Select Page

منابع استاندارد ISO 9001

منابع استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

منابع استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

7پشتیبانی

1-7منابع

1-1-7کلیات

سازمان باید منابع لازم را جهت ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نماید.سازمان باید موارد زیر را در نظربگیرد:

الف) قابلیت ها و محدودیت های منابع داخلی موجود
ب) چه نیازمندی هایی از تامین کنندگان برون سازمانی تامین شود

2-1-7کارکنان

سازمان باید افراد لازم را جهت استقرار اثربخش سیستم مدیریت کیفیت خود و اجرا و کنترل فرآیندهای آن، تعیین و فراهم نماید.

3-1-7زیرساخت ها

سازمان باید زیرساخت لازم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات خود را تعیین، فراهم و نگهداری نماید.

یادآوری: زیرساخت می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) ساختمان ها و تاسیسات مرتبط

ب) تجهیزات از جمله سخت افزارها و نرم افزارها

ج) منابع حمل نقل
د) فناوری اطلاعات و ارتباطات

4-1-7محیط اجرای فرآیندها

سازمان باید زیرساخت لازم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات خود را تعیین، فراهم و نگهداری نماید.

یادآوری: یک محیط مناسب می تواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی مانند موارد باشد:

الف) عوامل اجتماعی (به عنوان مثال تبعیض، آرام، غیرتهاجمی)

ب) عوامل روانی (به عنوان مثال استرس کاهنده، پیشگیری از خستگی و حفاظت کننده از نظر احساسی)

ج)عوامل فیزیکی (به عنوان مثال دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، صدا)

این عوامل بسته به محصولات و خدماتی که ارائه می شوند، می توانند متفاوت باشند.

5-1-7منابع پایش و اندازه گیری

1-5-1-7کلیات

هنگامی که پایش و اندازه گیری به منظور تصدیق انطباق محصولات و خدمات با الزامات مشخص شده استفاده می شود، سازمان باید منابع لازم جهت حصول اطمینان از دستیابی به نتایج معتبر و قابل اعتماد را تعیین و فراهم نماید.

سازمان باید اطمینان یابد که منابع فراهم شده:

الف) برای آن نوع مشخصی از فعالیت های پایش و اندازه گیری که در حال انجام است مناسب می باشند.

ب) جهت اطمینان از تداوم تناسب آن ها با مقاصدشان، نگهداری می شوند.

سازمان باید اطلاعات مستند مناسبی را به عنوان شواهدی از تناسب منابع پایش و اندازه گیری، حفظ نماید.

2-5-1-7قابلیت ردیابی اندازه گیری

هنگامی که قابلیت ردیابی یک الزام باشد یا توسط سازمان به عنوان یک بخش اساسی از کسب اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در نظر گرفته شده است، تجهیزات اندازه گیری باید:

الف) در فواصل زمانی مشخص یا قبل از استفاده، با استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی به استانداردهای اندازه گیری بین المللی یا ملی، کالیبره یا تصدیق شوند، هنگامی که چنین استانداردهایی وجود نداشته باشند،
مبنای استفاده شده جهت کالیبراسیون یا تصدیق، باید به صورت اطلاعات مستند، حفظ شود.

ب) جهت تعیین وضعیت آن ها شناسایی شوند

ج) در مقابل تنظیمات، آسیب یا خرابی که وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازه گیری های پس از آن را نامعتبر می کند، محافظت شوند.

هنگامی که مشخص شود تجهیز اندازه گیری، برای کاربرد مورد نظر نامناسب است، سازمان باید اعتبار نتایج اندازه گیری های قبلی که به نحو نامطلوبی تحت تاثیر هستند را تعیین نماید و باید در صورت لزوم اقدام مناسب انجام دهد.

6-1-7دانش سازمانی

سازمان باید دانش لازم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات را تعیین نماید. این دانش باید نگهداری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد.

هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی به دست آوردن و یا دسترسی به دانش اضافی لازم و به هنگام سازی مورد نیاز را تعیین نماید.

یادآوری :1دانش سازمانی، دانشی است که خاص همان سازمان بوده و معمولا از طریق تجربه به دست می آید.این دانش، اطلاعاتی است که به منظور دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته و به اشتراک گذاشته می شود.

یادآوری :2دانش سازمانی می تواند مبتنی بر موارد زیر باشد:

الف) منابع درون سازمانی
(به عنوان مثال: سرمایه فکری، مطالب فراگرفته شده از طریق تجربه، آموخته های حاصل از شکست ها و پروژه های موفق، ثبت و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های مستند نشده، نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها، محصولات و خدمات)
ب) منابع برون سازمانی
(به عنوان مثال : استانداردها، دانشگاه ها، اجلاس ها، دانش جمع آوری شده از مشتریان یا تامین
کنندگان برون سازمانی)

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

منابع استاندارد ISO 9001، سازمان باید منابع لازم را جهت ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نماید.سازمان باید موارد…

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

منابع استاندارد ISO 9001
منابع استاندارد ISO
منابع استاندارد
پشتیبانی استاندارد ISO 9001
زیرساخت ها

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

محیط کار ترکیبی و آزاد

محیط کار ترکیبی و آزاد با سه مرحله

محیط کار ترکیبی و آزاد با سه مرحله سه گام تا ایجاد یک محیط کار ترکیبی و آزاد مترجم مریم مرادخانيمنبع HBRمنبع دنیای اقتصاد از...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲

نمایشگاه تاسیسات کوالالامپور(REVAC) ۲۰۲۲ نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع کوالالامپور (REVAC) ۲۰۲۲ نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع...
وین تک - پنجره یک - businesstk.com

وین تک – پنجره یک

وین تک - پنجره یک وین تک - شرکت صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین سهامی خاص وین تک – WINTECH کارخانجات خود را در ایران و سایر کشورها...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian