Select Page6542+copy

هزاران طرح عمرانی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که به علت نبود اعتبار مناسب سال‌هاست همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است و با شرایط اقتصادی فعلی کشور و درآمد دولت اتمام آنها میسر نیست، از این رو باید از سرمایه و همیاری بخش‌خصوصی استمداد طلبید و این امر میسر نیست مگر شرایط و فرصت مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آوریم و چون گذشته چراغ راه آینده است ابتدا باید به سراغ سرمایه‌گذارانی که قبلا در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده رفته و به صحبت آنها گوش سپرده و مشکلات آنان را برطرف کنیم تا چراغی باشد برای جلب سرمایه‌گذاران جدید.Source link

EnglishPersian