Select Page


دنیای‌اقتصاد: با نانوایی‌هایی که کم فروشی یا گران‌فروشی می‌کنند برخورد خواهد شد و سهمیه آرد اختصاص یافته آنها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با بیان مطلب فوق در جلسه کارگروه آرد و نان درخصوص نحوه برخورد با تخلفات نانوایی و درخصوص نحوه برخورد با تخلفات نانوایی و ارزیابی کارخانه‌های آرد استان اظهار کرد: برای بهبود شرایط واحدهای خبازی، با واحدهایی که کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کنند برخورد می‌شود و سهمیه آرد اختصاص یافته آنها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.Source link

EnglishPersian