Select Page


برنامه‌‌‌های آموزش و توسعه برای بهبود عملکرد شغلی یک فرد یا گروه طراحی شده‌‌‌اند و معمولا موجب ارتقای دانش و مجموعه مهارت‌‌‌های کارکنان و القای انگیزه بیشتر برای ارتقای عملکرد شغلی می‌‌‌شوند. امور آموزشی و توسعه کارکنان اغلب توسط واحد توسعه منابع انسانی (HRD) هدایت می‌شود.Source link

EnglishPersian