Select Page


در شرکت‌های تجاری، مدیران اعم از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، مرجع منحصر تصمیم‌گیری برای اداره امور شرکت هستند. در این تصمیم‌گیری‌ها، احتمال اتخاذ و اجرای تصمیماتی که بعدا معلوم شود تصمیم درستی نبوده و موجب ورود خسارت به شرکت شده همواره وجود دارد. از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که آیا مدیران بابت خساراتی که از تصمیمات مدیریتی آنها به شرکت وارد می‌شود مسوولیت جبران خسارت را دارند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش باید به چند قاعده حقوقی در حقوق شرکت‌ها توجه کرد:Source link

EnglishPersian