Select Pageدر دوران پاندمی، کسب‌وکارها در سطح گسترده و اغلب موفقیت‌آمیزی، خود را با روش‌های جدید کار سازگار کردند. همچنین از دیجیتال‌سازی استقبال کردند و زنجیره‌های تامین خود را سازماندهی مجدد کردند. همه اینها ضروری بوده، اما کافی نبوده است. رهبران کسب‌وکار، برای آمادگی در برابر عصر پساکووید، باید کاری فراتر از اصلاح وظایف روزمره خود انجام دهند؛ آنها باید آماده باشند و در نحوه کار خود و حتی چرایی وجود خود، بازنگری کنند. به عبارت دیگر، رهبران باید یک قدم به عقب برگردند، نفسی تازه کنند و چشم‌اندازی گسترده‌تر را در نظر بگیرند. پاندمی کرونا، تعدادی از رویدادهایی را که نقش قابل توجهی در شکل‌دهی اقتصاد جهانی آینده ایفا می‌کنند، مشخص و تسریع کرده است. در گفت‌وگوهایی که با مدیران جهانی داشته‌ایم، آنها پنج اولویت را برای نرمال بعدی شناسایی کردند. شرکت‌ها وقتی وارد رویدادهایی می‌شوند که آینده را شکل می‌دهند، می‌خواهند این اولویت‌ها را به عنوان راهنمای خود به کار گیرند.Source link

EnglishPersian