Select Page

صلاحیت در استاندارد IATF

صلاحیت در استاندارد IATF - businesstk.com

صلاحیت در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

2-7صلاحیت

سازمان باید:
الف- شایستگی های لازم برای کارکنان تحت کنترل سازمان که کارشان بر اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت مؤثر است را تعیین نماید.

ب- از اینکه این کارکنان به لحاظ تحصیلات، آموزش و مهارت دارای شایستگی هستند، اطمینان یابد.

پ- هنگامی که کاربر داشته باشد، اقدامات حصول شایستگی لازم را تعیین و اثربخشی اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید؛

ت- اطلاعات مکتوب مناسب را به عنوان شواهد شایستگی حفظ نماید.

تبصره -اقدامات قابل اجرا، برای مثال، می تواند شامل ارائه ی آموزش، مربی گری، یا بازبینی افرادی که در حال حاضر شاغل هستند، یا استخدام یا عقد قرارداد با افراد داری صلاحیت باشد.

1-2-7صلاحیت، تکمیلی

سازمان باید فرآیند (فرآیندهای) مدونی برای شناسایی نیازهای آموزشی از جمله آگاهی (بخش 7،3،1را ببینید) و دستیابی به شایستگی برای تمامی کارکنانی که فعالیت های موثر بر انطباق با الزامات محصول و فرآیند را به انجام می رسانند؛ ایجاد و حفظ نماید.
پرسنل مجری وظایف ویژه، حسب نیاز، باید مبتنی بر انتظارات ویژه الزامات مشتری واجد شرایط باشند.

2-2-7صلاحیت-آموزش حین کار

سازمان باید آموزش حین کار (شامل آموزش الزامات مشتری) را برای کارکنان در هر یک از مسئولیت های جدید یا تغییر یافته ی مؤثر بر انطباق با الزامات کیفیت، الزامات داخلی، الزامات مقرراتی یا قانونی فراهم نماید؛
که این امر شامل کارکنان قراردادی یا موقت می شود.

سطح جزئیات مورد نیاز برای آموزش حین کار باید متناسب با سطح دانش پرسنل و پیچیدگی کار (کارهایی) باشد که ایشان ملزم به انجام روزانه ی آن ها می باشند.
کارکنانی که کار ایشان می تواند کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد باید در مورد عواقب ناشی از عدم انطباق با الزامات مشتری آگاهی داده شده باشند.

3-2-7صلاحیت ممیز داخلی

سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدون به منظور تصدیق صلاحیت ممیزین داخلی، با توجه به هر گونه الزامات خاص مشتری داشته باشند.

برای راهنمایی های تکمیلی در رابطه با صلاحیت های ممیز، به ایزو 19011مراجعه نمایید. سازمان باید یک لیست از ممیزین داخلی واجد شرایط را حفظ نماید.
تمامی ممیزین سیستم مدیریت کیفیت ، ممیزین فرآیند تولید و ممیزین محصول باید قادر به اثبات حداقل صلاحیت های زیر باشند:

الف- درک رویکرد فرآیندی صنعت خودرو برای ممیزی، شامل تفکر مبتنی بر ریسک؛
ب- درک الزامات قابل اجرای خاص مشتری ؛

پ- درک الزامات قابل اجرای ایزو 9001و IATF 16949مربوط به دامنه ممیزی
ت- درک الزامات قابل اجرای ابزار بنیادین مربوط به دامنه ی ممیزی؛

ث- درک چگونگی طرح ریزی، اجرا، گزارش، و بستن یافته های ممیزی.

علاوه بر این، ممیزین فرآیند تولید باید درک فنی از فرآیند (فرآیندهای) ساخت مربوط به ممیزی، از جمله تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند (مانند PFMEA) طرح کنترل را به اثبات رساند.
ممیزین محصولات باید صلاحیت درک الزامات محصول و صلاحیت استفاده از تجهیزات اندازه گیری و آزمون های مربوط تصدیق انطباق محصولات را به اثبات رساند.
هنگامی که آموزش برای تحقق شایستگی ارائه شده باشد، اطلاعات مدون اثبات شایستگی مربی با شرایط فوق الذکر باید حفظ شده باشد.
حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین داخلی باید از طریق موارد زیر به اثبات رسیده باشد:

د- اجرای حداقل تعداد ممیزی ها در هر سال، که توسط سازمان تعریف شده باشد؛ و
ذ- حفظ دانش الزامات مربوطه بر اساس تغییرات داخلی )به عنوان مثال، تکنولوژی فرآیند، تکنولوژی محصول( و تغییرات خارجی )به عنوان مثال ایزو ،IATF 16949 ،9001ابزار بنیادین و الزامات خاص مشتری(

4-2-7صلاحیت ممیزی طرف دوم

سازمان باید صلاحیت ممیزین انتخاب شده برای ممیزی طرف دوم را به اثبات رساند. ممیزین طرف دوم باید الزامات خاص مشتری برای احراز صلاحیت ممیزین را تأمین نموده و حداقل صلاحیت های اصلی زیر را به اثبات رسانند،
از جمله درک:
الف- رویکرد فرآیندی صنعت خودرو برای ممیزی، شامل تفکر مبتنی بر ریسک؛
ب- الزامات قابل اجرای خاص سازمان و مشتری؛

پ- الزامات قابل اجرای ایزو 9001و IATF 16949مربوط به دامنه ی ممیزی
د- چگونگی طرح ریزی، اجرا، تهیه ی گزارش، و بستن یافته های ممیزی.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
صلاحیت در استاندارد IATF، سازمان باید: شایستگی های لازم برای کارکنان تحت کنترل سازمان که کارشان بر اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت مؤثر است را تعیین و…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:
صلاحیت در استاندارد IATF
صلاحیت در استاندارد
آموزش حین کار
صلاحیت ممیز داخلی
صلاحیت ممیزی

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

منابع استاندارد ISO 9001 - businesstk.com

منابع استاندارد ISO 9001

منابع استاندارد ISO 9001 استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015 امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه صنایع چوب استانبول

نمایشگاه صنایع چوب استانبول WoodTech ۲۰۲۲

نمایشگاه صنایع چوب استانبول WoodTech ۲۰۲۲ نمایشگاه ماشین آلات و یراق آلات صنایع چوب استانبول (woodtech) ۲۰۲۲ نمایشگاه ماشین آلات...
سرمایه داروسازی دکتر عبیدی

سرمایه داروسازی دکتر عبیدی 1401/06/02

سرمایه داروسازی دکتر عبیدی 1401/06/02   صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت داروسازی دکتر عبیدی - نماد: دعبید در اجرای قانون بازار...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian