Select Page


در دنیای مدیریت، محتواها و توصیه‌ها به سمت بی‌شمار حرکت می‌کنند و ضمن اعتراف به تاثیرات مثبت نسبی آنها، قدری ابهام ایجاد می‌کند که چرا اکثرا در شعار و ظاهر مدیران خوب، تحول‌گرا، دارای دید استراتژیک، آگاه به اهمیت و ظرفیت نیروی انسانی هستند اما در عمل مدیریت سیلویی [مدیریت در یک چارچوب ذهنی بسته، عمق زیاد و اثربخشی حداقل] و جزئی‌نگر مخرب مشهود است. مدیرانی که در جای خود اظهارنظر نمی‌کنند و در جاهایی که باید به سرعت واگذار کنند، با قدرت تمام شروع به اظهار فضل و دخالت‌های غیرضروری در جزئیات کارها و فرآیند تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف می‌کنند.Source link

EnglishPersian