Select Page

کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد IATF

کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد IATF - businesstk.com

کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

7-8کنترل خروجی های نامنطبق

1-7-8سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی هایی که در انطباق با الزامات نیستند، به منظور جلوگیری از استفاده با تحویل ناخواسته شناسایی و کنترل می شوند.
سازمان باید اقدامات مناسبی بر اساس ماهیت عدم انطباق و اثر آن بر انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید. این موضوع می بایست همچنین برای محصولات و خدمات نامنطبق شناسایی شده پس از تحویل محصولات یا حین ارائه و پس از ارائه خدمات استفاده شود.

سازمان باید با خروجی های نامنطبق را از یک یا چند روش زیر تعیین تکلیف نماید:

الف اصلاح؛
ب تفکیک، قرنطینه، بازگشت یا تعلیق ارائه محصولات و خدمات؛
پ اطلاع رسانی به مشتری؛
ت اخذ مجوز برای پذیرش تحت مجوز.

پس از اصلاح خروجی های نامنطبق، انطباق با الزامات باید تصدیق شود.

1-1-7-8مجوز ارفاقی مشتری

هنگامی که محصول یا فرآیند تولید متفاوت از آنچه که دارای تأییدیه جاریست، باشد؛ سازمان باید مجوز ارفاقی یا اجازه انحراف مشتری را قبل از فرآوری بیشتر کسب نموده باشد.
سازمان باید مجوز مشتری برای فرآوری بیشتر برای “استفاده به عنوان (کاربرد دیگر)” و تمایل به دوباره کاری محصولات نامنطبق کسب نموده باشد.
در صورت استفاده مجدد زیرمجموعه ها فرآیند تولید، استفاده مجدد اجزای فرعی باید به روشنی در مجوز ارفاقی یا اجازه انحراف مشتری ابلاغ شده باشد.

سازمان باید سابقه ی تاریخ انقضاء و یا مقدار مجاز تحت مجوز ارفاقی را حفظ کند.
سازمان همچنین باید از انطباق با مشخصات و الزامات اصلی یا جایگزینی از زمانی که مجوز منقضی می شود، اطمینان داشته باشد. مواد تحویل شده تحت مجوز ارفاقی باید به درستی در هر حامل حمل و نقل مشخص شده باشند.
این امر باید به همین شکل برای محصول خریداری شده به کار برده شود سازمان باید پیش از اظهار به مشتری، هر گونه درخواست را از تأمین کنندگان تایید نماید.

2-1-7-8کنترل محصول نامنطبق و فرآیند- مشخص شده توسط مشتری

سازمان باید با کنترل های مشخص شده ی قابل اجرای مشتری برای محصول (محصولات) برای محصولات نامنطبق را تکمیل نموده باشد.

3-1-7-8کنترل محصول مشکوک

سازمان باید از طبقه بندی و کنترل محصولات با وضعیت نامشخّص یا مشکوک به عنوان محصول نامنطبق اطمینان داشته باشد.
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تمام پرسنل تولید در رابطه مهارسازی محصول مشکوک و نامنطبق به طور مناسب آموزش دیده اند.

4-1-7-8کنترل محصول دوباره کاری شده

سازمان باید قبل از تصمیم به دوباره کاری اقلام، روش تجزیه و تحلیل ریسک (مانندFMEA) را برای ارزیابی ریسک در فرآیند دوباره کاری استفاده نماید.
چنانچه توسط مشتری الزام شده باشد، سازمان باید تأییدیه مشتری را قبل از شروع به دوباره کاری محصول کسب نموده باشد.

سازمان باید یک فرآیند مدون برای تأیید دوباره کاری مطابق با طرح کنترل یا سایر اطلاعات مدون مربوط به ارزیابی انطباق با مشخصات اصلی داشته باشد.
دستورالعمل جداسازی یا دوباره کاری قطعات ، از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیت ردیابی، باید در دسترس و مورد استفاده توسط پرسنل مربوطه باشد.
سازمان باید اطلاعات مستند در مورد وضعیت اقلام دوباره کاری شده شامل مقدار، تغییر وضعیت، تاریخ تغییر وضعیت، و اطلاعات ردیابی قابل اجرا را حفظ نماید.

5-1-7-8کنترل محصول تعمیرشده

سازمان باید قبل از تصمیم به تعمیر اقلام، روش تجزیه و تحلیل ریسک (مانندFMEA) را برای ارزیابی ریسک در فرآیند تعمیر استفاده نماید.
سازمان باید تأییدیه مشتری را قبل از شروع به تعمیر محصول کسب نموده باشد. سازمان باید یک فرآیند مدون برای تأیید تعمیر مطابق با طرح کنترل یا سایر اطلاعات مدون مربوطه داشته باشد.

دستورالعمل جداسازی یا تعمیر قطعات ، از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیت ردیابی، باید در دسترس و مورد استفاده توسط پرسنل مربوطه باشد.
سازمان باید مجوز مستند مجاز مشتری برای اجازه ی ارفاقی تعمیر محصولات را کسب نموده باشد. سازمان باید اطلاعات مستند در مورد وضعیت اقلام تعمیرشده شامل مقدار، تغییر وضعیت، تاریخ تغییر وضعیت، و اطلاعات ردیابی قابل اجرا را حفظ نماید.

6-1-7-8اطلاع رسانی به مشتری

در صورتی که اقلام نامنطبق ارسال شده باشند، سازمان بلافاصله باید مشتری (مشتریان) را مطلع سازد. در ارتباطات اولیه باید مستندات دقیق این رویداد پیگیری شده باشد.

7-1-7-8تغییر وضعیت عدم انطباق ها

سازمان باید یک فرآیند مدون برای تغییر وضعیت اقلام نامنطبق موضوع دوباره کاری یا تعمیر داشته باشد. برای محصولی که الزامات را برآورده نمی سازد، سازمان باید تصدیق نماید که اقلام اوراق شده قبل از امحاء غیر قابل استفاده تشخیص داده شده باشد.

سازمان نباید بدون تأییدیه قبلی، اقلام نامنطبق را برای خدمات یا استفاده های دیگر تخصیص دهد.

2-7-8سازمان باید اطلاعات مکتوب زیر را حفظ نماید:

الف شرح عدم انطباق؛
ب شرح اقدامات انجام شده؛
پ شرح هر نوع مجوز کسب شده؛
ت تعیین مقام تصمیم گیرنده در مورد از عدم انطباق.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد IATF، سازمان باید اقدامات مناسبی بر اساس ماهیت عدم انطباق و اثر آن بر انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید. این موضوع می بایست..

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد IATF
خروجی های نامنطبق استاندارد IATF
کنترل خروجی های نامنطبق استاندارد
کنترل محصول مشکوک
مجوز ارفاقی مشتری

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

تعاریف و واژگان استاندارد ایزو 10002 - businesstk.com

تعاریف و واژگان استاندارد ایزو 10002

تعاریف و واژگان استاندارد ایزو 10002   استاندارد ISO 10002 – رسیدگی به شکایات مشتری (ISO 10002:2014) امروزه در شرکت ها و...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 - https://businesstk.com/

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 نمایشگاه بین المللی در و پنجره استانبول2022 Eurasia Window Fair نمایشگاه در و پنجره...
سپاهان باتری - businesstk.com

سپاهان باتری – نسل جدید باتری خودرو در ایران

سپاهان باتری - نسل جدید باتری خودرو در ایران   سپاهان باتری - شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری سهامی خاص سپاهان باتری در...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian