Select Page


گزارش شاخص جهانی نوآوری (GII) کشورها را از نظر نوآوری رده‌بندی می‌کند. این شاخص که به نوعی عملکرد نظام نوآوری کشورها را می‌سنجد، زیرشاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری را در کشورهای مختلف ارزیابی می‌کند. ارائه این گزارش از سال 2007 آغاز شده و ایران از سال 2011 در این رده‌بندی حضور داشته است. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، حضور ایران در این رده‌بندی با فراز و فرودهایی همراه بوده و در سال 2021 در بهترین جایگاه خود طی 11 سال قرار گرفته است.Source link

EnglishPersian