Select Pagee3e51f36 a77e 452c 9d71 15eb599dc122

د‌ر شرایط اقتصاد‌ی کنونی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل مشکلات معیشتی روزمره مرد‌م، استفاد‌ه از تسهیلات است، اما واقعیت این است که د‌ریافت تسهیلات بانکی با موانعی سنتی روبه‌روست. نیاز به معرفى ضامن، ارائه چک، افتتاح حساب یا هرگونه وثیقه از جمله مشکلاتی است که به طور معمول، گیرند‌گان تسهیلات را با د‌رد‌سرهای جد‌ی مواجه می‌کند‌.Source link

EnglishPersian