Select Page

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF - businesstk.com

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

5-3- نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

مدیر ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات نقش های مربوطه اختصاص و انتقال یافته و در درون سازمان درک شده است.

مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیارات مربوط به موارد زیر اختصاص دهد:

الف- کسب اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللی؛
ب- حصول اطمینان از ارائه خروجیهای مورد انتظار توسط فرآیندها؛

پ- گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت های بهبود ( 1-10را ببینید) به ویژه برای مدیر ارشد
ت- کسب اطمینان از ارتقاء مشتری محوری در سراسر سازمان؛

ث- کسب اطمینان از حفظ هماهنگی سیستم مدیریت کیفیت، هنگام طرح ریزی و پیاده سازی تغییرات.

5-3-1- نقش ها، مسئولیت ها، و اختیارات سازمانی – تکمیلی

مدیریت ارشد باید پرسنل دارای مسئولیت و اختیار را به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات مشتری اختصاص دهد. این تخصیص باید مدون شده باشد.
این امر شامل انتخاب مشخصات ویژه، تعیین اهداف کیفیت و آموزش های مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، طراحی و توسعه محصولات، تجزیه و تحلیل ظرفیت، اطلاعات لجستیکی، کارت امتیازی مشتری، و پورتال مشتری می باشد؛
اما محدود به آن ها نمی شود.

5-3-2- مسئولیت و اختیار مربوط به الزامات محصول و اقدامات اصلاحی

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که:
الف- پرسنل مسئول برای انطباق با الزامات محصول دارای اختیار توقف ارسال و توقف تولید برای اصلاح مشکلات کیفی هستند.

توجه مبتنی بر طراحی فرآیند در برخی از صنایع، ممکن است جلوگیری بلافاصله از تولید امکان پذیر نباشد. در چنین مواردی، انباشته ی تأثیرپذیرفته باید محافظت شده و از ارسال برای مشتری پیشگیری شده باشد.

ب- پرسنل دارای اختیار و مسئولیت برای اقدام اصلاحی باید به سرعت از محصولات یا فرآیندهابی که با الزامات مطابقت ندارد آگاهی یابند،
تا اطمینان حاصل شود که محصول نامنطبق برای مشتری ارسال نشده و تمامی محصول احتمالاً نامنطبق شناسایی شده و محافظت شده اند؛

پ- فعالیت های تولیدی در تمام شیفت ها با پرسنل متصدی، یا مسئولیت واگذار شده برای ایشان تکمیل شده اند و انطباق با الزامات اطمینان بخش است.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF مدیر ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات نقش های مربوطه اختصاص و انتقال یافته و در درون…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF
مسئولیت ها و اختیارات در استاندارد IATF
اختیارات در استاندارد IATF
نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی
مسئولیت ها، و اختیارات سازمانی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF - businesstk.com

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF

طرح ریزی و کنترل اجرایی استاندارد IATF استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016) امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA)

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA)

نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA) نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین (IFA) در آلمان   • نمایشگاه لوازم الکترونیکی برلین...
شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته - https://businesstk.com/

شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته

شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته شرکت ناب استیل – تحقق اصول تئوری ناب شرکت گروه صنعتی ناب استیل سهامی خاص تعداد کارکنان...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian