Select Pageروایت‌‌های شرکتی فرصتی قدرتمند برای تمایز ارائه می‌دهند. یک روایت خوب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از ترس چیزهایی مانند رقابت روزافزون و سرعت تغییر سرسام‌آور فراتر بروند. متاسفانه، شرکت‌هایی که در ایجاد روایتی الهام‌بخش و متمرکز بر مشتری خوب باشند تعدادشان کم است.Source link

EnglishPersian