Select Page

منابع در استاندارد IATF

منابع در استاندارد IATF - businesstk.com

منابع در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -7پشتیبانی

1-7منابع

1-1-7کلیات

سازمان باید منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نماید.
سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد:

الف- قابلیت ها و محدودیت های منابع موجود داخلی؛
ب- نیازمندی هایی که باید از تأمین کنندگان بیرونی به دست آید.

2-1-7کارکنان

سازمان باید کارکنان مورد نیاز برای اجرای اثربخش سیستم مدیریت کیفیت، و پیاده سازی و کنترل فرآیندهای آن را تعیین و فراهم نماید.

3-1-7زیرساخت

سازمان باید زیرساخت های لازم برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات خود را تعیین، فراهم و حفظ نماید.

تبصره زیرساخت می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- ساختمان ها و تأسیسات مربوطه؛
ب- تجهیزات، شامل سخت افزار و نرم افزار؛

ت- منابع حمل و نقل؛
ث- فنآوری اطلاعات و ارتباطات.

1-3-1-7طرح ریزی کارخانه، تاسیسات و تجهیزات

سازمان باید از یک رویکرد چندانتظامی شامل شناسایی ریسک و روش های کاهش ریسک را برای توسعه و بهبود طرح کارخانه، تأسیسات، و تجهیزات استفاده نماید. در طراحی جانمایی کارخانه، سازمان باید:

 

الف- جریان مواد، جابجایی مواد، و استفاده ی ارزش افزا از فضای پای کار شامل کنترل محصول نامنطبق را بهینه سازی نماید،
و
ب- حسب کاربرد، جریان مواد هموار را تسهیل نماید.

روش های ارزیابی امکان سنجی تولید برای محصول جدید و یا عملیات جدید باید توسعه داده شده و پیاده سازی شده باشند. ارزیابی امکان سنجی تولید باید شامل طرح ریزی ظرفیت باشد.

این روش ها همچنین باید قابل استفاده برای ارزیابی تغییرات پیشنهادی در فعالیت های جاری باشد.

سازمان باید اثربخشی فرآیند را، شامل ارزیابی مجدد ریسک های مرتبط، در لحاظ هر حالت تغییر در زمان تأیید فرآیند، نگهداری طرح کنترل (بخش 1-1-5-8را ببینید) و تصدیق تنظیم راه اندازی (بخش 3-1-5-8را ببینید) حفظ نماید.

 

ارزیابی امکان سنجی تولید و ارزیابی طرح ریزی ظرفیت باید ورودی به بازنگری مدیریت (ایزو 9001را ببینید، بخش 3-9) باشد.

 

توجه 1- این الزامات بایستی شامل استفاده از اصول تولید ناب باشد.
توجه 2- در صورت کاربرد، این الزامات بایستی برای فعالیت های در-محل تأمین کنندگان به کار برده شود.

4-1-7محیط اجرای فرآیندها

 

سازمان باید محیط لازم برای بهره برداری از فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات را تعیین، فراهم و حفظ نماید. تبصره یک محیط مناسب می تواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی، مانند:

الف- اجتماعی (مانند بدون تبعیض، آرام، غیرتهاجمی)؛
ب- روانی (مانند کم استرس، پیشگیری کننده از فرسودگی شغلی، عاطفی)؛
پ- فیزیکی (مانند دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، سروصدا).

 

این عوامل می تواند به نحو قابل ملاحظه ای وابسته به نوع محصولات و خدمات ارائه شده متفاوت باشد.

 

توجه صدور گواهینامه ی شخص ثالث برای (ایزو 45001یا معادل آن) به رسمیت شناخته شده، که ممکن است برای اثبات انطباق سازمان با جنبه های ایمنی پرسنل با این الزامات استفاده شود.

 

4-1-7محیط اجرای فرآیندها-تکمیلی

سازمان باید شرایط را در حالت نظم، پاکیزگی، و تعمیر سازگار با الزامات محصول و فرآیند تولید حفظ نماید.

5-1-7منابع پایش و اندازه گیری

1-5-1-7کلیات

سازمان باید منابع مورد نیاز برای اطمینان از اعتبار و قابل اعتمادبودن نتایجی که هنگام پایش یا اندازه گیری انطباق محصولات و خدمات استفاده می شوند را تعیین و فراهم نماید.

سازمان باید اطمینان داشته باشد که منابع ارائه شده:

الف- برای نوع خاصی از فعالیت های پایش و اندازه گیری که در حال انجام است، مناسب هستند.
ب- به منظور اطمینان از تداوم تناسب با کاربردشان حفظ می شوند.

 

سازمان باید اطلاعات مکتوب مناسبی را به عنوان شواهدی از تناسب منابع پایش و اندازه گیری با اهداف حفظ نماید.

1-1-5-1-7تجزیه و تحلیلی سیستم اندازه گیری

مطالعات آماری باید برای تجزیه و تحلیل انحراف در نتایج حاصل از هر نوع بازرسی، اندازه گیری، و سیستم تجهیزات آزمون مشخص شده در طرح کنترل انجام شود.

روش های تحلیلی و معیارهای پذیرش مورد استفاده باید با آنچه که در مرجع راهنمای تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری مطابقت داشته باشد.

سایر روش های تحلیلی و معیارهای پذیرش، در صورتی که توسط مشتری تایید شده باشد، ممکن است استفاده شود.

سوابق پذیرش مشتری برای روش های جایگزین باید همراه با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری جایگزین حفظ شده باشد.(بخش 1-1-1-9را ببینید)

توجه اولویت بندی مطالعات MSAبایستی متمرکز بر مشخصات بحرانی یا ویژه ی محصول یا فرآیند باشد.

2-5-1-7قابلیت ردیابی اندازه گیری

هنگامی که قابلیت ردیابی اندازه گیری الزام شده یا به عنوان بخشی ضروری از اعتمادپذیری تتایج اندازه گیری توسط سازمان طرح شده باشد، تجهیزات اندازه گیری باید:

الف- در فواصل زمانی مشخص، یا قبل از استفاده بر مبنای استانداردهای قابل ردیابی به استانداردهای اندازه گیری بین المللی یا ملی؛

مورد کالیبراسیون یا تصدیق، یا هر دو مورد، قرارگیرند. هنگامی که هیچ استانداردی موجود نباشد، مبنای استفاده شده برای کالیبراسیون یا تصدیق باید به عنوان اطلاعات مکتوب حفظ شوند؛

 

ب- به لحاظ تعیین وضعیتشان قابل شناسایی باشند؛

 

پ- در برابر تنظیمات، آسیب یا خرابی منجر به بی اعتباری وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازه گیری های آتی حفاظت شده باشند.

سازمان باید هنگامی که تجهیزات اندازه گیری برای مقاصد پیش بینی شده نامناسب تشخیص داده شوند، تأثیر پذیری نامطلوب اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی را تعیین نموده، و باید اقدامات مقتضی را حسب نیاز اتخاذ نماید.

توجه یک شماره یا شناسه ی دیگر قابل ردیابی به سوابق کالیبراسیون ابزار انتظار از الزامات ایزو 9001ویرایش 2015را برآورده می سازد.

1-2-5-1-7سوابق کالیبراسیون/تصدیق

سازمان باید یک فرآیند مدون برای مدیریت سوابق کالیبراسیون/ تصدیق داشته باشد.

سوابق فعالیت های کالیبراسیون/ تصدیق برای تمامی ابزار اندازه گیری، بازرسی و آزمون (از جمله تجهیزات متعلق به کارکنان مرتبط برای اندازه گیری، تجهیزات متعلق به مشتری ،

و یا تجهیزات در محل متعلق به تأمین کننده) مورد نیاز برای فراهم سازی شواهدی از انطباق با الزامات داخلی، مقرراتی و قانونی و الزامات تعریف شده ی مشتری باید حفظ شود.

سازمان باید تضمین نماید که فعالیت های کالیبراسیون/ تصدیق و سوابق شامل جزئیات زیر می باشد:

 

الف- تجدیدنظر تغییرات مهندسی که بر سیستم های اندازه گیری تأثیرگذار هستند؛
ب- هر گونه قرائت خارج از مشخصات برداشت شده ضمن کالیبراسیون/ تصدیق؛

 

پ- یک ارزیابی از خطر استفاده مورد نظر از کالا ناشی از شرایط خارج از مشخصات؛

ت- هنگامی که یک بخش از تجهیزات اندازه گیری و آزمون خارج از کالیبراسیون تشخیص داده شود

یا در فاصله ی زمانی برنامه ریزی شده ی تصدیق یا کالیبراسیون یا در زمان استفاده از آن آسیب دیده باشد، باید اطلاعات مدون از میزان اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی انجام شده با این بخش از تجهیزات اندازه گیری
و آزمون شامل تاریخ آخرین کالیبراسیون استاندارد مرتبط و تاریخ مقتضی آتی گزارش کالیبراسیون؛ حفظ شود.
ث- اطلاع رسانی به مشتری چنانچه محصول یا مواد مشکوک ارسال شده باشد.
د- بیانیه ی انطباق با مشخصات پس از کالیبراسیون/ تصدیق

 

ذ- تصدیق اینکه ویرایش نرم افزار مورد استفاده برای کنترل محصول و فرآیند عنوان مشخص شده است؛

 

ر- سوابق فعالیت های کالیبراسیون و نگهداری برای تمامی اندازه گیری ها (شامل تجهیزات متعلق به کارکنان، تجهیزات متعلق به مشتری، یا تجهیزات در محل متعلق به تأمین کننده)؛

 

ز- تصدیق نرم افزار مرتبط با تولید استفاده شده برای کنترل محصول و فرآیند (شامل نرم افزار نصب شده بر روی تجهیزات متعلق به کارکنان، تجهیزات متعلق به مشتری ، یا تجهیزات در محل متعلق به تأمین کننده)؛

 

3-5-1-7الزامات آزمایشگاه

1-3-5-1-7آزمایشگاه داخلی

تسهیلات یک آزمایشگاه داخلی سازمان باید یک دامنه ی تعریف شده شامل توانایی برای فراهم آوری خدمات بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون مورد نیاز داشته باشد.

دامنه ی آزمایشگاه باید در مستندات سیستم مدیریت کیفیت گنجانده شده باشد. آزمایشگاه باید الزامات برای موارد زیر را، به عنوان حداقل، مشخص و پیاده سازی نموده باشد:

 

الف- کفایت روش های اجرایی فنّی آزمایشگاه؛
ب- صلاحیت پرسنل آزمایشگاهی؛
پ- آزمون محصول؛

ت- توانایی انجام صحیح این خدمات، قابل ردیابی به استاندارد فرآیند مربوطه (مانند ،EN ،ASTMو غیره) هنگامی که هیچ استاندارد (استانداردهای) ملی یا بین المللی در دسترس نباشد،

سازمان باید روشی به منظور تصدیق قابلیت سیستم اندازه گیری تعریف و پیاده سازی نماید.

ث- الزامات مشتری، در صورت وجود؛
د- بازنگری سوابق مرتبط.

توجه ممکن است اعتباردهی رسمی شخص ثالث) ISO/IEC 17025یا معادل آن( برای اثبات انطباق آزمایشگاه داخل سازمان با این الزام استفاده شده باشد.

2-3-5-1-7آزمایشگاه خارجی

تسهیلات آزمایشگاه خارجی/ تجاری/ مستقل برای بازرسی، آزمون، یا خدمات کالیبراسیون مورد استفاده توسط سازمان باید یک دامنه ی آزمایشگاهی تعریف شده شامل توانایی انجام بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون مورد نیاز داشته باشد:

 

آزمایشگاه باید با ISO/IEC 17025یا معادل ملی آن و شامل بازرسی، آزمون، یا خدمات کالیبراسیون مربوطه در دامنه ی مجوز رسمی (گواهینامه) گواهی شده باشد؛

گواهی کالیبراسیون یا گزارش آزمون باید شامل علامت از یک طرف مجاز رسمی ملی باشد؛ یا باید شواهدی دال بر قابل قبول بودن آزمایشگاه خارجی از طرف مشتری وجود داشته باشد.

توجه شواهد مشابه ممکن است در ارزیابی مشتری نشان داده شده باشد، به عنوان مثال، ارزیابی طرف دوم مورد تأیید مشتری که آزمایشگاه مفاد استاندارد ISO/IEC 17025یا معادل ملی آن را برآورده می سازد.

ارزیابی طرف دوم ممکن است توسط سازمان سنجش آزمایشگاهی با استفاده از روش ارزیابی مورد تأیید مشتری انجام شده باشد.

هنگامی که یک آزمایشگاه واجد شرایط برای بخشی از تجهیزات در دسترس نباشد، خدمات کالیبراسیون ممکن است توسط تولیدکننده ی تجهیزات انجام شود.

در چنین مواردی، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که شرایط ذکر شده در بخش 7،1،5،3،1برآورده شده اند.
استفاده از خدمات کالیبراسیون، به غیر از آزمایشگاه های واجد شرایط (یا پذیرفته شده از طرف مشتری)، در صورت لزوم، ممکن است موضوع تأیید مقررات دولتی باشد.

 

6-1-7دانش سازمانی

سازمان باید دانش لازم برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات را تعیین نماید. این دانش باید حفظ شده و بر حسب نیاز در دسترس باشد.

هنگام رسیدگی به نیازمندی ها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید به دانش فعلی توجه داشته و چگونگی دستیابی یا دسترسی به دانش بیشتر و به روزآوری های مورد نیاز را تعیین نماید.

 

تبصره 1- دانش سازمانی، دانش ویژه ی سازمان بوده و حاصل تجربه است. دانش سازمان اطلاعاتی است که برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده شده و اشتراک گذاری می شود.

 

تبصره 2- دانش سازمانی می تواند مبتنی بر موارد زیر باشد:

 

الف- منابع داخلی (مانند مالکیت معنوی؛ دانش حاصل از تجربیات، درس های آموخته شده از شکست ها و پروژه های ناموفق؛ تبدیل و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات غیرمکتوب؛ نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها، محصولات و خدمات)؛
ب- منابع خارجی (مانند استانداردها؛ منابع دانشگاهی؛ کنفرانس ها؛ دانش جمع آوری شده از مشتریان یا تأمین کنندگان بیرونی)

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016، توسعه یافته ی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است و استانداردی تخصصی ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو می باشد که به صورت…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
استاندارد IATF
استاندارد IATF 16949
استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016
IATF 16949
IATF 16949:2016

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

کاربرد حسابداری مدیریت

کاربرد حسابداری مدیریت برای سازمان ها و شرکت ها

کاربرد حسابداری مدیریت برای سازمان ها و شرکت ها حسابداری مدیریت در عین حال که بر روی عملیات داخلی سازمان و شرکت تمرکز دارد،...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول

نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا استانبول نمایشگاه بین المللی خودرو استانبول مربوط به چه شرکت...
سرمایه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی آذر 1401 - businesstk.com

سرمایه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی آذر 1401

سرمایه شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی آذر 1401 افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی 17 آذر 1401 اطلاعیه...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian