Select Page


وظیفه پیاده‌سازی نوآوری در سطوح مختلف سازمان و بسترسازی برای آن بر عهده مدیریت ارشد سازمان و در راس آن شخص مدیرعامل است و نمی‌توان این مسوولیت را به دیگران تفویض کرد. با این همه، باید این را هم دانست که اجرای هرگونه برنامه نوآورانه‌ای در سازمان نیازمند همکاری و مشارکت همه‌جانبه کارکنان است و بدون حضور فعال و مستمر تمامی کارکنان در فرآیند نوآوری سازمانی هرگونه برنامه‌ریزی و اقدامی از سوی مدیریت ارشد سازمان راه به جایی نخواهد برد.Source link

EnglishPersian