Select Page


در نظامات حاکمیت شرکتی، این تکلیف برای شرکت‌های بورسی وجود دارد که درصد مشخصی از اعضای هیات‌مدیره، «عضو مستقل» باشند. این الزام عمدتا بر مبنای ضرورت رعایت منصفانه منافع همه ذی‌نفعان در تصمیمات مدیریتی شرکت و نیز حفاظت از صلاحیت تشخیصی مدیر بنا شده است. شناخت مفهوم استقلال مدیر و مصادیق عدم استقلال ضروری است زیرا صرفا شخصی می‌تواند نامزد عضویت در هیات‌مدیره به عنوان «مدیر مستقل» باشد که استقلال وی بر اساس مفهوم، شرایط و تشریفات مشخصی احراز شود.Source link

EnglishPersian