Select Page

ممیزی داخلی استاندارد IATF

ممیزی داخلی استاندارد IATF - businesstk.com

ممیزی داخلی استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-9ممیزی داخلی

1-2-9سازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل طرح ریزی شده، به منظور ارائه اطلاعات در مورد وضعیت سیستم مدیریت کیفیت در موارد زیر اجرا نماید:

الف انطباق با:
1) الزامات سازمان در مورد سیستم مدیریت کیفیت؛
2) الزامات این استاندارد بین المللی؛

ب پیاده سازی و حفاظت اثربخش.

2-2-9سازمان باید:

الف برنامه/ برنامه های ممیزی از جمله تواتر، روش ها، مسئولیت ها، الزامات طرح ریزی و گزارش دهی، که باید با توجه به اهمیت این فرآیندها، تغییرات موثر در سازمان، و نتایج حاصل از قبلی ممیزی اتخاذ شوند؛ را طرح ریزی، ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نماید؛

ب معیارها و دامنه ممیزی را تعیین نماید؛

پ به منظور کسب اطمینان از واقعی بودن و بی طرفی فرآیند ممیزی؛ ممیزین را انتخاب و ممیزی را هدایت نماید؛

پ از گزارش نتایج ممیزی ها برای مدیریت اطمینان کسب نماید؛

ت اصلاحات و اقدامات اصلاحی را بدون تأخیر اتخاذ نماید؛

ث اطلاعات مکتوب نتایج ممیزی را به عنوان شواهدی از پیاده سازی برنامه ی ممیزی حفظ نماید.

1-2-2-9برنامه ممیزی داخلی

سازمان باید یک فرآیند ممیزی داخلی مدون داشته باشد. فرآیند باید شامل توسعه و پیاده سازی یک برنامه ممیزی داخلی باشد که کل سیستم مدیریت کیفیت شامل ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت ، ممیزی های فرآیند تولید و ممیزی های محصول را پوشش داده باشد.

برنامه ممیزی باید بر اساس ریسک، روند عملکرد داخلی و خارجی، و وخامت فرآیند (فرآیندها) اولویت بندی شده باشد.

در مواردی که سازمان مسئول توسعه ی نرم افزار باشد، سازمان باید ارزیابی قابلیت توسعه ی نرم افزار را در برنامه ی ممیزی داخلی خود در نظرگرفته باشد.

تواتر ممیزی باید بازنگری شده باشد و حسب اقتضاء بر اساس وقوع تغییرات فرآیند، عدم انطباق های داخلی و خارجی، و (یا) شکایت مشتری تنظیم شده باشد.
اثربخشی برنامه ممیزی باید به عنوان بخشی از بازنگری مدیریت، بازنگری شده باشد.

2-2-2-9ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید تمامی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت را در بیش از دوره ی سه ساله ی تقویمی، مبتنی بر یک برنامه ی سالانه، با استفاده از رویکرد فرآیندی به منظور بررسی انطباق با این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، ممیزی نماید.
ضمن این ممیزی، سازمان باید نمونه هایی از الزامات خاص مشتری را برای پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه سازی نماید.

3-2-2-9ممیزی فرآیند ساخت

سازمان باید تمامی فرآیندهای تولیدی را در بیش از دوره ی سه ساله ی تقویمی، به منظور تعیین اثربخشی و کارایی آن ها، با استفاده از روش خاص الزام شده ی مشتری برای ممیزی فرآیند، ممیزی نماید.
هنگامی که توسط مشتری تعریف نشده باشد، سازمان باید روشی را که مورد استفاده قرار گرفته است را تعیین نماید.

در هر یک از طرح ممیزی های فردی، هر فرآیند تولید باید در تمام شیفت آن رخ می دهد، از جمله نمونه برداری مناسب از تحویل شیفت حسابرسی.
ممیزی فرآیند تولید باید شامل یک ممیزی از اجرای مؤثر تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند (مانند ،PFMEA) طرح کنترل و مدارک مرتبط باشد.

4-2-2-9ممیزی محصول

سازمان باید محصولات را با استفاده از روش خاص الزام شده ی مشتری در مراحل مناسب تولید و تحویل، و به منظور تصدیق انطباق با الزامات مشخص شده ممیزی نماید.
هنگامی که توسط مشتری تعریف نشده باشد، سازمان باید روشی را که مورد استفاده قرار گرفته است را تعیین نماید.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
ممیزی داخلی استاندارد IATF، سازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل طرح ریزی شده، به منظور ارائه اطلاعات در مورد وضعیت سیستم مدیریت کیفیت در موارد…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

ممیزی داخلی استاندارد IATF
ممیزی داخلی استاندارد
ممیزی داخلی
برنامه ممیزی داخلی
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید و نقش ساختار سازمان در مدیریت تکوین صنایع خودروسازی

توسعه محصول جدید توسعه محصول جدید و نقش حوزه های سازمانی در مدیریت تکوین محصول جدید (با رویکرد صنایع خودروسازی ایران)  ...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه اتومکانیکا دبی

نمایشگاه اتومکانیکا دبی (Automechanika Dubai)

نمایشگاه اتومکانیکا دبی (Automechanika Dubai) نمایشگاه اتومکانیکا دبی (Automechanika Dubai) 2022   نمایشگاه اتومکانیکا دبی...
شرکت ملی صنایع مس ایران - businesstk.com

افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 13 آذر 1401

افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 13 آذر 1401 اطلاعیه شماره 966132 کدال پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian