Select Page

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF - businesstk.com

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات

1-3-8کلیات

سازمان باید فرآیند طراحی و توسعه ای که برای اطمینان از فراهم آوری متعاقب محصولات و خدمات مناسب باشد را ایجاد، پیاده سازی و حفظ نماید.

1-1-3-8طراحی و توسعه محصولات و خدمات-تکمیلی

الزامات استاندارد ایزو ، 9001بخش ،1-3-8باید به طراحی محصول و فرآیند تولید اعمال شود و باید بر پیش گیری از خطا به جای تشخیص متمرکز باشد.

سازمان باید فرآیند طراحی و توسعه را تدوین نماید.

2-3-8طرح ریزی طراحی و توسعه

در تعیین مراحل و کنترل طراحی و توسعه، سازمان باید موارد زیر در نظر بگیرد:

الف ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت های طراحی و توسعه؛
ب مراحل مورد نیاز فرآیند، از جمله بازنگری های طراحی و توسعه قابل کاربرد؛

پ فعالیت های تصدیق و صحه گذاری طراحی و توسعه؛
ت مسئولیت ها و اختیارات مربوط به فرآیند طراحی و توسعه؛

ث منابع داخلی و خارجی مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصولات و خدمات؛
د نیازمندی های مربوط به کنترل ارتباطات افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه؛

ذ نیاز به تعامل با مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعه؛
ر الزامات مورد نیاز برای ارائه محصولات و خدمات؛

ز سطح کنترل مورد انتظار فرآیند طراحی و توسعه توسط مشتریان و سایر طرف های ذینفع مربوطه؛
ژ اطلاعات مکتوب مورد نیاز برای اثبات اینکه الزامات طراحی و توسعه محقق شده اند.

1-2-3-8طرح ریزی طراحی و توسعه-تکمیلی

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که طرح ریزی طراحی و توسعه شامل تمامی ذینفعان تحت تاثیر داخل سازمان و، حسب اقتضاء زنجیره ی تامین آن است.
نمونه هایی از نقاط استفاده از چنین رویکرد چند انتظامی شامل موارد زیر است، اما محدود
به آن ها نمی شود:

الف مدیریت پروژه به عنوان مثال )APQPو (VDA-RGA

ب فعالیت های طراحی محصول و فرآیند تولید (به عنوان مثال DFMوDFA) مانند توجه به استفاده از طراحی ها و فرآیندهای تولید جایگزین

پ توسعه و بازنگری تجزیه و تحلیل ریسک طراحی محصول( FMEAها شامل اقدامات برای کاهش خطرات بالقوه)

ت توسعه و بازنگری تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند تولید (به عنوان مثال FMEAها، جریان فرآیند، برنامه های کنترل و دستورالعمل های کاری استاندارد شده)

توجه یک رویکرد چند تخصصی به طور معمول شامل طراحی، تولید، مهندسی، کیفیت، تولید، خرید، تأمین کننده، نگهداری و تعمیرات، و حسب تقاضاء سایر فرآیندهای سازمان است.

2-2-3-8مهارت های طراحی محصول

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که کارکنان دارای مسئولیت طراحی محصول دارای صلاحیت تحقق شرایط طراحی بوده و برای ابزار و روش های طراحی محصول دارای کاربرد مهارت یافته اند.

ابزار و روش های دارای کاربرد باید توسط سازمان مشخص شود.
توجه نمونه ای از مهارت های طراحی محصول، کاربرد داده های عددی پایه ی ریاضی است.

3-2-3-8توسعه محصولات با نرم افزار تعبیه شده

سازمان باید فرآیندی برای تضمین کیفیت محصولات خود ضمن توسعه ی داخلی نرم افزار تعبیه شده استفاده نماید.
یک روش ارزیابی توسعه ی نرم افزار باید به منظور بازنگری فرآیند توسعه نرم افزار توسط سازمان استفاده شده باشد.
ضمن استفاده از اولویت بندی مبتنی بر ریسک و تأثیر بالقوه بر مشتری، سازمان باید اطلاعات مدون از خودارزیابی توانایی توسعه ی نرم افزار را حفظ نماید.

سازمان باید توسعه نرم افزار در را در دامنه ی برنامه ممیزی داخلی خود در نظر گرفته باشد.(بخش 1-2-2-9را ببینید)

3-3-8ورودی های طراحی و توسعه

سازمان باید الزامات ضروری انواع خاصِ محصولات و خدمات در حال طراحی و توسعه را تعیین نماید. سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد:

الف الزامات کارایی و عملکرد؛
ب اطلاعات به دست آمده از فعالیت های طراحی و توسعه مشابه قبلی؛
پ الزامات قانونی و مقرراتی؛

ت استاندارد یا کدهای اجرایی که سازمان متعهد به پیاده سازی آن ها شده است؛
ث عواقب بالقوه شکست با توجه به ماهیت محصولات و خدمات.

ورودی ها باید متناسب با اهداف طراحی و توسعه، کامل و بدون ابهام باشند.
اختلاف ورودی های طراحی و توسعه باید حل و فصل شود.
سازمان باید اطلاعات مکتوب طراحی و توسعه ورودی را حفظ نماید.

1-3-3-8ورودی های طراحی محصول

سازمان باید الزامات ورودی طراحی محصول را به عنوان نتیجه ی بازنگری قرارداد شناسایی، تدوین، و بازنگری نماید. الزامات ورودی طراحی محصول شامل موارد زیر است اما محدود به آن ها نمی شود:

الف مشخصات محصول شامل مشخصات ویژه اما نه محدود به آن ها (بخش 8-3-3-3را ببینید)

ب الزامات حدود و فصول مشترک؛
پ شناسایی، ردیابی، و بسته بندی؛
ت در نظر گرفتن طراحی جایگزین؛

ث ارزیابی ریسک های الزامات ورودی و توانایی سازمان برای کاهش و (یا) مدیریت ریسک، شامل از تجزیه و تحلیل امکان سنجی؛

د اهداف انطباق با الزامات محصول شامل حفاظت، قابلیت اطمینان، دوام، تعمیرپذیری، بهداشت، ایمنی، محیط زیست، زمان بندی توسعه و هزینه؛

ذ الزامات قابل اجرای قانونی و مقرراتی شناسایی شده ی کشور مشتری مقصد، در صورت ارائه؛
ر الزامات نرم افزار تعبیه شده

سازمان باید یک فرآیند برای گسترش اطلاعات کسب شده از پروژه های طراحی قبلی، تجزیه و تحلیل محصول رقابتی (بهینه کاوی)، بازخورد تأمین کنندگان، ورودی داخلی، داده های میدانی و دیگر منابع مربوط به پروژه های جاری و آینده با ماهیت مشابه داشته باشد.

توجه یک رویکرد برای در نظر گرفتن گزینه های طراحی، استفاده از منحنی های تبادل است.

2-3-3-8ورودی طراحی فرآیند ساخت

سازمان باید الزامات ورودی طراحی فرآیند ساخت را شامل موارد زیر، و نه محدود به آن ها را، شناسایی، تدوین، و بازنگری نماید:

الف داده های خروجی طراحی محصول شامل مشخصات ویژه؛
ب اهداف بهره وری، قابلیت فرآیند، زمان و هزینه؛
پ گزینه های فن آوری ساخت؛

ت الزامات مشتری، در صورت وجود؛
ث تجربه ی توسعه های قبلی؛
د مواد جدید؛

ذ انتقال محصول و الزامات فاکتورهای انسانی؛ و
ر طراحی برای ساخت و طراحی برای مونتاژ

طراحی فرآیند تولید باید شامل استفاده از روش های خطاناپذیرسازی در سطح مقتضی با شدت مشکل (مشکلات) و متناسب با ریسک های مورد مواجهه باشد.

3-3-3-8مشخصات ویژه

سازمان باید یک از رویکرد چند تخصصی برای ایجاد، تدوین، و پیاده سازی فرآیند (فرآیندهای) شناسایی مشخصات ویژه، شامل موارد تعیین شده توسط مشتری و تجزیه و تحلیل ریسک انجام شده توسط سازمان استفاده نماید که شامل موارد زیر است:

الف تدوین تمامی مشخصات ویژه در نقشه (در صورت لزوم)، تجزیه و تحلیل ریسک(مانند ،FMEAبرنامه های کنترل و دستورالعمل های کاری و (یا) اجرایی استانداردشده؛
مشخصات ویژه با نشانه گذاری های خاص شناسایی شده و قابل مشاهده از طریق هر یک از این مستندات؛

ب توسعه ی کنترل و پایش راهبرد برای مشخصات ویژه ی محصولات و فرآیندهای تولید؛

پ تأیید خاص مشتری، هنگامی که مورد نیاز باشد؛

ت انطباق با تعاریف و علائم خاص مشتری، یا علامت ها یا نمادهای معادل سازمان، مطابق با آنچه که در یک جدول تبدیل نماد تعریف شده باشد. جدول تبدیل نماد، در صورت لزوم،باید به مشتری ارائه شده باشد.

4-3-8کنترل طراحی و توسعه

سازمان باید به منظور اطمینان از موارد زیر کنترل های طراحی و توسعه را به کار گیرد:

الف نتایج به دست آمده تعریف شده اند؛

ب بازنگری ها به منظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه برای برآورده سازی الزامات هدایت می شوند؛

پ فعالیت های تصدیق به منظور اطمینان از برآورده سازی خروجی های طراحی و توسعه با ورودی ها، هدایت می شوند؛

ت فعالیت های صحه گذاری به منظور اطمینان از برآورده سازی کاربرد مشخص شده یا نتایج مورد انتظار، هدایت می شوند؛

ث هرگونه اقدامات لازم برای مشکلات شناسایی شده ضمن بازنگری ها، یا فعالیت های تصدیق یا صحه گذاری اتخاذ می شوند؛

د اطلاعات مکتوب این فعالیت ها حفاظت می شوند.

تبصره بازنگری ها، تصدیق و صحه گذاری طراحی و توسعه با مقاصد متفاوتی انجام می شوند. آن ها می توانند مجزا یا ترکیبی، به نحوی که برای محصولات و خدمات سازمان مناسب باشد، هدایت شوند.

1-4-3-8پایش

اندازه گیری ها باید در مراحل مشخص در زمان طراحی و توسعه محصولات و فرآیندها تعریف شده، تجزیه و تحلیل شده، و گزارش شده باشد، و خلاصه نتایج به عنوان ورودی در بازنگری مدیریت گزارش شده باشند. (بخش 1-2-3-9را ببنید)

هنگام الزام توسط مشتری، اندازه گیری های فعالیت های توسعه ی محصول و فرآیند باید در مراحل مشخص شده، یا توافق شده با مشتری، به مشتری گزارش شده باشد.
توجه حسب اقتضاء این اندازه گیری ها ممکن است شامل ریسک های کیفیت، هزینه ها، زمان های انتظار، مسیر بحرانی، و اندازه گیری های دیگر باشد.

2-4-3-8صحه گذاری طراحی و توسعه

صحه گذاری طراحی و توسعه باید مطابق با الزامات مشتری، از جمله استانداردهای مقرراتی قابل اجرای نهادهای دولتی انجام شود. زمان صحه گذاری طراحی و توسعه، حسب اقتضاء باید هماهنگ با زمانبندی مشخص شده مشتری برنامه ریزی شده باشد.

هنگام توافق قراردادی با مشتری، این امر باید شامل ارزیابی تعامل محصول سازمان، از جمله نرم افزار تعبیه شده، با سیستم محصول مشتری نهایی باشد.

3-4-3-8برنامه نمونه اولیه

هنگامی که توسط مشتری الزام شده باشد، سازمان باید یک برنامه و طرح کنترل نمونه اولیه داشته باشد.
سازمان باید، در صورت امکان، از همان تأمین کنندگان، ابزارآلات و فرآیندهای تولید که در تولید استفاده خواهند شد، استفاده نماید.
تمام فعالیت های آزمون عملکرد باید برای تکمیل به موقع و انطباق با الزامات پایش شوند.

هنگـامی کـه خـدمات بـرون سـپاری شـده باشـند، سـازمان بایـد نـوع و میـزان کنتـرل را در دامنـه ی سیسـتم مـدیریت کیفیــت خــود در نظــر گرفتــه باشــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه خــدمات بــرون ســپاری شــده مطــابق بــا الزامــات هستند.(ایزو 9001را ببینید بخش 4-8)

4-4-3-8فرآیند تایید محصول

سازمان باید فرآیند تأیید محصول و ساخت را مطابق با الزامات تعریف شده توسط مشتری (مشتریان) ایجاد، پیاده سازی و حفظ نماید.
سازمان باید محصولات و خدمات فراهم شده ی بیرونی مبتنی بر ایزو ، 9001بخش ،8-4-3قبل از اظهار تأیید قطعه به مشتری را تأیید نموده باشد.

در صورت الزام توسط مشتری، سازمان باید تأیید مدون محصول را قبل از حمل کسب نموده باشد. سوابق این تأییدیه باید حفظ شود.
توجه تأییدیه محصول بایستی متعاقب تأیید فرآیند تولید باشد.

5-3-8خروجی های طراحی و توسعه

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی های طراحی و توسعه:

الف الزامات ورودی را برآورده می سازند؛

ب برای فرآیندهای آتی ارائه محصولات و خدمات کافی هستند؛

پ به طور مناسب، مشتمل بر الزامات پایش و اندازه گیری، و معیار پذیرش هستند؛ یا به آن ها ارجاع داده شده اند؛

ت ویژگی هایی که مبتنی بر اهداف مورد انتظار و کاربرد ایمن و مناسب محصولات و خدمات ضروری اند را مشخص نموده اند؛

سازمان باید اطلاعات مکتوب خروجی های طراحی و توسعه را حفظ نماید.

1-5-3-8خروجی های طراحی و توسعه-تکمیلی

خروجی طراحی محصول باید به نحوی بیان شده باشند که در برابر الزامات ورودی طراحی محصولات قابل تصدیق و صحه گذاری باشند.
در صورت کاربرد، خروجیهای طراحی محصول باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن ها نمی شود:

الف تجزیه و تحلیل ریسک طراحی FMEA
ب نتایج مطالعات قابلیت اطمینان؛
پ مشخصات ویژه ی محصولات؛

ت نتایج حاصل از خطا ناپذیرسازی طراحی محصول، مانند FTA ،OFMA ،OFSS
ث تعریف محصول از جمله مدل های سه بعدی، بسته ی اطّلاعات فنی، اطلاعات مربوط به محصول تولیدی، و ابعاد و تلرانس های هندسیGD&T

د نقشه های دو بعدی، اطلاعات مربوط به محصول تولیدی، و ابعاد و تلرانس های هندسیGD&T
ذ نتایج بازنگری طراحی محصول؛
ر راهنماهای تشخیصی خدمات و دستورالعمل های تعمیر و تعمیرپذیری؛

ز الزامات بخش خدمات؛
س الزامات بسته بندی و برچسب زنی برای حمل و نقل

توجه خروجی های طراحی موقت بایستی شامل هر گونه مشکلات کیفی و مهندسی که حل و فصل آن ها طریق فرآیند تبادل آغاز شده است،باشد.

2-5-3-8خروجی طراحی فرایند ساخت

سازمان باید خروجی طراحی فرآیند تولید را به شیوه ای که امکان تصدیق در برابر ورودی طراحی فرآیند تولید تدوین نموده باشد.
سازمان باید خروجی ها را در برابر الزامات ورودی فرآیند تولید تصدیق نموده باشد. خروجی طراحی فرآیند تولید باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن ها نمی شود:

الف مشخصات و نقشه ها؛
ب مشخصات ویژه محصول و فرآیند تولید؛

پ شناسایی متغیرهای ورودی فرآیند که بر ویژگی ها تاثیرگذارند؛
ت قالب و تجهیزات تولید و کنترل، شامل مطالعات قابلیت تجهیزات و فرآیند (فرآیندها)؛

ث نمودارهای جریان فرآیند تولید و (یا) طرح جانمایی، از جمله ارتباط محصول، فرایند، و ابزار؛
د تجزیه و تحلیل ظرفیت؛

ذ FMEAفرآیند تولید
ر برنامه و دستورالعمل نگهداری و تعمیرات؛

ز طرح کنترل (پیوست الف را ببینید)؛
ر دستورالعمل کاری و کار استانداردشده؛

ز معیارهای پذیرش تأیید فرآیند؛
س داده های کیفیت، قابلیت اطمینان، قابلیت دوام، و قابلیت اندازه گیری؛

ش نتایج حاصل از شناسایی خطا ناپذیرسازی و تایید، حسب اقتضا؛
ص روش های تشخیص سریع، بازخورد، و اصلاح عدم انطباق محصولات و (یا) فرآیند تولید.

6-3-8تغییرات طراحی و توسعه

سازمان باید تغییرات ایجاد شده در زمان طراحی و توسعه محصولات و خدمات، یا پس از آن را به منظور اطمینان از عدم وجود تأثیرات نامطلوب بر روی انطباق با الزامات شناسایی، بازنگری و کنترل نماید.

سازمان باید اطلاعات مکتوب زیر را حفظ نماید:

الف تغییرات طراحی و توسعه؛
ب نتایج حاصل از بازنگری؛

پ مجوز تغییرات؛
ت اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از اثرات نامطلوب.

1-6-3-8تغییرات طراحی و توسعه-تکمیلی

سازمان باید تمامی تغییرات طراحی پس از تأیید اولیه محصول، از جمله مواردی که توسط سازمان یا تأمین کنندگان پیشنهاد شده اند را در رابطه با تاثیر بالقوه بر روی تناسب، فُرم، عملکرد، کارایی، و (یا) دوام ارزیابی نماید.
این تغییرات باید در برابر الزامات مشتری و تأییدات داخلی، قبل از پیاده سازی در تولید صحه گذاری شده باشند.
در صورت الزام مشتری، سازمان باید قبل از پیاده سازی در تولید، تأیید مستند یا چشم پوشی مستند از مشتری را کسب نموده باشد.
برای محصولات با نرم افزار تعبیه شده، سازمان باید سطح تجدید نظر نرم افزار و سخت افزار را به عنوان بخشی از سوابق تغییر، تدوین نموده باشد.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF، سازمان باید فرآیند طراحی و توسعه ای که برای اطمینان از فراهم آوری متعاقب محصولات و خدمات مناسب باشد را ایجاد…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF
توسعه محصولات و خدمات استاندارد IATF
محصولات و خدمات استاندارد IATF
خدمات استاندارد IATF
طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

راهبردهای مدیریت برند

راهبردهای مدیریت برند در هتل های شهر تهران

راهبردهای مدیریت برند در هتل های شهر تهران شناسایی راهبردهای مدیریت برند داخلی در هتل های شهر تهران: مطالعه ای کیفی نویسندگان:  ...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER)

نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) نمایشگاه تجهیزات آب آسیا نمایشگاه تجهیزات آب آسیا (ASIAWATER) از ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در شهر...
شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته - https://businesstk.com/

شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته

شرکت ناب استیل – تجلی زیبایی و مدرنیته شرکت ناب استیل – تحقق اصول تئوری ناب شرکت گروه صنعتی ناب استیل سهامی خاص تعداد کارکنان...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian