Select Page


در مفهوم کلی، معمولا بین «مشتری وفادار» و «مشتری غیروفادار» طبق این معیار که «مشتری به خرید کردن از ما ادامه می‌دهد» یا «مشتری خرید کردن را متوقف می‌کند» تمایز قائل می‌‌‌شویم. در ظاهر این معیار منطقی به نظر می‌‌‌رسد، چون هر مشتری وفاداری همیشه یک مشتری ثابت است. اما هر مشتری ثابتی لزوما وفادار نیست؛ بین خریدار وفادار و خریداری که خرید خود را تکرار می‌کند، فرق وجود دارد. فرق آنها چیست؟ فرق آنها در انگیز‌‌‌ه‌‌‌های متفاوت برای ادامه خرید کردن از یک شرکت است. اگر بتوانیم این انگیزه‌‌‌ها را تشخیص دهیم، می‌توانیم بین وفاداری «کاذب» و وفاداری «واقعی» تمایز قائل شویم.Source link

EnglishPersian