Select Page

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF - businesstk.com

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-10عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

1-2-10هنگامی که وقوع عدم انطباق، از جمله بروز هر شکایت، سازمان باید موارد زیر را به انجام رساند:

الف واکنش نسبت به عدم انطباق، ودر صورت کاربرد:
1) اتخاذ اقدام برای کنترل و اصلاح؛
2) مقابله با عواقب ؛
ب ارزیابی نیاز به اقدام برای حذف علت/ علل عدم انطباق، به منظور جلوگیری از وقوع مجدد یا وقوع در جاهای دیگر، توسط:
1) بررسی و تجزیه و تحلیل عدم انطباق؛
2) تعیین علل عدم انطباق؛
3) تعیین عدم انطباق های مشابه در صورت وجود، یا با احتمال وقوع بالقوه؛

پ پیاده سازی هر گونه اقدام مورد نیاز؛

ت بررسی اثربخشی هر اقدام اصلاحی اتخاذ شده؛

ث به روزآوری ریسک ها و فرصت ها تعیین در زمان طرح ر یزی، در صورت لزوم؛

د ایجاد تغییرات سیستم مدیریت کیفیت، در صورت لزوم .

اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق مواجه شود.

2-2-10سازمان باید اطلاعات مکتوب را به عنوان شواهدی از موارد زیر حفظ نماید:

الف ماهیت عدم انطباق و هر گونه اقدامات اتخاذ شده پس از آن؛
ب نتایج حاصل از هر اقدام اصلاحی.

3-2-10حل مسئله

سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدون حل مسئله شامل موارد زیر داشته باشد:

الف روش تعریف شده برای انواع مختلف و مقیاس مشکلات (به عنوان مثال، توسعه محصول جدید، مسائل جاری تولید، خرابی های عرصه ی مصرف، یافته های ممیزی)؛

ب محدودســازی، اقــدامات موقــت و فعالیت هــای مــرتبط ضــروری بــرای کنتــرل خروجی هــای نــامنطبق (ایــزو 9001را ببینید، بخش 8-7)

پ تجزیه و تحلیل دلایل ریشه ای، روش استفاده شده، تجزیه و تحلیل، و نتایج؛

ت اجرای نظام مند اقدامات اصلاحی، شامل در نظر گرفتن تأثیر بر فرآیندها و محصولات مشابه؛

د تأیید اثربخشی اقدامات اصلاحی اجرا شده؛

ذ بازنگری و در صورت لزوم، به روزرسانی اطلاعات مدون مناسب (به عنوان مثال PFMEAو طرح کنترل)
هنگامی که مشتری فرآیندها، ابزار یا سیستمی برای حل مسئله تجویز نموده باشد، سازمان باید از این فرآیندها، ابزار یا سیستم استفاده نماید مگر در شرایطی که شکل دیگری توسط مشتری تأیید شده باشد.

4-2-10خطاناپذیرسازی

سازمان باید یک فرآیند مدون برای تعیین استفاده مناسب از روش خطاناپذیرسازی داشته باشد. جزئیات روش مورد استفاده باید در تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند (مانندPFMEA) و تواتر آزمون باید در طرح کنترل تدوین شده باشد.
فرآیند باید شامل آزمون تجهیزات خطاناپذیرسازی شده در برابر شکست یا شبیه سازی شکست باشد. سوابق باید حفظ شوند.
قطعات (نمونه های) موضوع مجادله، هنگامی که استفاده شده باشند، باید شناسایی، کنترل، تأیید و در صورت امکان کالیبره شده باشند. خرابی دستگاه خطاناپذیرسازی شده باید برنامه ی واکنش داشته باشد.

5-2-10سیستم های مدیریت گارانتی

هنگامی که سازمان ملزم به فراهم سازی گارانتی برای محصول (محصولات) خود باشد؛ سازمان باید یک فرآیند مدیریت گارانتی را پیاده سازی نموده باشد.
سازمان باید در این فرآیند روشی برای تجزیه و تحلیل قطعات گارانتی، (شامل NTFشناسایی شده بدون مشکل) در نظر گرفته باشد. هنگامی که توسط مشتری مشخص شده باشد، سازمان باید فرآیند مدیریت گارانتی مورد نیاز را پیاده سازی نماید.

6-2-10تجزیه و تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی در عرصه مصرف

سازمان باید تجزیه و تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی در عرصه ی مصرف، شامل هرگونه قطعات بازگشتی را ارائه نموده؛ و باید حل مسئله و اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از بروز مجدد را شروع نماید.
هنگامی که توسط مشتری درخواست شده باشد، این تجزیه و تحلیل باید شامل تجزیه و تحلیل تعامل نرم افزار تعبیه شده محصول سازمان با سیستم محصول مشتری نهایی باشد.
سازمان باید نتایج حاصل از آزمون و (یا) تجزیه و تحلیل ها برای مشتری و همچنین درون سازمانی ارتباط برقرار نماید.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF، هنگامی که وقوع عدم انطباق، از جمله بروز هر شکایت، سازمان باید موارد زیر را به انجام رساند: الف واکنش نسبت به عدم…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF
عدم انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد
انطباق و اقدامات اصلاحی استاندارد IATF
اقدامات اصلاحی استاندارد IATF
حل مسئله

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

بهترین مدل کسب و کار

بهترین مدل کسب و کار قدرتمند با 7 عامل تاثیرگذار

بهترین مدل کسب و کار قدرتمند با 7 عامل تاثیرگذار طراحی و تدوین انواع مدل کسب و کار به سادگی تکمیل فرم های Business Plan یا...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو(Automatica expo)۲۰۲۳

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو(Automatica expo)۲۰۲۳ نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ورشو (Automatica expo)...
پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنايع گلديران - businesstk.com

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنايع گلديران 08 آذر 1401

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنايع گلديران 08 آذر 1401 افزایش سرمایه شرکت صنايع گلديران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian