Select Page22

مطالعات انجام شده از سوی گروه‌های مختلف دانشگاهی نشان می‌دهد بخش حمل‌و‌نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری می‌تواند دو نتیجه مثبت داشته باشد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، درحال‌حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان شهری است و با توجه به گزارش سازمان شهرهای جهانی، فعالیت‌های اقتصادی شهری 55 درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، 73 درصد در کشورهایی که از لحاظ توسعه‌یافتگی در جایگاه متوسطی هستند و 85 درصد در کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهند. از این روحمل‌و‌نقل شهری- به‌عنوان یکی از عوامل مهم حیات و رشد اقتصادی شهر- به‌عنوان موثرترین جزء حمل‌و‌نقل مطرح است، به‌طوری‌که در شهرهای کشورهای درحال توسعه اغلب بین 15 تا 25 درصد بودجه، بین 8 تا 16 درصد درآمد خانوارها و بیش از 33درصد سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های شهری در بخش حمل‌و‌نقل صورت می‌گیرد.Source link

EnglishPersian