Select Pageهمان‌طور که شرکت‌ها به مرور بیشتر و بیشتر بر داده‌ها تمرکز می‌کنند و این مساله در اجزای بیشتری از کسب‌وکار نفوذ می‌کند، سواد داده به مهارتی تبدیل می‌شود که حالا همه باید از آن بهره‌مند باشند. اما حتی پس از اینکه شرکت‌ها تشخیص داده‌اند این مهارت به شکل حیاتی‌ اهمیت دارد، شواهد نشان می‌دهد اکثر آنها هنوز برای توسعه‌ آن در حال تقلا هستند: تنها یک‌چهارم از کارمندان گزارش می‌دهند که به مهارت‌های داده خود اطمینان دارند. اینجا پنج راهبرد کمک به شرکت‌ها برای توسعه‌ سواد داده‌شان آورده شده است: 1- آن را به اولویتی در سطح کل سازمان تبدیل کنید، 2- یک زبان مشترک برای صحبت درباره داده‌ها و اینکه داده‌ها چگونه با کسب‌وکار شما ارتباط دارند، ایجاد کنید، 3- فضاهایی را ایجاد کنید که در آن مفاهیم کسب‌وکار و مفاهیم داده را به هم ارتباط دهید، 4- تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده را تشویق کنید و 5- سواد داده را در متنِ کسب‌وکار مشخص خود آموزش دهید – و از ابزارها و برنامه‌هایی استفاده کنید که واقعا مشارکت کارمندانتان را جذب می‌کنند.Source link

EnglishPersian