Select Page

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-9ممیزی داخلی

1-2-9سازمان باید برای تهیه اطلاعات، ممیزی های داخلی را در فواصل طرح ریزی شده اجرا نماید، که آیا سیستم مدیریت کیفیت

الف) با موارد زیر انطباق دارد:
1. الزامات خود سازمان در خصوص سیستم مدیریت کیفیت آن
2. الزامات این استاندارد بین المللی

ب) به گونه ای اثربخش استقرار و نگهداری می شود.

2-2-9سازمان باید:

الف) برنامه یا برنامه های ممیزی، شامل تواتر، روش ها، مسئولیت ها، الزامات طرح ریزی شده و گزارش دهی را طرح ریزی، ایجاد، استقرار و نگهداری نماید که باید اهمیت فرآیندهای مربوطه، تغییرات تاثیرگذار بر سازمان و نتایج ممیزی های قبلی را در نظر بگیرد.

ب) معیارهای ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف نماید.

ج) به منظور حصول اطمینان از واقع بینی و بی طرفی فرآیند ممیزی، ممیزین را انتخاب و ممیزی ها را اجرا نماید.

د) اطمینان حاصل نماید که نتایج ممیزی ها به مدیریت مربوطه گزارش می شوند.

ه) اصلاحات و اقدام اصلاحی مناسب را بدون تاخیر بی مورد انجام دهد.

و) اطلاعات مستندی را به عنوان شواهدی از اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی، حفظ نماید.

یادآوری: برای راهنمایی به استاندارد ISO19011مراجعه نمایید.

متن کامل استاندارد ISO 9001

0 کلیات استاندارد ISO 9001

1-0اصول مدیریت کیفیت

2-0رویکرد فرآیندی

1-2-0کلیات
2-2-0چرخه طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام
3-2-0تفکر مبتنی بر ریسک

4-0ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

1دامنه کاربرد

2مراجع الزامی

3واژگان و تعاریف
4محیط سازمان
1-4درک سازمان و محیط آن
2-4درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
3-4تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
4-4سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

5رهبری

1-5رهبری و تعهد
2-5خط مشی
3-5نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

6طرح ریزی

1-6اقدامات مربوط به ریسک ها و فرصت ها
2-6اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها
3-6طرح ریزی تغییرات

7پشتیبانی

1-7منابع
2-7شایستگی
3-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطلاعات مستند
8عملیات
1-8طرح ریزی و کنترل عملیات
2-8الزامات محصولات و خدمات
3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات
4-8کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی
5-8تولید و ارائه خدمات
6-8ترخیص محصولات و خدمات
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
9ارزیابی عملکرد
1-9پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
2-9ممیزی داخلی
3-9بازنگری مدیریت
10بهبود
1-10کلیات
2-10عدم انطباق و اقدام اصلاحی
3-10بهبود مستمر

 

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001 ، سازمان باید برای تهیه اطلاعات، ممیزی های داخلی را در فواصل طرح ریزی شده اجرا نماید، که آیا سیستم مدیریت کیفیت الف) با موارد…

 

منبع:

International Organization for Standardization

 

Keywords:

ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001
ممیزی داخلی استاندارد
ممیزی داخلی استاندارد ISO
ممیزی داخلی ISO 9001
ممیزی داخلی

بسته‌های سازمانی آجیل و خشکبار جاوید - businesstk.com
تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949 - businesstk.com

تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949

تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IATF 16949 استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016) امروزه در شرکت ها و کسب...
بسته‌های سازمانی آجیل و خشکبار جاوید - businesstk.com
نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو(Automatica expo)۲۰۲۳

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو(Automatica expo)۲۰۲۳ نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو (Automatica expo)...
مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian