Select Pagep18 01+copy

همه‌‌گیری کرونا و اقدامات آنی در زمان بحران و مدیریت آن هشت درس مهم را به جهان آموخته که منجر به شناخت کامل نقاط ضعف و قوت روش کارها شده است و نشان داده مردم جهان برای نفع بیشتر نیازمند زندگی اجتماعی هستند. شورای جهانی سفر و گردشگری همکاری، هماهنگی و مشارکت برای آمادگی در برابر بحران را عوامل کلیدی و موثر در مدیریت بحران و بهبودی می‌‌داند و این سه عامل کلیدی را در میان هشت درسی که کرونا آموخته، گنجانده است.Source link

EnglishPersian