Select Page


چکیده: به عنوان مدیر، وظیفه شما این است که از تیم خود در حین گذار به محیط کار ترکیبی حمایت کنید. اما آنچه مردم نیاز دارند تا حد زیادی به شخصیت آنها بستگی دارد. در این مدت نویسنده توصیه‌هایی را درباره نحوه حمایت از افراد درون‌گرا و برون‌گرا ارائه می‌کند.Source link

EnglishPersian