Select Page
عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی

عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی

عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطۀ عوامل سازمانی در بخش خدمات ورزشی هتل ‌های ایران

 

امروزه ورزش، صنعت فوق العاده جذابی است و به مثابه صنعتی میلیاردی با رشد پنجاه درصدی به عنوان یكی از ده صنعت برتر جهان، در حال رشد و توسعه است. باشگاه های ورزشی هم به این واقعیت رسیده اند كه منافعشان در گرو استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری است؛

زیرا ماهیت ورزش ناپایدار است. با توجه به این ویژگی ها، ورزش در دنیای امروز مورد توجه بسیاری از كشورها و شركت های بزرگ قرار گرفته است و تیم های بزرگ به كمك روش های بازاریابی و رقابت با تیم های دیگر، در پی افزایش تماشاگران ورزش هستند تا از این طریق درآمد بیشتری كسب كنند.

مدیریت ارتباط با مشتری

در عصر كنونی، جامعه دانش یا اقتصاد مبتنی بر دانش با عواملی مانند افزایش رقابت، نوآوری های تكنولوژیك و طبیعت جهانی بازار مشخص می شود. امروزه، شركت ها باید به مدیریت دانش توجه كنند، زیرا به عاملی كلیدی برای ساخت یك مزیت رقابتی تبدیل شده است.

علاوه بر این، در سال های اخیر، دانش منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و علاقه رو به رشدی به این مفهوم وجود دارد. یكی از حوزه هایی است كه شركت ها هزینه بیشتری به اجرای آن اختصاص می دهند. متغیرهای موفقیت مدیریت دانش را دانش بازار، دانش مشتری و دانش كاركنان می دانند.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یك حوزه كاربردی و پژوهشی است. اخیراً مدیریت، استفاده از ایده CRM را راهی برای ارائه شركت در جهت استراتژی بازار معرفی كرده است. مدیریت ارتباط با مشتری ورزشی (SCRM) استفاده از روش ها و فناوری اطلاعات و قابلیت های اینترنتی در جهت سازماندهی و مدیریت ارتباط با مشتری ورزشی است.

عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی

عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی، مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت خدمات ورزشی، مدیریت هتل

عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی

برای حفظ ارتباط ایجادشده با مشتری باید حس قابل اعتماد بودن هتل و خدمات ارائه شده به مهمان در مشتریان آن ها وجود داشته باشد. مقالات مدیریت ارتباط با مشتری بر این نكته تأكید دارند برای حفظ مشتریان موجود، توسعه روابط بلندمدت و رفع نیازهای آن ها، از جذب مشتریان جدید سودآورتر است.

همچنین توانایی دانش مشتریان را در مورد آن ها افزایش می دهد. CRM در سازمان های خدماتی مانند بانك ها، صنعت حمل و نقل، خدمات درمانی، بیمه، هتل ها و … از حساسیت بیشتری برخوردار است.

از آنجا كه مشتری در فرایند ارائه خدمات، بخشی از خدمت ارائه شده تلقی می شود باید راهبردهای لازم برای خدمت به مشتری (مهندسی فرایند درونی، استفاده از فناوری و شخصی سازی ارتباطات) را در پیش گرفت.

صنعت هتلداری نیز برای اجرای پروژه های موفق خود به فناوری CRM نیاز دارد. كیفیت خدمات از موضوعاتی است كه در حوزه خدمات و به طور خاص در رویدادهای ورزشی بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. خدمات ارائه شده در میدان های ورزشی در رقابت های ورزشی، هسته یا مركز خدمات ارائه شده به هواداران هستند.

با کمی بررسی می توان نتیجه گرفت كه صنعت هتلداری ایران زمینه لازم برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری را دارد. عیسی زاده نشلی در پژوهش خود در سال 1388 به این نتیجه رسید كه متغیر مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت بر وفاداری مشتری دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری در صنعت هتلداری وجود دارد.

به نظر ویكفیلد تولید دانش برای مشتریان، انتشار اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های مشتریان برای بهبود رابطه با مشتریان ضروری است. نتایج یافته های ایزدی و همكاران در سال 1393 نشان داد، حمایت سازمانی عاملی تعیین كننده برای موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در باشگاه های فوتبال است.

 مدیریت هتل

براساس نتایج تحقیقات اولاً: صنعت هتلداری ایران با اجرای تمهیداتی قادر است مدیریت ارتباط با مشتری را با موفقیت اجرا كند كه مدیریت دانش بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری دارد؛ ثانیاً: محیط جاری هتل ها برای به كارگیری رسمی راهبردهای مدیریت دانش مناسب و تواناست.

در این زمینه نتایج محققان دیگری نشان داد كه عوامل مهمی چون

 • مدیریت دانش
 • فناوری اطلاعات
 • مدیریت ارشد
 • نیروی سازمان
 • شخصی سازی خدمات
 • یكپارچه سازی سیستم ها در سازمان

در اجرای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری نقش بسزایی دارند.

CRM

بانگ و همكاران در تحقیقی با عنوان “مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتل” به این نتیجه رسیدند كه بسیاری از مدیران هتل ها نگرش مثبتی به شیوه های CRM و فعالیت پایگاه داده های موجود از مشتریان داشتند كه CRM سبب افزایش رضایت مشتری و افزایش وفاداری مشتری خواهد شد.

نتایج تحقیق مندوزا و همكاران در سال 2013 با عنوان “مدیریت ارتباط با مشتری در هتل ها بررسی عوامل بحرانی موفقیت” و با هدف تعیین عوامل موفقیت اصلی پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری براساس یك نمونه از میان 128 هتل كوچك و متوسط در اسپانیا، نشان داد كه سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است نه شرط كافی.

بررسی گسترده مقالات در مورد این موضوع، نشان داد یك مدل موفقیت برای اجرای CRM با در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان عامل اصلی موفقیت و عوامل سازمانی با نقش واسطه ای رهبری، كاركنان، ساختار سازمانی همراه با چهار عامل زیر  برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در این پژوهش معرفی شده است:

 • كسب مدیریت دانش
 • نفوذ مدیریت دانش
 • فناوری (تكنولوژی) مدیریت ارتباط با مشتری
 • مشتری مداری و تجربه CRM

این عوامل می تواند اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر موفقیت CRM داشته باشد. كیم و همكاران در سال 2011 به هفت عامل در اجرای موفقیت آمیز كیفیت خدمات مشتریان ورزشی اشاره می كنند:

 • متغیرهای مدیریت منابع انسانی
 • تعاملات بین كاركنان
 • تعاملات مشتریان ورزشی
 • كیفیت تیم
 • تصمیمات مدیریتی برای اختصاص منابع به بازاریابی ارتباطی
 • درك مدیران از ارتباط با مشتریان ورزشی
 • ارتقای كیفیت خدمات.
مدیریت خدمات ورزشی

لاچوتز و همكاران در تحقیقات خود به افزایش ارزش عمر هواداران بسكتبال، راهبردهای افزایش مشتریان وفادار، گردآوری داده و گسترش راه های ارتباطی اشاره كرده اند.

تحقیقات حوزه بازاریابی ورزشی نیز نشان می دهند كیفیت خدمات ورزشی تأثیری معنادار بر پیش بینی رفتارهای آینده هواداران ورزشی دارد و كیفیت خدمات بر حفظ و رضایت مشتریان ورزشی تأثیر مثبت دارد.

از نظر هیل و گرین فاكتورهای استادیوم مانند كیفیت خدمات ورزشی می تواند حضور مجدد حامیان را در بازی های آینده تقویت كند. كیفیت خدمات ورزشی مهمترین عاملی است كه بر رضایت مشتری در باشگاه های ورزشی تأثیر می گذارد.

با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط مشتری در سودآوری هتل ها امروزه بخش خدمات ورزشی هتل ها رویكرد خود را از محصول به سمت مشتری تغییر داده اند. بخش خدمات ورزشی هتل ها به دنبال ایجاد سازوكارهایی هستند كه بتوانند این رویكرد را پشتیبانی كنند.

یكی از مهمترین ابزارها در مراكز ورزشی CRM است. CRM ریسك های خاص خودش را دارد كه چنانچه سازمان برای مواجهه با آن آماده نشود، پروژه با شكست مواجه می شود و در صورت اجرای موفق CRM، رضایت مشتری افزایش می یابد و فواید بسیاری برای هتل ها دارد.

با این حال، فقدان درك در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسط های در بخش خدمات ورزشی هتل های شش كلانشهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ارومیه) وجود دارد.

از سوی دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری ورزشی مفهومی جدید در سازمان های ورزشی ایران است و تحقیقاتی از این دست در فضای سازمان های ورزشی ایران صورت نگرفته و این خود توجیه مناسبی برای این كار تحقیقاتی است.

با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسط های سازمانی در بخش خدمات ورزشی هتل های شش كلانشهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ارومیه) پرداخته شده است.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

 

فاطمه عبدوی 1؛ سجاد پاشایی2

1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

2کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

کلید واژه: 

خدمات ورزشی؛ عوامل سازمانی؛ مدل موفقیت؛ مدیریت ارتباط با مشتری؛ مدیریت دانش

منبع

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

نشریه

نشریه مدیریت ورزشی

لینک چکیده مقاله Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت  استراتژی

مشاوره مدیریت صنعت رستوران، کافه، فست‌فود، هتل و گردشگری

مشاوره مدیریت صنعت هنر، سرگرمی و تفریح

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

 

 

 

شرح مختصر – عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی برای حفظ ارتباط ایجادشده با مشتری و ایجاد حس قابل اعتماد بودن هتل و خدمات ارائه شده به مهمان در مشتریان آن ها باید وجود داشته باشد. مقالات مدیریت ارتباط با مشتری بر این نكته تأكید دارند برای حفظ مشتریان موجود، توسعه روابط بلندمدت و رفع نیازهای آن ها، از جذب مشتریان جدید سودآورتر است.  

Keywords: عوامل مؤثر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری خدمات ورزشی، مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، مدیریت خدمات ورزشی، مدیریت هتل

 

 

سبک رهبری تحول گرا و ساختار گرا بر سازمان ورزشی

سبک رهبری تحول گرا و ساختار گرا بر سازمان ورزشی

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری بر سازمان ورزشی

نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

 

چکیده:

شناخت و آگاهی از مهارت های ارتباطی، سبک رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده این تحقیق بود.

تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل تحلیل مسیر استفاده شد.

براساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری بین مهارت های ارتباطی و سبک رهبری و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی وجود دارد. نتایج حاصله نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است.

نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی نشان دهنده تایید مدل های مفهومی تحقیق است. لذا توصیه می شود مهارت ارتباطی به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران برای سازمان های ورزشی مد نظر متولیان قرار گیرد.

کلید واژه:  مهارت های ارتباطی سبک رهبری اثربخشی سازمانی و سازمان های ورزشی

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری

تحول گرا یا ساختار گرا و اثربخشی سبک رهبری

مقدمه:

یکی از فرض های اساسی رفتار سازمانی، شناخت ویژگی های فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به
اثربخشی، کارایی و در نهایت بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

 از آنجا که بروز یک رفتار معین، به شرایط تعریف شده ای وابسته است، لذا مدیران موفق در دستیابی به اهداف سازمانی در اندیشه پیش بینی، هدایت، کنترل و تغییر رفتار کارکنان هستند و این روند با توجه به تفاوت های فردی و توسعه ارتباطات انسانی در دنیای امروز و تفاوت های فرهنگی در جوامع مختلف، نیازمند تحقیقات گستردهای است.

 در جهان معاصر که سازمان ها در حال تغییر و تحول هستند، مدیران سازمان ها باید اندیشه و افکار نو داشته باشند. مدیران قرن بیست و یکم باید با هوشیاری و گوش به زنگی، حساس بودن، سخت کوشی و علاقه و یادگیری مستمر موفق شوند.

باید توجه داشت که مدیریت در محیط های رقابتی از مزیت های نسبی و اساسی سازمان هاست. در دنیای کنونی که در هر سازمان بزرگی نام یک مدیر به چشم می خورد، مدیران باید برای رسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی سازمان هایشان اثربخش و کارا عمل کنند.

در این راستا سازمان های ورزشی نیز که به امر توسعه ورزش می پردازند از این امر مستثنی نیستند و الزاما نیاز به مدیران و رهبران کارآمد دارند.

به بیان دیگر، برای ساخت و نگهداشت پایدار سازمانی مؤثر، به مدیرانی با کفایت دارای ویژگی های ویژهای از قبیل مهارت های فنی، انسانی، ادراکی، اجتماعی، مهارت خلاقانه، مهارت مخالفت پذیری و مهارت معنوی نیاز است.

بر اساس نتایج پژوهشها، در بین مدیران ورزشی تنها 4/6درصد از ارتباط موثر برای حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این نشان از آن دارد که حوزههای ارتباطات بین فردی نیاز به توجه بیشتری دارد.

نظری و همکاران به این نتیجه دست یافتند که مهارت های بنیادی بر ارتباطات بین فردی مدیران و نیز اثربخشی سازمانی آنان تاثیر معنی داری دارد. ضمن اینکه در بخش تفاوت های شخصیتی در ارتباطات اشاره بر این دارد که ارتباطات مردان و زنان با هم متفاوت می باشد.

باید توجه داشت مدیرانی که از مهارت های گفتاری، شنودی و بازخوردی بهتری برخوردار باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد. بحث رهبری، موضوعی است که همواره با زندگی اجتماعی انسان مطرح بوده است.

انجام موفقیت آمیزهر کار گروهی مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد است. بنابراین افراد به منظور دستیابی به اهداف گروهی به مدیر یا رهبر توانمند و اثرگذار نیاز دارند.

رهبری در سازمان ها برای شکل دادن به دیدگاه کارکنان، پاسخ به تغییر و پذیرش نوآوری اهمیت زیادی دارد؛ به حدی که مطالعات نشان داده است که سازمان ها در صورتی می توانند موفق باشند که مدیران و کارکنان انطباق پذیر باشند و با یکدیگر در جهت بهبود سیستمها و فرآیندهای کاری تلاش نمایند.

الگوی مدیریتی، نوعی الگوی رفتاری به نسبت پایدار است که از ویژگی های یک رهبر به حساب می آید. محققان معتقدند رویکردهای جدید رهبری قادر است اثرات مطلوبی را بر نگرش و رفتارهای پیروان داشته باشد و تعهد و رضایت کارکنان را افزایش دهند.

اتخاذ الگوی رهبری جهت بقا و توسعه سازمان در بلند مدت به صورت تجلی مدیریت اثربخش بسیار مهم است. از آنجا که الگوی مدیریتی نشان دهنده طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت مدیران است، عاملی که الگوی مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد، بستگی به شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان سازمان دارد.

از این رو، استفاده صحیح از الگوهای مناسب رهبری می تواند به افزایش تعهد و وفاداری پیروان منجر شود. نظریه رهبری تحولگرا و ساختار گرا، یکی از چارچوب های نظری است که از سوی باس در سال 1996 مطرح شد.

بررسی نتایج بیشر تحقیقات نشان می دهد که رهبری تحولگرا، در مقایسه با سایر سبک های مدیرتی ساختارگرا و بی تفاوت تأثیر مثبتی بر انگیزش کاری، عملکرد، موفقیت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کارایی، اثربخشی و به طور کلی بهره سازمانی دارد.

محققان اشاره بر این دارند که رهبری تحولگرا موجب افزایش قابلیت های کارکنان، بهبود خلاقیت، نظم و انضباط و مسئولیت پذیری می شود.

بنابراین، رهبری تحولگرا باید با توجه به توجه فردی، رفتار ایده آل، تحریک فردی، انگیزه الهام بخش و ویژگی‌های ایده آل در سازمان به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار بگیرد و راهنمایی برای سازمانهای ورزشی باشد.

سبک رهبری نشاندهنده طرز تفکر، جهانبینی و شخصیت رهبران است. چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود، از یک سو منجر به کاهش کارآیی افراد می شود و از سوی دیگر، به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی یا فشار روانی در آنها محسوب می شود.

عاملی که سبك رهبری را تحت تأثیر قرار می دهد، شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بیشتر رهبران، دارای سبکی هستند که با ویژگی های خودشان انطباق دارد. فقط معدودی از رهبران می توانند سبك خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازند.

سبک رهبری

 

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

نویسندگان:  زرگر طیبه*, نظری رسول

* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی، ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ

نویسندگان:   حسینی علی, اکبری حسین, بهرامی عباس*, کرمعلی فهیمه

* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده: عوامل سازمانی یکی از موارد اساسی ایجاد اعمال نا ایمن و شرایط نامناسب محیط کار هستند. جایی که نقص فنی یا خطای ساده انسانی به تنهایی نمی تواند به عنوان توضیحی در رخداد حوادث باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ بود. روش پژوهش: این مطالعه توصیفی در سال 1399 در کارخانه های صنایع سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان انجام شد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز و چک لیست ایمنی و بهداشتELMERI استفاده شد. حجم نمونه شامل 90 کارخانه تولید سنگ بود.

پس از جمع آوری اطلاعات، نمرات هرکدام از پرسشنامه ها محاسبه شده و به مبنای 100 تبدیل شد. برای متغیرهای کمی، آزمون های T مستقل و ANOVA مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون کای اسکوئر برای متغیرهای کیفی استفاده شد. برای تحلیل چند متغیره، رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشت می تواند با اصلاح وضعیت ساختار سازمانی بهبود یابد.

سازمان های با پیچیدگی افقی و عمودی، تمرکز، دستورالعمل ها، مکاتبات رسمی، قوانین و مقررات بیشتر، نقش موثری بر وضعیت ایمنی و بهداشت دارند.

کلید واژه:   ایمنی بهداشت ساختار سازمانی صنایع سنگ

ابعاد ساختار سازمانی

ابعاد ساختار سازمانی

 

مقدمه:

براساس اعلام سازمان بین المللی كار، سالانه  337 میلیون حادثه شغلی در سراسر جهان رخ می دهد و در نتیجه این حوادث،  2 میلیون و  31۰ هزار نفر فوت می كنند و  16۰ میلیون نفر زخمی می شوند. خسارت مالی ناشی از حوادث شغلی  1.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

این در حالی است كه سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند كه فقط  25 درصد از آسیب های ناشی از كار و  5 درصد بیماری در منطقه ثبت شده است همچنین برآورد شده است كه صدمات ناشی از كار سالانه بیش از  13۰ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه دارد.

هزینه های ناشی از حوادث شغلی در بخش هزینه های مستقیم، شامل هزینه های درمانی، معلولیت، غرامت و هزینه های دادگاه می باشد و هزینه های غیرمستقیم، شامل از دست دادن روزهای كاری، مكث در تولید پس از حادثه، آسیب به ماشین آلات یا توقف استفاده از این ماشین ها و همچنین از دست دادن اعتبار برای شركت بوده كه در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل مطالعه ای مربوط به هزینه ها و برنامه های پیشگیری در محل كار نشان داد كه به ازای هر یک دلار هزینه ای كه صرف برنامه های جامع سلامت و پیشگیری در محل كار می شود، هزینه های پزشكی 3.27 دلار و هزینه های غیبت از كار  2.73 دلار كاهش می یابد.

در محیط های شغلی كنونی جایی كه نقص فنی یا خطای ساده انسانی نمی تواند توضیحی در رخداد حوادث بزرگ باشد، عوامل سازمانی به طور بالقوه می تواند باعث ایجاد شرایط ناایمن شده و در ایجاد اعمال ناامن تاثیرگذار باشد.

در مطالعات گذشته، برخی از عوامل سازمانی شامل توانمندسازی و تشویق نیروی كار و نیز روابط خوب كاركنان و مدیریت به عنوان عوامل بهبود دهنده محیط كار شناخته شده است.

یكی از این عوامل تاثیرگذار، ساختار سازمانی می باشد كه الگو، نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزا یک سازمان را برقرار می سازد. در واقع تفاوت در ساختار سازمان ها ناشی از تفاوت در رسمیت، تمركز و پیچیدگی است.

رسمیت به مجموعه مقررات، شرح وظایف، دستورالعمل ها و فرمان هایی كه كاركنان سازمان ها باید آنها را اجرا نمایند، اطلاق می گردد. پیچیدگی به میزان پراكندگی و تلفیق در داخل سازمان مربوط می شود و تمركز به مفهوم تصمیم گیری رسمی در یک فرد، واحد یا سطح سازمان است.

در مطالعه   Wilsonو همكاران در سال  ،2۰۰4 تاثیر ویژگی های كار از جمله سیاست ها، رویه ها و اقداماتی كه سازمان برای بهبود خود در نظر می گیرند، بر سلامت و رفاه كاركنان به خوبی مشخص شده است.

در مطالعه   Van Den Berg و  همكاران مشخص شد كه عوامل مختلف سازمانی مثل رسمیت و تمركز می تواند به استرس و بیماری های شغلی دیگر منجر شود و استرس منجر به كاهش توانایی كار می شود كه تاثیر منفی بر تولید سازمان می گذارد.

با توجه به رشد جمعیت، تقاضا برای سنگ و فرآوردههای سنگی به عنوان مصالح ساختمانی و مواد خام برای ساخت جاده ها، ساختمان ها، پل ها و غیره به صورت قابل توجهی رشد كرده است.

همچنین در این صنایع بی احتیاطی و عدم رعایت ایمنی و اصول بهداشت محیط كار می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری شود. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و وضعیت ایمنی و بهداشت در صنایع سنگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه مجله تحقیقات پزشكی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و  تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان

نویسندگان:   زمانی رضا, مهدوی غلامحسین*

 * گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده: تعهد حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتارهای کاری حسابرس در نظر گرفته می شود که وابستگی وی به حرفه خودش را نشان می دهد و اهمیت آن به اندازه ای است که عملکرد حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان است.

 در این پژوهش داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش نامه تکمیل شده به وسیله کلیه کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.

یافته های نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در نتیجه به مدیران عامل موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را به طور ترکیبی در موسسه خود اجراء و بر کار کارکنان رده های پایین تر نظارت بیشتری اعمال کنند.

کلید واژه:   تعهد حرفه ای رده سازمانی سبک رهبری ساختار سبک رهبری ملاحظات

سبک رهبری

سبک رهبری

 

مقدمه:

نیروی انسانی با ارزشترین دارایی هر سازمانی است و تعهد حرفه ای مهمترین عامل تعیین کننده رفتارهای فردی و سازمانی هر شخص است. تعهد حرفه ای نشان دهنده وابستگی فرد به حرفه و سازمان خود است.

فرد متعهد، هدف های حرفه را قبول و تمایل دارد که در راستای رسیدن به این هدف ها تلاش مضاعفی را انجام دهد. به همین دلیل لی و همکاران اعتقاد دارند که چون حرفه بخش عمده ای از زندگی افراد است و تعهد حرف های آنان پیامدهای مهمی در سطوح فردی و سازمانی دارد، بررسی و مطالعه آن نیز لازم و ضروری است.

 نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تعهد حرفه ای با نتایجی مانند بهبود رضایت شغلی و کاهش احتمال ترک کردن حرفه رابطه دارد.

 نتایج پژوهش الیاس در مورد بررسی رابطه بین تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی نشان داد که دانشجویان حسابداری با سطوح بالاتری از تعهد حرفه ای احتمال بیشتری دارد که اقدامات غیراخلاقی را بهتر درک کنند و در نتیجه کمتر در اقدامات غیراخلاقی مشارکت کنند.

 به طور خلاصه، تعهد حرفه ای که حاکی از وابستگی و احساس هویت شخص به شغل خود است، در انجام وظایف وی به گونه ای کارا و اثربخش نقش بسزایی دارد که سرانجام منجر به بهره وری سازمان نیز خواهد شد.

در این راستا، در پژوهش های پیشین به کارکنان پیشنهاد شده است که با یکدیگر همکاری کرده و مسئولیت های خود را با دقت و تلاش انجام دهند تا از منافع سازمانی خود محافظت کنند و به کارفرمایان نیز پیشنهاد شده است که مشارکت شغلی و سطح تعهد خود را افزایش دهند.

 رهبری به عنوان اثری پویا در طول تعامل افراد با سازمان است که بر اساس آن شخصی بر هدایت، ساختار، تسهیل فعالیت و رابطه سایر افراد اثر می گذارد. نتایج پژوهش های پیشین نشان می‌دهد که رفتارهای رهبران، اثربخشی رهبری و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتیجه پژوهش یینگ و احمد نشان داد که بین سبک رهبری و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. لک و کرافورد در پژوهشی نشان دادند که بین سبک رهبری ملاحظات و سبک رهبری ساختار با تعهد حرفه ای پرستاران استرالیایی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

افزون بر سبک رهبری، رده سازمانی فرد (حسابرس) عامل دیگری است که می تواند بر تعهد حرفه ای وی مؤثر واقع شود، زیرا افراد (حسابرسان) در رده های بالاتر، تجربه، درآمد و جایگاه بهتری نسبت به قبل کسب می کنند که تمامی این موارد بر تعهد حرفه ای فرد (حسابرس) مؤثر است.

با توجه به مطالب بالا، می توان گفت کارکنان و در این پژوهش حسابرسانی که از تعهد حرفه ای بالایی برخوردارند، تلاش می کنند تا وظایف خود را به درستی انجام داده و در راه موفقیت حرفه حسابرسی گام بردارند.

همچنین، آنان از انجام فعالیت هایی که برای حرفه حسابرسی مضر باشد و کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، خودداری می کنند. افزون بر این، حسابرسان با تعهد حرفه ای بالاتر به حرفه حسابرسی اهمیت می دهند و تلاش خود را برای رسیدن به آرمان های حرفه حسابرسی به کار می گیرند.

بنابراین، در این پژوهش با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده، برای اولین بار در پژوهش های داخلی و خارجی تأثیر سبک های رهبری ملاحظات، ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفهای حسابرسان بررسی می شود. از این رو،سؤال اساسی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرس رابط های وجود دارد؟

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه اطلاع رساني پزشكي نوين

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

نقش ساختار سازمانی، استراتژی و تلاطم محیط در شرکت های مادر تخصصی

نقش ساختار سازمانی، استراتژی و تلاطم محیط در شرکت های مادر تخصصی

نقش ساختار سازمانی، استراتژی و تلاطم محیط در شرکت های مادر تخصصی

تاثیر برازش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی ساختار سازمانی و نقش تعدیل گری تلاطم محیطی در شرکت های مادر تخصصی

 

نویسندگان:   طاهرپورکلانتری حبیب اله*, اصلانی محسن

* گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده: هدف این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برازش راهبردی (استراتژیک)، ساختار سازمانی، و تلاطم محیطی بر عملکرد سازمانی در شرکت های مادر تخصصی شهر تهران صورت می پذیرد.

طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد این پژوهش از نظر ماهیت در دسته پژوهش های علی قرار می گیرد، از لحاظ هدف شناختی کاربردی، و مبنای پژوهش کمی و روش جمع آوری داده ها میدانی است.

پژوهش حاضر با دریافت 82 پرسشنامه از 41 شرکت مادر تخصصی از نظر روایی محتوایی، همگرا، واگرا، و پایایی مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل نتایج از روش های T تک نمونه ای، رگرسیون سلسله مراتبی، و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) در نرم افزار SmartPLS استفاده شد.

شرکت های مادر تخصصی

یافته ها نتایج مدل معادلات ساختاری حاکی از آن است که عملکرد شرکت های مادر در سطح به نسبت مطلوبی است. تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس نشان می دهد که ساختار سازمانی و برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند.

همچنین، نتایج نشان می دهند که ساختار سازمانی روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی را به شکل مثبت و معناداری میانجی گری می کند و تلاطم محیطی از راه برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.

ارزش/ اصالت پژوهش پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاثیر ساختار سازمانی و تلاطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی شرکت های مادر تخصصی شهر تهران چگونه است.

همچنین، یکی از نوآوری های پژوهش استفاده از ماتریس اشریج در تحلیل راهبرد های سرپرستی است که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود.

پیشنهادهای اجرایی با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ارتقای عملکرد در گرو برازش راهبردی است و عملکرد را به طور مستقیم و از راه ساختار سازمانی تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، لازم است راهبردهای مناسبی برای استقرار آن از سوی شرکت های مادر تخصصی دنبال شود.

کلید واژه:   عملکرد سازمانی  برازش راهبردی  ماتریس اشریج   ساختار سازمانی   تلاطم محیطی    شرکت های مادر تخصصی

نقش ساختار سازمانی

نقش ساختار سازمانی

 

عملکرد سازمانی

در یک محیط کسب و کار، برخی از سازمان ها نسبت به سایر رقبا دارای عملکرد بهتری هستند و سود بالاتری کسب می کنند. مسئله این است که چگونه می توان در یک محیط رقابتی نسبت به دیگران موفق تر عمل کرد. مدیران برای پاسخ عملی به این پرسش می کوشند با کمک برنامه ریزی، عملکرد بهتری را ارائه دهند.

 عملکرد سازمانی متاثر از عوامل بسیار زیادی است. یکی از راههای بهبود عملکرد سازمانی، بحث ساختار سازمانی رابینز و برازش راهبردی است. به طوری که امروزه نقش برازش راهبردی در ارتقای عملکرد سازمانی، به ویژه سازمانهای دولتی، بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

با وجود شناخت اهمیت برازش راهبردی و ساختار سازمانی، پژوهشهای اندکی در مورد تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد صورت گرفته است.

 امروزه در فضای رقابتی و متغیر، سازمان ها از راههای مختلفی تلاش می کنند عملکرد خود را بهبود بخشند و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند. عملکرد سازمانی یک ساختار اساسی در مدیریت راهبردی است.

 ساختار عملکرد سازمانی اشاره به پدیدهای دارد که برخی سازمان ها موفقتر از دیگر سازمان ها هستند. ساختار، یک اصطلاح مفهومی است که پژوهشگران آن را برای توصیف یک پدیده واقعی تعریف می کنند که به طور طبیعی رویت پذیر نیست.

برازش راهبردی سازمانی نشان می دهد که سازمان ها باید به طور موثر راهبرد کسب وکار خود را با محیط شان، قابلیت های سازمانی خود را با راهبردشان، طراحی سازمانی و فرهنگ خود را با قابلیت هایشان، و رفتار رهبری خود را با طراحی سازمانشان هماهنگ کنند، زیرا هماهنگی و هم افزایی این عناصر برای سازمان بسیار مهم است.

اصطلاح برازش نشان می دهد که موفقیت در برابر محیط به سرعت در حال تغییر است. ساختار سازمانی، الگو و نقشه ارتباط و تعامل میان بخش ها و اجزای یک سازمان است.

 روابط ِ رسمی افراد، جایگاه مشاغل و سمت های سازمانی، میزان دسترسی به چارچوب اطلاعات، شرح وظایف (شیوه انجام کار) شرح شغل، چگونگی کنارگذاری منابع، قوانین و مقررات، سازوکارهای پیروی و اجرای قوانین، و ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها، بخش هایی از نتایج ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است.

تلاطم محیطی

ساختار سازمانی همواره به سه عنصر رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز اشاره دارد. تلاطم محیطی مفهومی است که به ناتوانی در پیشبینی یک رویداد محیطی اشاره دارد و ناشی از ناچیزی اطلاعات در دسترس است.

تلاطم محیطی بر پایه دو بُعد پیچیدگی و ناپایداری سنجش می شود. پیچیدگی محیط نشانگر ناهمگنی عوامل آن است، یعنی در محیط پیچیده تعداد زیادی عوامل با هم مرتبط بر سازمان اثر می گذارند. ناپایداری محیطی نیز نشانۀ تغییرپذیری سریع عوامل محیطی است.

کارشناسان خبره معتقدند که تغییرات محیطی باعث مصرف منابع و فعالیت های سازمانی می شود، برای برنامه ریزی سازمان مشکلاتی را به وجود می آورد، و کاهش اثربخشی مدیریتی و عملکرد را به همراه دارد. در کشور ما، در زمینه گروهی شدن شرکت ها و فعالیت آنها به صورت شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ) تلاشهای زیادی انجام شده است.

هماکنون در ایران، تعداد زیادی شرکت هولدینگ وجود دارد و آمار آنها رو به گسترش است. برای مثال، در میان  100 شرکت برتر رتبه بندی شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال های  1384تا  1386بیش از  50 شرکت از آن ها را شرکت های هولدینگ تشکیل داده اند.

داشتن الگوی تصمیم گیری و فعالیت هدفمند، منطقی، دارای ثبات رویه و در یک کلام برخورداری از راهبرد لازمۀ موفقیت این شرکت های (بنگاه ها) است.

در غیر این صورت، عملکرد شرکت های هولدینگ که سهم بسزایی در اقتصاد ملّ دارند، از بازدهی مناسبی برخوردار نخواهند بود و نتیجۀ چندان مطلوبی به همراه نخواهند داشت.

 علاوه بر این، افزایش خطرات ناشی از اشتباه در شرکت های هولدینگ برای خود بنگاه اقتصادی پرهزینه است و حتی در سطح ملّی می تواند بحران های اقتصادی، اجتماعی، و گاه سیاسی ایجاد کند. این عوامل، مدیران حرفهای را وادار می کند که ضمن پرداختن به مدیریت راهبردی با دقت و جدیت بیشتر جامعه علمی را نیز به مطالعه و ارائه الگوهای علمی در این راستا تشویق نمایند.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه فرآیند مدیریت و توسعه

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

ساختار سازمانی و جایگاه شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در ایران

ساختار سازمانی و جایگاه شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در ایران

ساختار سازمانی و جایگاه شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در ایران

بررسی ساختار سازمانی و جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و ارائه الگو برای ایران

نویسندگان:   آقاداودیان جلفائی عسل, سقائیان نژاد سکینه, جهانبخش مریم*

* گروه مدیریت فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده: هدف از این مطالعه مقایسه ی ساختار سازمانی و جایگاه های شغلی رشته ی فن آوری اطلاعات سلامت در سه کشور آمریکا، انگلیس و ایران و ارایه الگویی مناسب برای ایران بود.

روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تطبیقی و از نوع کاربردی می باشد که در سال1398 انجام شد. در مرحله ی اول پژوهش، رشته ی فن آوری اطلاعات سلامت از نظر جایگاه شغلی و ساختار سازمانی در کشورهای منتخب ایران، آمریکا و انگلیس مورد مطالعه قرار گرفت.

سپس در مرحله ی دوم بر اساس اطلاعات حاصل از مرحله ی نخست، پرسشنامه ی بررسی جایگاه شغلی پیشنهادی برای رشته ی فن آوری اطلاعات سلامت طراحی و با انجام یک مرحله روش دلفی به گردآوری نظرات مسئولین بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های آموزشی منتخب اصفهان(چمران، بهشتی، الزهرا، فیض، امید و آیت الله کاشانی) و اساتید گروه فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شد.

 در نهایت داده ها در حد آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل و الگوی نهایی بر اساس اجماع بالای 50 درصد ارایه گردید. نتایج: در هر یک از سه کشور آمریکا، انگلیس و ایران به ترتیب 18جایگاه، 46 جایگاه و یک جایگاه شغلی برای رشته فن آوری اطلاعات سلامت به دست آمد.

هر یک از این جایگاه های شغلی در سه حوزه: فنی، مدیریتی و کدگذاری مورد تایید متخصصان رشته فن آوری اطلاعات سلامت قرار گرفت.

نتیجه گیری: مطالعات انجام شده گواه آن است که با توجه به نوظهور بودن رشته فن آوری اطلاعات سلامت در ایران، ساختار سازمانی شفاف و جایگاه شغلی مناسب برای این رشته در نظر گرفته نشده است و مطالعه حاضر می تواند به متولیان این رشته در این خصوص کمک نماید.

کلید واژه:   فن آوری اطلاعات ، سلامت ، جایگاه شغلی ، ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

مقدمه:

ظهور و توسعه سازمان ها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است و امروزه اطلاعات مهمترین رکن توسعه سازمان ها به شمار می آید.

ازاینرو ایجاد فرهنگی که برای اطلاعات و دانش ارزش قائل شود و تولید، تبادل و به کارگیری اطلاعات را جزئی از فرآیندهای سازمان بداند ارزشمند محسوب می شود.

سازمانهای مراقبت بهداشتی نیز از این امر مستثنا نیستند و به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت فرآیند مدیریت اطلاعات شامل گردآوری دادهها، تحلیل و تفسیر آن ها و درنهایت توزیع و استفاده از اطلاعات نقش مهمی در مدیریت کارآمد و اثربخش سازمانهای مراقبت بهداشتی دارد.

این در حالی است که در سال های اخیر پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و تغییر از سیستم های اطلاعات دستی به سوی سیستم های خودکار، منجر گردیده که به کارگیری فناوریهای اطلاعات سلامت در سازمان های مراقبت بهداشتی از جمله ضروریات به شمار آید.

فناوری اطلاعات سلامت، چارچوبی فراهم می آورد که در قالب آن می توان مدیریت فراگیر اطلاعات در حوزه سلامت را توصیف نمود. این فناوری دستیابی به پنج اولویت سلامت شامل بهبود کیفیت مراقبت، افزایش ایمنی بیمار و مراقبت کارآمد، افزایش دسترسی بیمار به خدمات سلامت، ارتقای هماهنگی بین خدمات سلامت، افزایش سلامت عمومی و اطمینان از حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات را مهیا می سازد.

 به طور یقین هدایت و مدیریت فناوری های اطلاعات در نظام سلامت همچون سیستم های اطلاعات بیمارستانی و فناوری پرونده پزشکی الکترونیک سیب (سیستم یکپارچه بهداشت) و سپاس (سیستم پرونده الکترونیک سلامت)، مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصصی است که علاوه بر برخورداری از دانش کامپیوتر و فناوری اطلاعات با چالش های پزشکی و نظام سلامت آشنا باشند.

 بنابراین برنامه درسی رشته فناوری اطلاعات سلامت در ایران با هدف دستیابی به این مهم ایجاد شده است. رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های مدیریت اطلاعات بهداشتی، تحلیل سیستم های اطلاعات، تحلیل کسب و کار، مدیریت پروژه، مدیریت داده، طراحی و ایجاد پایگاه داده، انجام تست های نرم افزاری، نصب سیستم های اطلاعاتی، ارائه خدمات پشتیبانی از سیستم و آموزش کاربران فعالیت داشته باشند.

از طرفی هر نوع فعالیت با هدف مشخص در سازمان، از جمله سازمان های مراقبت بهداشتی در صورتی با موفقیت همراه خواهد شد که وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و روابط بین افراد بر مبنای یک روش منطقی سازمان یافته باشد یا به عبارتی دارای ساختار سازمانی کارآمد باشد.

در واقع ساختار سازمانی مناسب و کارآمد اولین و مهمترین عامل رسیدن به اهداف کلان در تمامی سازمان ها از جمله سازمان های مراقبت بهداشتی است. ازاینرو سازمان های مراقبت بهداشتی در کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به چشم اندازهای مورد نظر از ساختارهای سازمانی تکامل یافته استفاده می کنند؛

 همچنین، برای متخصصان در حرفه فناوری اطلاعات سلامت مسئولیت هایی مانند تحلیلگر سیستم، طراح سیستم های اطلاعاتی، تحلیلگر داده های بهداشتی درمانی، مدیر مراکز ثبت سرطان، مدیر شبکه، مدیر واحد فناوری اطلاعات بیمارستان، مدیر بیمه، عرضه کننده سیستم های کامپیوتری، متخصص توسعه و پژوهش، مدیر آمار بهداشتی درمانی، مدیر ارشد اطلاعات، تحلیلگر داده، توسعه دهنده و کاربر استانداردهای مجموعه داده ها، کدگذاری بالینی، مدیر محرمانگی و امنیت داده در نظر می گیرند.

از سوی دیگر، طبق آمار اداره کار آمریکا، فرصت های استخدامی برای متخصصان فناوری اطلاعات سلامت رشد سریعتری نسبت به میانگین همه شغل ها دارد؛ به طوریکه تخمین زده می شود تا سال  2522رشد  22درصدی در تعداد کارکنان مدیریت اطلاعات بهداشتی صورت خواهد گرفت.

 اما متأسفانه امروزه فارغ التحصیلان حرفه فناوری اطلاعات سلامت در ایران تنها در بخش های کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کارشناس پذیرش، منشی بخش و بخش مدارک پزشکی مشغول به فعالیت هستند.

 این در حالی است که طی تحقیقات صورت گرفته از بین  530 بخش مدارک پزشکی در کشور اکثریت آنها تحت نظارت مدیر بیمارستان ( 31/1درصد)، امور اداری ( 5/6درصد) و مدیر پرستاری (8/6درصد) هستند.

به همین علت بعضی مدیران جایگاه دانش آموختگان این حرفه را فقط در بخش مدارک پزشکی بیمارستان تصور می کنند. در صورتی که جایگاه های شغلی  این دانش آموختگان از مدیریت مدارک پزشکی در یک بیمارستان تا محدوده وسیعی از نقش ها و مسئولیت ها در سازمان های متنوعی در سراسر صنعت بهداشت و درمان، محیط های آموزشی، پژوهشی، قانونی و تجاری گسترده است.

 بنابراین این ساختار سازمانی نامناسب می تواند موجب کاهش انگیزه متخصصین این رشته شود؛ یعنی کاهش انگیزه افرادی که می توانند به نحوی موفقیت سازمان را تضمین کنند.

 زنگنه و همکاران در مطالعه «تطابق اهداف ابتدایی و ساختار سازمانی فعلی در نظام ارائه مراقبت بهداشتی اولیه در ایران» بدین نتیجه دست یافتند که ساختار سازمانی نظام ارائه مراقبت های بهداشتی در سطوح مختلف اثربخشی پایینی دارد و در شرایط فعلی با توجه به تغییر اهداف و راهبردهای نظام سلامت در کشور ایران، اصلاح ساختار سازمانی حوزه بهداشت به ویژه در سطوح محیطی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

مقدسی و شیخ طاهری نیز در مطالعه ای با عنوان «ساختار سازمانی بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی، ارائه یک الگوی جدید برای بیمارستان های ایران» نشان دادند که ساختار سازمانی فعلی بخش مدارک پزشکی در ایران برای مدیریت کارآمد اطلاعات مراقبت بهداشتی مناسب نیست و حوزه های قدرتمندی برای ارائه خدمات جامع مدیریت اطلاعات در بیمارستان های ایران وجود ندارد.

این مسائل می تواند منجر به انحراف و ضعف بخش مدارک پزشکی در راستای اهداف اصلی خود گردد. بنابراین تجدید ساختار سازمانی این بخش ضروری است.

 علاوه بر این صدوقی و همکاران در پژوهشی با عنوان «مطالعه تطبیقی جایگاه های سازمانی بخش مدیریت بهداشت و فناوری اطلاعات  بیمارستان ها و ارائه الگویی برای ایران» علت مواجه شدن کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت با مشکلات در انجام وظایفشان را عدم وجود ساختار سازمانی متناسب با بخش مدیریت اطلاعات سلامت دانستند.

در نتیجه، ساختار سازمانی نظام ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در سطوح مختلف از اثربخشی پایینی برخوردار است و در شرایط فعلی با توجه به تغییر راهبردهای نظام سلامت در کشور ایران و نیز برای عملیاتی کردن سامانه هایی چون سیب و سپاس اصلاح ساختار سازمانی یک اصل اساسی است که موجب افزایش توان رقابتی و کیفیت خدمات می شود.

 تمرکز پژوهش های گذشته بیشتر به بررسی ساختار سازمانی و سایر ابعاد مؤثر در اثربخشی این ساختار بوده اند و در زمینه بهداشت و درمان تقریبا مطالعات محدودی انجام شده است.

رشته فناوری اطلاعات سلامت نیز از این قاعده مستثنا نیست به ویژه که رشته  ای نوظهور در ایران محسوب می شود و تاکنون سرمایه های فراوانی جهت آموزش متخصصان این رشته هزینه شده است.

ازاینرو در تحقیق حاضر ساختار سازمانی و جایگاه شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را در سازمان های مراقبت بهداشتی آمریکا، انگلیس و ایران بررسی شد و سپس با نظر صاحب نظران این رشته، الگوی ساختار سازمانی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات سلامت ارائه گردید.

واحد مستقل مشاوره مدیریت

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه اطلاع رسانی پزشكی نوین

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدیدمی‌آورند.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

مشاوره مدیریت از جمله حوزه‌هایی است که طی سال‌های اخیر در ایران رونق چشمگیری را تجربه کرده است. این رشته به شکل رسمی در دنیا بیش از یک قرن سابقه دارد و تقریباً در تمام این مدت هم در حال رشد بوده است.

اصطلاح مشاوره مدیریت مجموعه‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را پوشش می‌دهد. مشاوران مدیریت در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله استراتژی، فروش، تحقیقات بازار، منابع انسانی، بهبود عملکرد، بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی، برندینگ، صادرات و واردات، ایمنی، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال فعالیت می‌کنند.

 

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

 

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

 

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

 

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

 

جایگاه شغلی رشته فناوری اطلاعات

جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.در این مقاله قصد داریم به
تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.
جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.

در این مقاله قصد داریم به تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.
جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.

در این مقاله قصد داریم به تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

ساختار سازمانی تعیین‌کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آن‌ها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

ساختار سازمانی تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می‌گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمان آن را ایجاد می‌کنند.

ساختار سازمانی سازمان‌های مختلف با هم متفاوت‌اند زیر شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمان‌ها دنبال می‌کنند، با هم تفاوت دارند. ساختار سازمانی الگوهای تعیین شده برای روابط میان اعضای یک سازمان است و نظامی رسمی بوده زیرا مدیران ارشد به‌طور رسمی آن را پدید می‌آورند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

ساختار سازمانی

جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.در این مقاله قصد داریم به
تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.
جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.

در این مقاله قصد داریم به تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.
جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت را نیز تحت تاثیر قرار داده‌است، به نحوی که امروزه شاهد حضور کارشناسان این رشته در عرصه‌های گوناگون و مشاغل متنوعی هستیم.

در این مقاله قصد داریم به تشریح انواع جایگاه‌ شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت در عرصه‌های گوناگونی که برای کارشناسان این رشته فراهم شده بپردازیم. پس، با ما همراه باشید.

 

فن آوری اطلاعات

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

 

 

فناوری اطلاعات را با رایانه و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالی است که این‌ها ابزارهای فیزیکی فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات پوشش می‌دهد. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است.

با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، رایانه، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می‌گردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه می‌گردد

فن آوری اطلاعات

فناوری اطلاعات را با رایانه و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالی است که این‌ها ابزارهای فیزیکی فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات پوشش می‌دهد. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است.

با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، رایانه، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می‌گردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه می‌گردد

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فناوری اطلاعات بسیار گسترده شده‌ است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌ است. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد.

متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

 

جایگاه شغلی

جایگاه شغلی

جایگاه شغلی

جایگاه شغلی

EnglishPersian