Select Page
1400 06 28 10 %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C 005

درباره ما

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

 مسئولیت اجتماعی شرکت‌ افق پویان توسعه در پیوند با مسئولیت در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از موضوعات اقتصادی و مالی فراتر می‌رود و در تعریفی روشن‌تر این گونه بیان شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت، فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان می‌باشد».

پیشنهاد ما

1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian