Select Pageبا عادی شدن نسبی روند کار در جهان، شرکت‌هایی که بر نوآوری متمرکز شده‌اند، بیش از پیش به سمت ساختارهای مسطح و مستقل روی می‌آورند و تیم‌هایی را که کارکردهای مختلف در سازمان دارند، به همکاری بیشتر تشویق می‌کنند تا بتوانند بر چالش‌های مهمی که پیش روی آنها قرار می‌گیرد، غلبه کنند.Source link

EnglishPersian