Select Page


دنیای‌اقتصاد: میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 9ماه سال 1400، از 400 هزار تن گذشت. این رقم 23درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. چهار شرکت تولیدکننده آلومینیوم کشور از ماه فروردین تا پایان آذر امسال، 400 هزار و 481 تن شمش تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 325هزار و 223 تن بود که حاکی از افزایش 23درصدی تولید است. از این میزان، شرکت‌های «ایرالکو» 133 هزار و 832 تن، «سالکو» 127 هزار و 232 تن، «المهدی» 111 هزار و 325 تن و «آلومینای ایران» 28 هزار و 92 تن تولید کردند. شرکت آلومینای ایران طی 9 ماه امسال، 175 هزار و 284 تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 99، حدود 177 هزار و 239 تن بود که حدود یک درصد کاهش یافت. همچنین این شرکت طی 9 ماه 1400، حدود 677 هزار و 604 تن بوکسیت (ماده اولیه تولید پودر آلومینا) تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 99 (608 هزار و 195 تن)، بیش از 11درصد افزایش نشان می‌دهد.Source link

EnglishPersian