Select Pageدر ایران سهم گروه سنی جوانان یک سوم کل جمعیت در دهه 80 بود و سالمندان و سالخوردگان تنها 5 درصد را شامل می‌شدند اما پس از 20 سال با سقوط سهم جمعیت جوان و صعود سهم سالخورده‌ها (بیش از 60 سال)، سهم گروه دوم به 10 درصد کل جمعیت رسید که همین موضوع نشان می‌دهد بیش از 8 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کارشناسان عنوان می‌کنند ما در فاز اول سالمندی در کشورمان هستیم و با عبور از سهم 14 درصد جمعیت کشور در فاز دوم سالمندی قرار می‌گیریم، به این ترتیب در سال 1410 شاهد رشد جمعیت این گروه هستیم و با گذشت یک دهه یعنی در سال 1420 بر اساس برآوردهای متخصصان به مرز سالمندی مفرط جمعیتی می‌رسیم و نزدیک به یک پنجم جمعیت کشور یعنی 19 درصد آن در این گروه سنی قرار می‌گیرند.Source link

EnglishPersian