Select Page

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی، ISO 9001

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی، ISO 9001 - businesstk.com

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی، ISO 9001

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی

1-4-8کلیات

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شوند، با الزامات انطباق دارند.

سازمان باید در مواقع زیر کنترل هایی که باید بر روی فرآیندها، محصولات و خدماتی که بیرون سازمانی تامین می شوند را تعیین نماید:
الف) محصولات و خدماتی که توسط ارائه دهندگان بیرونی برای استفاده در محصولات و خدمات خود سازمان تامین می شوند.

ب) محصولات و خدماتی توسط ارائه دهندگان بیرونی مستقیما برای مشتریان از طرف سازمان تامین می شود

ج) در نتیجه تصمیم گیری سازمان، یک فرآیند و یا بخشی از یک فرآیند، توسط ارائه دهنده بیرونی انجام شود.

سازمان باید معیارهایی را جهت ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد ارائه دهندگان بیرونی براساس توانایی آن ها در تامین فرآیندها، محصولات و خدمات با توجه به الزامات، تعیین و به کار گیرد.
سازمان باید اطلاعات مستند این فعالیت ها و هرگونه فعالیت ضروری حاصل از ارزیابی ها را حفظ نماید.

2-4-8نوع و میزان کنترل

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمانی تامین شده اند، بر توانایی سازمان در ارائه مداوم محصولات و خدمات منطبق به مشتریانش تاثیر نامطلوب نمی گذارد.
سازمان باید:

الف) اطمینان حاصل نماید که فرآیندهایی که بیرون سازمان تامین می شوند، تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان باقی می ماند

ب) کنترل هایی که می خواهد بر روی ارائه دهنده بیرونی و بر روی خروجی به دست آمده، اعمال کند را تعریف نماید

ج) موارد زیر را در نظر داشته باشد:

1. تاثیر بالقوه فرآیندها، محصولات و خدمات برون سپاری شده بر توانایی سازمان در برآورده سازی مداوم الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد
2. اثربخشی کنترل های اعمال شده توسط ارائه دهنده بیرونی

د) به منظور حصول اطمینان از اینکه الزامات توسط فرآیندها، محصولات و خدمات برون سپاری شده برآورده می شوند، تصدیق یا دیگر فعالیت های ضروری دیگر را تعیین نماید.

3-4-8اطلاعات برای ارائه هنده بیرونی

سازمان باید قبل از اطلاع رسانی به ارائه دهنده بیرونی، از کفایت الزامات اطمینان حاصل نماید.
سازمان باید در خصوص موارد زیر، الزامات خود را به اطلاع ارائه دهنده بیرونی برساند:

الف) فرآیندها، محصولات و خدماتی که باید تامین شود

ب) تائید (موارد زیر):
1. محصولات و خدمات
2. روش ها، فرآیندها و تجهیزات ترخیص محصولات و خدمات

ج) شایستگی ها از جمله تائید صلاحیت افراد مورد نیاز

د) تعاملات ارائه دهنده بیرونی با سازمان

ه) کنترل و پایش عملکرد ارائه دهندگان بیرونی که توسط سازمان به کار گرفته شده اند.

و) فعالیت های تصدیق یا صحه گذاری که سازمان یا مشتری می خواهند در محل ارائه دهنده بیرونی انجام دهند

 

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی، ISO 9001، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شوند، با الزامات …

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی، ISO 9001
کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی
فرآیندها، محصولات و خدمات بیرونی
محصولات و خدمات بیرونی
خدمات بیرونی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی

افزایش عملکرد فروش با حمایت عاطفی سازمانی استفاده از کار عاطفی برای افزایش عملکرد فروش؛ نقش ادراک از حمایت سازمانی پیشرفت و...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)  نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia) 2022 نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo...
مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian