Select Page


بحران همه‌گیری و متعاقب آن حرکت به سمت مدل‌های کار ترکیبی، نیاز به مهارت‌های جدید نیروی کار را تسریع کرده است.58 درصد پاسخ‌‌دهندگان به نظرسنجی جهانی اخیر ما گفتند از زمان شروع همه‌گیری، از بین بردن شکاف‌های مهارتی به اولویت بالاتری تبدیل شده است و 69 درصد گفتند شرکت‌های آنها نسبت به قبل از بحران، در مهارت‌سازی بیشتری مشارکت می‌کنند. جالب اینکه رهبری و مدیریت دیگران، تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه مهارت‌هایی هستند که بیشترین اولویت را برای شرکت‌ها دارند. این نشان می‌دهد که سازمان‌ها علاوه بر اینکه می‌خواهند کارمند‌محورتر باشند، همچنان با روش‌های جدید کار که پاندمی به آنها تحمیل کرده است، دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین راستا شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بر توسعه مهارت‌های عاطفی اجتماعی و مهارت‌های شناختی پیشرفته متمرکز شده‌اند. مهارت‌هایی که شرکت‌ها در اولویت قرار داده‌اند تا از طریق مهارت‌آموزی به آنها بپردازند، عبارتند از: مهارت‌های اجتماعی و عاطفی‌، مهارت‌های شناختی پیشرفته ومهارت‌های تکنولوژیک.Source link

EnglishPersian