، به طوری که این عواطف و احساس ها در موقعیت مد نظر کاملاً طبیعی و واقعی خواهند بود. اقدام عمیق یا به عبارتی نقش بازی کردن عمیق زمانی محقق می شـوند کـه کارکنـان، بـرای اینکـه عواطف مورد انتظار را از خود نشان دهند، به طور آگاهانه احساس های درونی خود را تغییر داده یا تعدیل می کنند.

در اقدام عمیق شخص تلاش می کند حالت موثر درونی و زمین های خود را برای هماهنگ شدن با نمایش خارجی آن حالت به طور موثر تغییر دهد. زاف در سال 2002 برای کار عاطفی با عنوان نمایش خودکار عواطف بعد دیگری به کار برد. وی اظهار داشـت کـه تنظیم نمایش احساس ها و عواطف می تواند خودکار یا کنترل شده باشد.

 

نمایش خودکار عواطف

نمایش خودکـار عواطـف بـه معنـای نشـان دادن عواطف مطلوب و مد نظر سازمانی است که به صورت خود به خودی احساس شده و بروز داده می شوند. نمایش ناخودآگاه و خودکار عواطف و احساس های مد نظر سازمان به این معنا است که بدون تفکر و دقت آگاهانه و پرسش از سوی کارکنان نشان داده می شوند.

در این بعد، بر بروز خودکار و بدون شک و تردیـد عواطـف و احسـاس هـای مـد نظـر سازمان تأکید می شود. در سال 2011 نیز بعد دیگری در رابطه با کار عاطفی توسط گان ارائه شد. این بعد با عنوان تنوع نمایش عواطف مطرح شد که فراوانی و میزان نمایش عواطف را بر اساس نیازهای عاطفی مرتبط بـا شـغل و همچنین مدت تعامل با مشتری در نظر می گیرد.

برخی از مشاغل و حرفه ها مانند مدرسان و فروشندگان، اغلب بـه تغییـر مکرر عواطفی که از خود نشان می دهند، نیاز دارند. بنابراین، تنوع نمایش و بروز عواطف بـه معنـای تنـوع و میـزان بـروز عواطف و احساس های مد نظر سازمان از سوی کارکنان است.

 

حمایت سازمانی ادراک شده

نظریه مبادله اجتماعی یکی از حوزه های نظری در جامعه شناسی معاصر است که بر اساس آن می توان به تجزیه و تحلیل نظام اجتماعی و فرآیندهای مرتبط با آن نائل آمد. حمایت سازمانی، از کاربردهای نظریه مبادلـه اجتمـاعی است که ایزنبرگر، هانتینگتون، هاتچینسون و سوا برای نخستین بار ایده آن را در ادبیات نظریه های سازمانی وارد کردند.

حمایت سازمانی ادراکشده میزان اهمیتی است که یک سازمان برای تلاش های فرد و سلامت جسمانی و روانـی وی قائل می شود و در شرایط استرس زا و مشکل ها به وی کمک می کند و در واقع میزان تعهدی است که سازمان هـا در برابر کارکنان خود دارند.

سطح بالای حمایت سازمانی ادراکشده باعث ایجاد تعهد در کارکنان برای جبران این امتیازها و منافع می شود که ممکن است در آنها بـه شـکل رفتارهـای مشـارکتی بـروز کنـد.کارکنان، زمانی از سمت سازمان احساس امنیت می کنند که سازمان برای تلاش، همکاری و رفاه آنان ارزش قائل شود.

در واقع حمایت سازمانی ادراکشده، کیفیت مبادله های اجتماعی را که بین کارمند و کارفرما اتفاق می افتد، منعکس می کند. فراتحلیـل انجـام شـده توسط ریگل، ادموندسون و هانسن نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده به طور منفی بر تمایل به تـرک سازمان و به طور مثبت بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد تأثیر می گذارد.

مطابق نظریه مبادله اجتماعی، کارکنـان تمایل دارند رفتارهای مطلوب و سودمند سازمان را در قبال خود از طریق بروز رفتارهای موثر در راستای نیل بـه اهـداف سازمان جبران کنند. این رفتارها اغلب رفتارهایی هستند که از نظر سازمان ارزشمند بوده و می توانند دربردارنـده عواطـف مثبت نیز باشند.

براساس مباحثی که درباره کار عاطفی و اثرهای آن بر عملکرد ارائه شد، به نظر می رسد حمایت سازمانی ادراکشده بتواند در این تأثیرگذاری نقشی تعدیل کننده ایفا کند.


 عملکرد فروش

عملکرد فروش به معنای خروجی حاصل از تعامل ها با مشتری و تأثیر فروشنده است که در نتیجه فرآیند فـروش حاصـل می شود. عمده پژوهش های انجام شده در حوزه عملکرد فروش بر الگوهـای سـطح فـردی نیـروی فروش مانند خصوصیت های شخصیتی، نگرش ها، قابلیت های شناختی و رویکـرد مشـتری گرایانـه تمرکـز داشـته انـد.

در صورتی که مدیران ارشد سازمان و از جمله مدیران فروش درصدد تقویت عملکرد واحد فروش خود و درنتیجه کل سازمان باشند، لازم است تا از عوامل موثر بر عملکرد نیروهای فروش شاغل در سازمان خود و نحوه تعامل آن ها با یکدیگر مطلـع باشند.

 

اجزای عملکرد فروش

عملکرد نیروی فروش بر مبنای تقسیم بندی برمان و پرول به دو بخش اصلی رفتاری و نتیجه ای تقسیم شده است. عملکرد رفتاری نیز خود به دو طبقه عملکرد رفتـاری و عملکـرد ارائـه فروش تقسیم بندی شده است.

معمولاً انتظار می رود عملکرد رفتاری بالا به عملکرد نتیجه ای بالا منتج شـود. بـه عبـارتی منظور از عملکرد کارکنان فروش، توانایی ایشان در رسیدن به اهداف کیفی و کمی فروش است؛ بنابراین عملکرد رفتـاری شامل فعالیت های کارکنان فروش برای انجام وظایف خود و عملکرد نتیجه ای شامل خروجی های به دست آمده از فعالیـت کارکنان فروش است.

در پژوهش حاضر، به عملکرد نتیجه ای توجه شده است که از طریق میزان واقعی فروش بهطور کمی و عینی و از طریق اسناد ثبت شده در شرکت مشخص می شـوند و اغلـب در گزارش های عملکردی نیز منتشر می شود.

 

شاخص های میزان فروش

شاخص های میزان فروش در هر شرکت می تواند با توجه به ماهیت وظایف آن متفاوت باشد. برای مثال در نمایندگی های بیمه، میزان حق بیمه هـای دریـافتی یـا تعـداد قراردادهـای بیمـه منعقد شـده می تواند شاخص اصلی محاسبه عملکرد فروش باشد.

در این پژوهش مبلغ حق بیمه های دریافت شـده توسـط نماینـدگی بیمه طی یک سال معیار سنجش میزان فروش بوده است. علاوه بر این، در سازمان های خـدماتی، کارکنـان خـط مقـدم خواه ارائه واقعی خدمت به مشتریان را عهده دار باشند یا فقط با مشتریان در تعامل باشند، نقـش آفرینـان اصـلی در ارائـه خدمات محسوب می شوند.

نیروی کار فروش به دلیل نقش مرزگستری آن ها نـه تنهـا برای درآمد فروش، بلکه برای شناسایی روندها و پیش بینی وضعیت کسب وکار از اهمیت بسیار زیـادی برخـوردار هسـتند. به ویژه، شناخت تأثیر نگرش و رفتار نیروی فروش در قبال مشتریان و تأثیری کـه بر عملکرد فروش سطح فردی دارد بسیار مهم و حیاتی است.

با این حال، هنوز رابطه بین رفتارهای خاص نیروی فروش و مهارت های آن ها با عملکرد فروش آنان چندان روشن نیست. بنـابراین، بـه نظـر مـی رسـد زمانی که نیروی فروش، در تعامل های فروش به مدیریت و تنظیم عواطف مبادرت کنند عملکرد بهتری خواهنـد داشـت.

علاوه بر این، شغل کارکنان فروش به طور ماهوی دربردارنده پیامدهای مثبت یا منفی است که بر باورها و مفروض هـای آنان در رابطه با خود، مشتری و محیط تأثیر می گذارد. بـراسـاس نظریـه خـود تنظیمی، مکانیسم هایی وجود دارند که از طریق آن ها فرد می تواند بر عواطف، شناخت ها و رفتارهای خود برای رسـیدن بـه اهـداف عملکردی تأثیر بگذارد.

علاوه براین، بر اساس نظریه سرایت عـاطفی، 6 عـواطفی کـه توسـط کارکنـان بخش فروش نشان داده می شوند باعث ایجاد تغییرهای مرتبطی در حالت های عاطفی مشـتریان در تعامـل مشـتریان بـا کارکنان می شوند. بر این اساس، عواطف به عنوان رابطه مبادله ای در تعامل هـای بین کارکنان خدمات و مشتریان در مرکز توجه قرار می گیرد.

از طـرف دیگـر، مطـابق رویکـرد مبادلـه اجتماعی، حمایت سازمانی ادراکشده موجب افزایش بهره وری، همکاری در سازمان، عملکرد، پیشرفت، رفتار شـهروندی سازمانی و تعهد سازمانی عاطفی می شود. وقتی کارکنان در می یابند که سازمان از فعالیـت هـای آن هـا حمایت می کند و به تلاش های آنان پاداش می دهد، وظایف سازمان را معنادار می پندارنـد.

حمایـت سـازمانی ادراک شـده باعث می شود کارکنان فعالیت های سازمانی را داوطلبانه انجام دهند و برای کمک به سازمان خود احسـاس وظیفـه کننـد. حمایت سازمانی کارکنان را مطمئن می کند که آن ها منابع مورد نیاز سازمان هستند و وقتـی به کمک نیاز دارند سازمان از آن ها حمایت خواهد کرد.

این ادراک از حمایت سازمانی به کارکنان این انگیزه را می دهد که کارایی خود را در هر کاری که انجام می دهند، افزایش دهند. بر اساس تئوری مبادله اجتماعی، کارکنان به هنجارها، سیاست ها و فعالیت هایی که از بهزیستی و توسعه کارکنان حمایت می کنند، احترام می گذارند و برای آنها ارزش قائل هستند.

در پـژوهش حاضـر حمایـت سـازمانی ادراکشـده بـه عنـوان متغیـر تعدیل کننده در اثرگذاری کار عاطفی بر عملکرد فروش در نظر گرفته شده است. برای توضیح نقش تعدیل کننده حمایـت سازمانی ادراکشده دو دلیل وجود دارد.

نخست اینکه حمایت سازمانی ادراکشده از طریق نشان دادن حمایت سـازمان از کارکنان می تواند به عنوان یک ضربه گیر در برابر اثرهای منفی و مخرب ناسازگاری عاطفی که ممکن است بـین عواطـف کارکنان و عواطف مد نظر سازمان وجود داشته باشد، عمـل کنـد.

دلیـل دیگـر بـرای نقـش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراکشده بر اساس نظریه مبادله اجتماعی قابل توضیح است. همان طور کـه اشـاره شـد در این نظریه چنین مطرح می شود.

اگر کارکنان از حمایت سازمان برخوردار شوند سعی می کنند از طریـق تـلاش بیشـتر این حمایت را جبران کند. به بیان دیگر، تلاش های کاری کارکنـان از طریـق معنابخشی عاطفی به حمایت های ارائه شده توسط سازمان تجلی پیدا می کند که در نتیجه به افزایش عملکرد شـغلی آن هـا منجر می شود.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

 

دانلود pdf کامل مقاله

 

 

نویسندگان:   یزدان شناس مهدی*, خورسندی حمیده

* گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کلید واژه:   کار عاطفی عملکرد فروش ادراک از حمایت سازمانی

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

نشریه

مدیریت بازرگانی

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

لینک چکیده مقاله

Source link

 

 

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و  تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و  تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان

نویسندگان:   زمانی رضا, مهدوی غلامحسین*

 * گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده: تعهد حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتارهای کاری حسابرس در نظر گرفته می شود که وابستگی وی به حرفه خودش را نشان می دهد و اهمیت آن به اندازه ای است که عملکرد حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان است.

 در این پژوهش داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش نامه تکمیل شده به وسیله کلیه کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.

یافته های نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در نتیجه به مدیران عامل موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را به طور ترکیبی در موسسه خود اجراء و بر کار کارکنان رده های پایین تر نظارت بیشتری اعمال کنند.

کلید واژه:   تعهد حرفه ای رده سازمانی سبک رهبری ساختار سبک رهبری ملاحظات

سبک رهبری

سبک رهبری

 

مقدمه:

نیروی انسانی با ارزشترین دارایی هر سازمانی است و تعهد حرفه ای مهمترین عامل تعیین کننده رفتارهای فردی و سازمانی هر شخص است. تعهد حرفه ای نشان دهنده وابستگی فرد به حرفه و سازمان خود است.

فرد متعهد، هدف های حرفه را قبول و تمایل دارد که در راستای رسیدن به این هدف ها تلاش مضاعفی را انجام دهد. به همین دلیل لی و همکاران اعتقاد دارند که چون حرفه بخش عمده ای از زندگی افراد است و تعهد حرف های آنان پیامدهای مهمی در سطوح فردی و سازمانی دارد، بررسی و مطالعه آن نیز لازم و ضروری است.

 نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تعهد حرفه ای با نتایجی مانند بهبود رضایت شغلی و کاهش احتمال ترک کردن حرفه رابطه دارد.

 نتایج پژوهش الیاس در مورد بررسی رابطه بین تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی نشان داد که دانشجویان حسابداری با سطوح بالاتری از تعهد حرفه ای احتمال بیشتری دارد که اقدامات غیراخلاقی را بهتر درک کنند و در نتیجه کمتر در اقدامات غیراخلاقی مشارکت کنند.

 به طور خلاصه، تعهد حرفه ای که حاکی از وابستگی و احساس هویت شخص به شغل خود است، در انجام وظایف وی به گونه ای کارا و اثربخش نقش بسزایی دارد که سرانجام منجر به بهره وری سازمان نیز خواهد شد.

در این راستا، در پژوهش های پیشین به کارکنان پیشنهاد شده است که با یکدیگر همکاری کرده و مسئولیت های خود را با دقت و تلاش انجام دهند تا از منافع سازمانی خود محافظت کنند و به کارفرمایان نیز پیشنهاد شده است که مشارکت شغلی و سطح تعهد خود را افزایش دهند.

 رهبری به عنوان اثری پویا در طول تعامل افراد با سازمان است که بر اساس آن شخصی بر هدایت، ساختار، تسهیل فعالیت و رابطه سایر افراد اثر می گذارد. نتایج پژوهش های پیشین نشان می‌دهد که رفتارهای رهبران، اثربخشی رهبری و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتیجه پژوهش یینگ و احمد نشان داد که بین سبک رهبری و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. لک و کرافورد در پژوهشی نشان دادند که بین سبک رهبری ملاحظات و سبک رهبری ساختار با تعهد حرفه ای پرستاران استرالیایی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

افزون بر سبک رهبری، رده سازمانی فرد (حسابرس) عامل دیگری است که می تواند بر تعهد حرفه ای وی مؤثر واقع شود، زیرا افراد (حسابرسان) در رده های بالاتر، تجربه، درآمد و جایگاه بهتری نسبت به قبل کسب می کنند که تمامی این موارد بر تعهد حرفه ای فرد (حسابرس) مؤثر است.

با توجه به مطالب بالا، می توان گفت کارکنان و در این پژوهش حسابرسانی که از تعهد حرفه ای بالایی برخوردارند، تلاش می کنند تا وظایف خود را به درستی انجام داده و در راه موفقیت حرفه حسابرسی گام بردارند.

همچنین، آنان از انجام فعالیت هایی که برای حرفه حسابرسی مضر باشد و کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، خودداری می کنند. افزون بر این، حسابرسان با تعهد حرفه ای بالاتر به حرفه حسابرسی اهمیت می دهند و تلاش خود را برای رسیدن به آرمان های حرفه حسابرسی به کار می گیرند.

بنابراین، در این پژوهش با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده، برای اولین بار در پژوهش های داخلی و خارجی تأثیر سبک های رهبری ملاحظات، ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفهای حسابرسان بررسی می شود. از این رو،سؤال اساسی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرس رابط های وجود دارد؟

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه اطلاع رساني پزشكي نوين

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

رقابت در بازار محصول و مدیریت ریسک یکپارچه براساس گزارشگری مالی

رقابت در بازار محصول و مدیریت ریسک یکپارچه براساس گزارشگری مالی

بازار محصول رقابتی و مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی بر تصمیمات مدیریت

نویسندگان:  فیروزعلیزاده اکرم, رضایی فرزین*

آدرس:  * دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:   یکی از کارکردهای مهم مدیریت، تصمیم در مورد تخصیص منابع مالی است. تخصیص منابع مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. رقابت بازار و ریسکهای پیرامون شرکت از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات مدیریت می باشند. تحقیقات گذشته رابطه مثبت رقابت با تصمیمات مدیریتی (سرمایه گذاری) را تایید کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مداخله گری مدیریت یکپارچه ریسک به عنوان عامل تاثیر گذار بر رابطه فوق است. ابعاد مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی شامل ریسک راهبری مالی، ریسک عملیاتی، ریسک گزارشگری مالی، ریسک قوانین ومقررات مالیاتی در نظر گرفته شد. در بررسی عامل رقابت سطوح بازار محصولات شرکت و صنعت بررسی شد. این پژوهش با 81 شرکت نمونه و در بازه ده ساله 94-85 شامل 810 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی است بین رقابت با تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی با تصمیمات سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. ضمنا مدیریت ریسک یکپارچه تاثیر مداخله گر معناداری نیز بر رابطه رقابت و تصمیمات مدیریت نداشته است.

کلید واژه:   رقابت در بازار محصول، رقابت در بازار صنعت، مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی، تصمیمات مدیریت

بازار محصول رقابتی و مدیریت

بازار محصول رقابتی و مدیریت

 

مقدمه:

اگر چه در بسیاری از مطالعات به بررسی ویژگی های بازار کار، نوسانات کلان اقتصادی و عوامل موثر بر محیط کار پرداخته شده است، اما کمتر پیرامون عوامل تعیین کننده در سطح صنعت و رقابت میان صنایع به ویژه نقش رقابت در بازار محصول بررسی صورت گرفته است ( سیمندیس، 2017).

در حوزه مسایل مالی وظایفی بر عهده مدیریت واگذار شده است. تصمیمات در سه حوزه اصلی: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات مربوط به سیاست های تقسیم سود اتخاذ می شود. اخذ تصمیم  در این حوزه ها، به نوبه خود مستلزم اتخاذ تصمیماتی خاص و انجام وظایف مشخصی است که می توان آن‌ها را به عنوان وظایف و فعالیت های خاص تلقی و طبقه بندی نمود.

سرمایه گذاران منطقی هنگام سرمایه گذاری در پروژه ها، منابع مالی خود را به گونه ای تخصیص می‌دهند که امکان رشد ثروت از یک طرف و خطر پذیری کمتر از طرف دیگر وجود داشته باشد.

امکان رشد ثروت زمانی به وقوع می پیوندد که رقابت در بازار موجود باشد. خطرپذیری کمتر در انتخاب موضوعات سرمایه گذاری نیز با بررسی ریسک یکپارچه بنگاه‌های اقتصادی قابل تشخیص می گردد و در پژوهش های انجام شده رقابت در بازار محصولات به عنوان یک امر مهم در عوامل راهبری صنعت شناسایی می شوند و می توانند انگیزه های مدیریتی را شکل می دهند( هین و همکاران، 2016).

دانلود PDF  کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه پژوهش های كاربردی در گزارشگری مالی

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

بازار محصول رقابتی

بازار محصول

بازار محصول

بازار محصول

بازار محصول

واحد مستقل مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

مدیریت محصول

رقابت در بازار صنعت
رقابت در بازار صنعت
رقابت در بازار صنعت
رقابت در بازار صنعت
رقابت در بازار صنعت
مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی
مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی
مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی
مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی
مدیریت ریسک یکپارچه مبتنی بر گزارشگری مالی

افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدارافق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار افق پویان توسعه راه روشن، توسعه پایدار

EnglishPersian