Select Pagep23 04+copy

صحبت کردن درباره تیم و بهره‌‌وری تیمی، بدون درک کارهای «ریچارد هکمن» امکان‌‌پذیر نیست. هیچ‌‌کس دینامیک‌‌های تیمی را به اندازه او نشناخته است. او که به انجام کارهای سخت و جست‌وجو برای حقیقت درباره تیم‌‌ها در غیرمنتظره‌‌ترین مکان‌‌ها معروف است، به مدت چهار دهه گروه‌ها را از هر تیمی که در فضای مدیریت ارشد شرکت‌‌های بزرگ می‌توان تصور کرد، دسته ارکستر، تیم‌‌های تحلیلی اطلاعات مرکزی، تیم‌‌های مراقبت‌های بیمارستان، خدمه پرواز و… بررسی کرده است. در هاروارد که هکمن چندین سال عضو هیات علمی آن بوده، عقایدش در توسعه فردی بسیار مورد قبول بود. حضورش در هر جلسه و سمیناری تاثیرگذار بود و نظراتش را با شواهد تجربی بی‌‌پایان عرضه می‌کرد.Source link

EnglishPersian