Select Pageدر قسمت‌های قبل، چهار عامل اساسی کار تیمی که همه اعضا باید در مورد آنها توافق داشته باشند را عنوان کردیم که عبارت بودند از: 1- اهداف مشترکی که تیم دنبال می‌کند 2- درک مشترک در مورد نقش‌ها،‌ وظایف و محدودیت‌های اعضا 3- درک مشترک از منابع موجود 4- هنجارهای مشترک برای مشخص شدن نحوه همکاری موثر اعضا. در قسمت چهارم این مطلب، دو مورد اول را توضیح دادیم و حالا به موارد سوم و چهارم می‌پردازیم.Source link

EnglishPersian