Select Pageدر قسمت قبل گفتیم تیم‌ها بدون جلسات لانچ و ریلانچ (جلساتی که در ادامه به صورت دوره‌ای برگزار می‌شوند) مناسب، ناکارآمد می‌شوند؛ به‌ویژه تیم‌هایی که دورکار هستند. همچنین گفتیم چهار عامل اساسی کار تیمی که همه اعضا باید در مورد آنها توافق داشته باشند، عبارتند از: 1- اهداف مشترکی که تیم دنبال می‌کند 2- درک مشترک در مورد نقش‌ها،‌ وظایف و محدودیت‌های اعضا 3- درک مشترک از منابع موجود 4- هنجارهای مشترک برای مشخص شدن نحوه همکاری موثر اعضا. در این بخش، دو مورد اول را به تفصیل توضیح می‌دهیم و در بخش بعد به موارد سوم و چهارم می‌پردازیم.Source link

EnglishPersian