Select Pageتحقیقات نشان می‌دهد کار گروهی به‌هم‌وابسته(Interdependent) – که بر تخصص و مهارت‌های جمعی گروه متمرکز است – شهروندان با پیشینه طبقات اجتماعی پایین را قادر می‌سازد که بدرخشند، اما سازمان‌ها به اولویت‌بندی، ارزش‌گذاری و پاداش‌دهی کارهای مستقل تمایل دارند، که می‌تواند مانع شکوفایی واقعی این کارمندان و گروهی که آنها در آن کار می‌کنند، شود. برای تحقق بخشیدن به مزایای کار گروهی به‌هم‌وابسته برای همه کارمندان بر این سه حوزه تمرکز کنید: اطمینان حاصل کنید که گروه‌ها روی وظایفی به‌هم‌وابسته کار می‌کنند، کار با یکدیگر به شکل به‌هم‌وابسته را به تمامی اعضای گروه‌ آموزش دهید و برای کارگروهی به‌هم‌وابسته ارزش قائل شوید.Source link

EnglishPersian