Select Page

پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF

پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF - businesstk.com

پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -9ارزیابی عملکرد

1-9پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی

1-1-9کلیات

سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف آنچه باید پایش و اندازه گیری شود؛

ب روش پایش، اندازه گیری، تجزیه وتحلیل و ارزیابی مورد نیاز برای اطمینان از اعتبار نتایج؛

پ زمان انجام پایش و اندازه گیری؛

ت زمانی که باید نتایج نظارت و اندازه گیری تجزیه و تحلیل و بررسی شوند؛ سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی نماید.

سازمان باید اطلاعات مکتوب مناسب را به عنوان شواهدی از نتایج حفظ نماید.

1-1-1-9پایش و اندازه گیری فرآیندهای تولید

سازمان باید مطالعات فرآیند تمامی فرآیندهای تولید جدید (از جمله مونتاژ یا توالی) را به منظور تصدیق قابلیت فرآیند و فراهم سازی ورودی های تکمیلی برای کنترل فرآیند، شامل موارد مربوط به مشخصات ویژه را به انجام رساند.

 

توجه برای برخی از فرآیندهای تولید، اثبات انطباق محصول از طریق قابلیت فرآیند امکان پذیر نیست. برای این فرآیندها، ممکن است روش های جایگزین مانند انطباق انباشته با مشخصات مورد استفاده قرار گیرد.

 

سازمان باید نتایج توانایی یا عملکرد فرآیند تولید که توسط مشتری مشخص شده است را به عنوان بخشی از الزامات فرآیند تأیید قطعه حفظ نماید. سازمان باید تصدیق نماید که نمودار جریان فرآیند، ،PFMEAو برنامه کنترل، ضمن پایبندی به موارد زیر، پیاده سازی شده است:

 

الف روش های اندازه گیری؛
ب طرح های نمونه برداری؛
پ معیارهای پذیرش؛
ت سوابق مقادیر واقعی اندازه گیری شده و (یا) نتایج آزمون داده های متغیر؛
ث برنامه های واکنش تشدید.

وقایع ویژه فرآیند، از قبیل تغییر ابزار یا تعمیر ماشین، باید ثبت شده باشد و به عنوان اطلاعات مستند حفظ شده باشد.
سازمان باید یک طرح واکنش بیان شده در برنامه ی کنترل را بنا نهاده و تاثیر آن بر تطابق با مشخصات مربوط به ویژگی هایی که از نظر آماری توانمند نیستند یا ناپایدار هستند، ارزیابی نموده باشد.

این برنامه های واکنش باید شامل محدودسازی محصول و حسب اقتضاء بازرسی 100درصد باشد.

یک برنامه اقدام اصلاحی باید توسط سازمان توسعه یافته و پیاده سازی شده باشد که شامل اقدامات ویژه، زمان بندی، و مسئولیت های تعیین شده برای حصول اطمینان از تبدیل به فرآیندهای پایدار و توانا به لحاظ آماری باشد.

برنامه ها باید با بازنگری شده باشند و حسب نیاز، توسط مشتری تایید شده باشند.

سازمان باید سوابق تاریخ های مؤثر تغییرات فرآیند را حفظ نماید.

2-1-1-9شناسایی ابزار آماری

سازمان باید استفاده مناسب از ابزارهای آماری را تعیین نماید. سازمان باید ابزارهای آماری مناسب را به عنوان بخشی از فرآیند طرح ریزی پیش هنگام کیفیت محصول (یا معادل آن) را تصدیق نماید

که در تجزیه و تحلیل ریسک طراحی (مانند DFMEA هنگامی که کاربرد داشته باشد، تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند مانندPFMEA) و طرح کنترل در نظر گرفته باشد.

3-1-1-9استفاده از مفاهیم آماری

مفاهیم آماری، مانند انحراف، کنترل (ثبات)، قابلیت فرآیند، و عواقب ناشی از تنظیم اضافی باید درک شده باشد و توسط کارکنان درگیر جمع آوری، تحلیل و مدیریت داده های آماری به کار گرفته شده باشد.

2-1-9رضایت مشتریان

سازمان باید تلقی مشتریان از سطح برآورده سازی نیازهایشان را پایش نماید. سازمان باید روش دستیابی، پایش و بازنگری این اطلاعات را تعیین نماید.

تبصره نمونه هایی از پایشِ تلقی مشتری می تواند نظرسنجی از مشتری، بازخورد مشتری در مورد محصولات و خدمات ارائه شده، ملاقات با مشتریان، تجزیه وتحلیل سهم بازار، شکایت ها، اخطارهای دوره ی گارانتی و گزارشات فروشنده باشد.

1-2-1-9رضایت مشتری-تکمیلی

رضایت مشتری از سازمان باید ضمن ارزیابی مستمر شاخص های عملکرد داخلی و خارجی برای اطمینان از انطباق مشخصات محصول و فرآیند، و سایر الزامات مشتری پایش شده باشد.

 

شاخص های عملکرد باید بر اساس شواهد عینی و شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن ها نمی شود:

الف عملکرد کیفی محصولات تحویل شده؛
ب اختلالات برای مشتری؛
پ بازگشت از عرصه ی مصرف، فراخوانی ها و گارانتی (در صورت کاربرد)؛
ت عملکرد تحویل زمان بندی شده (شامل وقوع کرایه اضافی حمل)؛
ث اطلاعیه های مشتری مربوط به مسائل کیفیت یا تحویل ، شامل وضعیت ویژه.

سازمان باید عملکرد فرآیندهای تولیدی را به منظور اثبات انطباق با الزامات مشتری برای محصول با کیفیت و کارایی فرآیند پایش نماید.
پایش باید شامل بازنگری داده های عملکردی مشتری، هنگامی که ارائه شده باشد، از جمله پورتال های آنلاین مشتریان و کارت های امتیازی مشتری باشد.

3-1-9تحلیل و ارزیابی

سازمان باید داده ها و اطلاعات مناسب و منتج از پایش و اندازه گیری را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید. نتایج تجزیه و تحلیل باید برای ارزیابی موارد زیر استفاده شود:

الف انطباق محصولات و خدمات؛
ب میزان رضایت مشتری؛
پ عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛
ت چگونگی پیاده سازی اثربخش طرح ریزی؛
ث اثربخشی اقدامات انجام شده برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها؛
د عملکرد تأمین کنندگان بیرونی؛
ذ نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها می تواند شامل روش های آماری باشد.

1-3-1-9اولویت بندی

روند در کیفیت و عملکرد عملیاتی باید با پیشرفت به سوی اهداف مقایسه شده و منجر به اقدام برای پشتیبانی اولویت بندی اقدامات بهبود رضایت مشتری شود.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF، سازمان باید موارد: الف آنچه باید پایش و اندازه گیری شود؛ ب روش پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی …

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF
پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی استاندارد
تحلیل و ارزیابی استاندارد IATF
فرآیندهای تولید
رضایت مشتری
تحلیل و ارزیابی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

ممیزی داخلی استاندارد IATF - businesstk.com

ممیزی داخلی استاندارد IATF

ممیزی داخلی استاندارد IATF استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016) امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA)

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA)

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA) نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA) در آلمان   • نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین...
شرکت یونیلیور ایران

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص

شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص شرکت یونیلیور ایران – ترویج زندگی پایا برای همه تاریخچه شرکت یونیلیور ایران شرکت یونیلیور ایران از...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian