Select Page

رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF

رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF - businesstk.com

رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF

استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016 – (IATF 16949:2016)

امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز برای همراستایی با استانداردهای جهانی و همکاری میان صنایع مرتبط و ایجاد یکپارچگی درونی، نیاز به پیاده سازی استانداردهای بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت افق پویان توسعه با بهره گیری از خبرگان صنعتی و متخصصان علمی با مشاوره های تخصصی به شما در برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی و ارزیابی استانداردها کمک خواهد کرد.

بخش -6طرح ریزی

6-1- اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

6-1-1- هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید به شرایط اشاره شده در 1-4و الزامات مندرج در 2-4و ریسک ها و فرصت هایی که نیازمند رسیدگی هستند، توجه داشته باشد:

الف- کسب اطمینان از تأمین نتیجه/ نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت؛
ب- افزایش اثرات مطلوب؛

پ- جلوگیری یا کاهش اثرات نامطلوب؛
ت- دستیابی به بهبود.

6-1-2- سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی نماید:

الف- اقدامات برای رسیدگی به این ریسکها و فرصت ها؛
ب- چگونگی:

1- هماهنگ سازی و پیاده سازی اقدامات مربوط به فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت؛ ( 4-4را ببینید(
2- بررسی اثربخشی این اقدامات.

اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت های تعیین شده باید متناسب با تأثیر بالقوه در انطباق محصولات و خدمات باشد.

تبصره 1- گزینه های رسیدگی به ریسک ها می تواند شامل اجتناب از ریسک، ریسک به منظور ایجاد فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر عواقب یا کاهش احتمال وقوع، توزیع خطر، یا تصمیم گیری آگاهانه برای پذیرش ریسک باشد.
تبصره2- فرصت ها می توانند به اتخاذ روش های جدید، راه اندازی محصولات جدید، گشایش بازارهای جدید، رسیدگی به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت، استفاده از فن آوری های جدید و سایر تسهیلات مطلوب و مناسب برای رسیدگی به نیازهای سازمان یا مشتریان منجر شوند.

1-2-1-6تجزیه و تحلیل ریسک

سازمان باید در تجزیه و تحلیل ریسک، لااقل، درسهای آموخته شده از فراخوانی محصول، ممیزی محصول، بازگشتی ها و تعمیرات پای کار، شکایتها، ضایعات و دوباره کاریها را در نظر گرفته باشد. سازمان باید اطلاعات مدون را به عنوان شواهدی از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک حفظ نماید.

2-2-1-6اقدام پیش گیرانه

سازمان باید اقدام (اقدامات) از رفع علل عدم انطباق بالقوه را به منظور جلوگیری از وقوع آنها تعیین و پیاده سازی نماید. اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با شدت مسائل بالقوه باشد.

سازمان باید فرآیندی برای کاهش اثرات/ اثرات منفی ریسک، شامل موارد زیر، ایجاد نماید:

الف- تعیین عدم انطباق های بالقوه و علل آن ها؛
ب- ارزیابی نیاز به اقدام برای پیشگیری از وقوع عدم انطباق ها؛

پ- تعیین و اجرای اقدامات مورد نیاز؛
ت- اطلاعات مدون از اقدام اتخاذ شده؛

ث- بررسی اثربخشی اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده؛
د- استفاده از دروس آموخته شده برای پیشگیری از وقوع مجدد در فرآیندهای مشابه (ایزو 9001را ببینید، بند 6-1-7)

3-2-1-6طرح های اقتضایی

سازمان باید:
الف- ریسک های داخلی و بیرونی تمامی فرآیندهای تولید، تجهیزات و زیرساخت های ضروری را برای حفظ خروجی تولید و حصول اطمینان از برآورده سازی الزامات مشتری شناسایی و ارزیابی نماید.

ب- طرح های اقتضایی مبتنی بر ریسک و تأثیر آن بر مشتری را تعریف نموده باشد؛
پ- طرح های اقتضایی برای تداوم عرضه را در صورت بروز هر یک از موارد زیر تهیه نموده باشد:

• خرابی تجهیزات کلیدی (همچنین بند 1-1-6-5-8را ببینید(
• وقفه ی فراهم آوری بیرونی محصولات، فرآیندها و خدمات؛
• وقوع مجدد حوادث طبیعی؛
• آتش سوزی؛
• وقفه ی ابزار؛
• کمبود نیروی کار؛
• یا اختلالات زیرساخت؛

ت- شامل، طرح های اقتضایی تکمیلی، یک فرآیند اطلاع رسانی به مشتریان و سایر طرف های ذینفع برای میزان و مدت زمان تأثیر هر وضعیت بر فعالیت های مشتری؛

ث- آزمون دورهای اثربخشی طرح های اقتضایی )به عنوان مثال، شبیه سازی، حسب اقتضاء(

د- انجام بازنگری های طرح اقتضایی (لااقل سالانه) با استفاده از یک تیم چندانتظامی شامل مدیریت ارشد، و به روزرسانی حسب نیاز؛

ذ- تدوین طرح های اقتضایی و حفظ اطلاعات مدون توصیف هر ویرایش (ویرایش ها)، از جمله شخص (اشخاص) دارای اختیار تغییر (تغییرات).

طرح های اقتضایی باید شامل پیش بینی های صحه گذاری تداوم برآورده سازی مشخصات محصولات تولیدشده برای برآورده سازی الزامات مشتری، پس از شروع مجدد تولید پس از موقعیت های اضطراری، هنگامی که تولید متوقف شده باشد،
و چنانچه خاموشی فرآیندها در روال عادی پیگیری نشده باشد.

متن  کامل استاندارد IATF 16949 ویرایش 2016

(0-1) کلیات استاندارد IATF 16949 و (0-2 اصول مدیریت کیفیت)

(0-3) رویکرد فرآیندی در استاندارد IATF 16949

(0-4) ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد IATF 16949

(1 و 2) دامنه و  مراجع الزامی استاندارد IATF 16949
(3) اصطلاحات و تعاریف استاندارد IATF 16949

(4) محیط سازمان

(4-1 و 2) شناخت سازمان و محیط آن و درک نیازمندی ها

(4-3) تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

(4-4) سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

(5) رهبری

(5-1) رهبری و تعهد
(5-2) خط مشی
(5-3) نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

(6) طرح ریزی

(6-1) اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
(6-2) اهداف کیفی و طرح ریزی تحقق آن ها
(6-3) طرح ریزی تغییرات

(7) پشتیبانی

(7-1) منابع
(7-2) صلاحیت
(7-3) آگاهی
(7-4) ارتباطات
(7-5) اطلاعات مکتوب

(8) عملیات

(8-1) طرح ریزی و کنترل اجرایی
(8-2) الزامات مربوط به محصولات و خدمات
(8-3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات
(8-4) کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تأمین شده بیرونی
(8-5) تولید و ارائه خدمات
(8-6) ارائه محصولات و خدمات
(8-7) کنترل خروجی های نامنطبق

(9) ارزیابی عملکرد

(9-1) پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(9-2) ممیزی داخلی
(9-3) بازنگری مدیریت

(10) بهبود

(10-1) نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
(10-2) عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
(10-3) بهبود مستمر

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی 
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره قیمت گذاری

خدمات مشاوره مدیریت محصول

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره برنامه ریزی فروش

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF، سازمان باید به شرایط اشاره شده در الزامات مندرج در ریسک ها و فرصت هایی که…

منبع:
International Automotive Task Force

Keywords:

رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF
رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF
ریسک ها و فرصت ها در استاندارد IATF
ریسک ها و فرصت ها

 

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015 - businesstk.com

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015

استاندارد ISO 9001 ویرایش 2015 استاندارد ISO 9001ایزو مدیریت کیفیت ویرایش 2015 امروزه در شرکت ها و کسب و کارها، با توجه به نیاز...

آگهی

محصولات
و خدمات

Ads [@] OPRTco.com

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)  نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia) 2022 نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo...
شرکت ارج

شرکت ارج – سبکی نوین در لوازم خانگی

شرکت ارج - سبکی نوین در لوازم خانگی شرکت ارج سهامی عام - نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید ارج یک سازنده لوازم خانگی در...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian