Select Page

سبک رهبری، ساختار و رده سازمانی و  تاثیر آن بر تعهد حسابرسان

تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان

نویسندگان:   زمانی رضا, مهدوی غلامحسین*

 * گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده: تعهد حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتارهای کاری حسابرس در نظر گرفته می شود که وابستگی وی به حرفه خودش را نشان می دهد و اهمیت آن به اندازه ای است که عملکرد حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه ای حسابرسان است.

 در این پژوهش داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش نامه تکمیل شده به وسیله کلیه کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.

یافته های نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در نتیجه به مدیران عامل موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود که سبک رهبری ملاحظات و ساختار را به طور ترکیبی در موسسه خود اجراء و بر کار کارکنان رده های پایین تر نظارت بیشتری اعمال کنند.

کلید واژه:   تعهد حرفه ای رده سازمانی سبک رهبری ساختار سبک رهبری ملاحظات

سبک رهبری

سبک رهبری

 

مقدمه:

نیروی انسانی با ارزشترین دارایی هر سازمانی است و تعهد حرفه ای مهمترین عامل تعیین کننده رفتارهای فردی و سازمانی هر شخص است. تعهد حرفه ای نشان دهنده وابستگی فرد به حرفه و سازمان خود است.

فرد متعهد، هدف های حرفه را قبول و تمایل دارد که در راستای رسیدن به این هدف ها تلاش مضاعفی را انجام دهد. به همین دلیل لی و همکاران اعتقاد دارند که چون حرفه بخش عمده ای از زندگی افراد است و تعهد حرف های آنان پیامدهای مهمی در سطوح فردی و سازمانی دارد، بررسی و مطالعه آن نیز لازم و ضروری است.

 نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تعهد حرفه ای با نتایجی مانند بهبود رضایت شغلی و کاهش احتمال ترک کردن حرفه رابطه دارد.

 نتایج پژوهش الیاس در مورد بررسی رابطه بین تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی نشان داد که دانشجویان حسابداری با سطوح بالاتری از تعهد حرفه ای احتمال بیشتری دارد که اقدامات غیراخلاقی را بهتر درک کنند و در نتیجه کمتر در اقدامات غیراخلاقی مشارکت کنند.

 به طور خلاصه، تعهد حرفه ای که حاکی از وابستگی و احساس هویت شخص به شغل خود است، در انجام وظایف وی به گونه ای کارا و اثربخش نقش بسزایی دارد که سرانجام منجر به بهره وری سازمان نیز خواهد شد.

در این راستا، در پژوهش های پیشین به کارکنان پیشنهاد شده است که با یکدیگر همکاری کرده و مسئولیت های خود را با دقت و تلاش انجام دهند تا از منافع سازمانی خود محافظت کنند و به کارفرمایان نیز پیشنهاد شده است که مشارکت شغلی و سطح تعهد خود را افزایش دهند.

 رهبری به عنوان اثری پویا در طول تعامل افراد با سازمان است که بر اساس آن شخصی بر هدایت، ساختار، تسهیل فعالیت و رابطه سایر افراد اثر می گذارد. نتایج پژوهش های پیشین نشان می‌دهد که رفتارهای رهبران، اثربخشی رهبری و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

نتیجه پژوهش یینگ و احمد نشان داد که بین سبک رهبری و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. لک و کرافورد در پژوهشی نشان دادند که بین سبک رهبری ملاحظات و سبک رهبری ساختار با تعهد حرفه ای پرستاران استرالیایی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

افزون بر سبک رهبری، رده سازمانی فرد (حسابرس) عامل دیگری است که می تواند بر تعهد حرفه ای وی مؤثر واقع شود، زیرا افراد (حسابرسان) در رده های بالاتر، تجربه، درآمد و جایگاه بهتری نسبت به قبل کسب می کنند که تمامی این موارد بر تعهد حرفه ای فرد (حسابرس) مؤثر است.

با توجه به مطالب بالا، می توان گفت کارکنان و در این پژوهش حسابرسانی که از تعهد حرفه ای بالایی برخوردارند، تلاش می کنند تا وظایف خود را به درستی انجام داده و در راه موفقیت حرفه حسابرسی گام بردارند.

همچنین، آنان از انجام فعالیت هایی که برای حرفه حسابرسی مضر باشد و کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، خودداری می کنند. افزون بر این، حسابرسان با تعهد حرفه ای بالاتر به حرفه حسابرسی اهمیت می دهند و تلاش خود را برای رسیدن به آرمان های حرفه حسابرسی به کار می گیرند.

بنابراین، در این پژوهش با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده، برای اولین بار در پژوهش های داخلی و خارجی تأثیر سبک های رهبری ملاحظات، ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفهای حسابرسان بررسی می شود. از این رو،سؤال اساسی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری ملاحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه ای حسابرس رابط های وجود دارد؟

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

دانلود pdf کامل مقاله

منبع

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریه اطلاع رساني پزشكي نوين

لینک چکیده مقاله

Source link

واحد مستقل مشاوره مدیریت

 

EnglishPersian