Select Page


اقتصادآنلاین – موسی حسن وند؛ اما بنی صدر یک تفاوت دیگر هم با دیگر روسای جمهور ایران داشت و آن اینکه در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود. اقتصادی که نه به سرمایه داری نزدیک بود و نه می‌شد آن را سوسیالیستی مطلق خواند. 

اما نظریات اقتصادی بنی صدر چه بود؟

تدوین: شیما احمدیSource link

EnglishPersian