Select Page

درباره ما

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

 مسئولیت اجتماعی شرکت‌ افق پویان توسعه در پیوند با مسئولیت در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از موضوعات اقتصادی و مالی فراتر می‌رود و در تعریفی روشن‌تر این گونه بیان شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت، فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان می‌باشد».

پیشنهاد ما

خدمات مشاوره

عارضه‌یابی

خدمات مشاوره

ساختار سازمانی

خدمات مشاوره

توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره

مدیریت برند

خدمات مشاوره

مدیریت نوآوری

خدمات مشاوره

مدیریت محصول

خدمات مشاوره

خرید، ادغام و مشارکت(M&A)

خدمات مشاوره

قیمت‌گذاری

خدمات مشاوره

برنامه‌ریزی فروش

نیاز روز

کارآفرینی

نیاز روز

عارضه‌یابی

نیاز روز

پسا کرونا

نیاز روز

محیط زیست

واحد مستقل

خدمات استراتژی

واحد مستقل

خدمات عارضه‌یابی و توسعه

واحد مستقل

خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل

خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل

خدمات ارزیابی و ارزشگذاری

برخی از فعالان صنایع

EnglishPersian