Select Pagep18 01+copy

پس از آنکه برخی محافظان مزاحم، پارک پردیسان را در معرض خطر از دست رفتن بازدیدکنندگان قرار دادند، اینک نقش جهان اصفهان نیز محلی برای تجمع وسایل نقلیه و پارکینگ موتورها شده است.Source link

EnglishPersian