Select Pageزمان‌های بحرانی، ساعات طولانی و پراسترس کار که اغلب در هفته‌های پایانی قبل از عرضه محصول جدید مورد نیاز است می‌تواند تاثیر زیادی بر موفقیت کسب و کار داشته باشد و آنها شکل‌دهنده‌هایی قدرتمند از فرهنگ سازمانی هستند. رهبران تاثیرگذار درک می‌کنند در این زمان‌ها دستیابی به برتری بدون تحت فشار قرار دادن نیروی کار دشوار است. با این حال، هر دستاوردی که به قیمت سلامت روحی و جسمی کارکنان به دست آید، موفقیتی است که به قیمت گزافی به دست می‌آید. در مطالعه افسران ارشد ارتش آمریکا، که در محیط‌های بسیار استرس‌زا و پرفشار خدمت می‌کردند، محققان توانایی متعادل کردن این تنش بین انجام کار و مدیریت اثرگذار بر افراد تیم خود را به عنوان شایستگی رهبری سازمانی خود با ارتباط ویژه با سازمان‌هایی با عملکرد بالا شناسایی کردند.Source link

EnglishPersian